W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego w przedmiocie Dostawy środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz jego jednostek i Spółek Miejskich

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego w przedmiocie Dostawy środków czystości dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz jego jednostek i Spółek MiejskichI. Nazwa instytucji i adres:
Gmina Wałbrzych
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
(zwana dalej Zapraszającym),

II. Osoba wyznaczona do kontaktów:
Agnieszka Wojtczak, tel. 74 64 44 970
e-mail: a.wojtczak@um.walbrzych.pl

III. Podstawa prawna dialogu technicznego:
Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, zgodnie z art.31a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843) poprzedzającym wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

IV. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego:
       1. Uczestnikami dialogu technicznego mogą być wszystkie firmy/ podmioty posiadające doświadczenie w branży sprzedaży/ dostaw środków do utrzymania czystości. Pożądany jest udział producentów i dostawców mających wiedzę w zakresie doboru profesjonalnych środków czystości, do wskazanych przez Zapraszającego obiektów i powierzchni.
                           2.Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalne podmioty
w nim uczestniczące.
                           3.Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem dialogu technicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.  
       4.Przystąpienie Uczestnika/Podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne
z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania przetargowego. Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
       5.Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz odpowiedzi
na pytania mogą być przekazywane pomiędzy Zapraszającym a uczestnikami dialogu drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
       6. Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej.
Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski.
       7. Zapraszający przeprowadza weryfikację pod względem formalnym złożonych wniosków. Zapraszający zaprosi wybranych uczestników dialogu i przekaże informacje na temat terminu i miejsca spotkania. Zapraszający nie jest zobowiązany do zaproszenia do dialogu tych uczestników, których wnioski zostały złożone po terminie składania wniosków.
       8. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.

V. Przedmiot dialogu technicznego.
1. Celem niniejszego dialogu technicznego jest pozyskanie informacji, które będą wykorzystane w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania przetargowego na dostawę środków czystości, w szczególności rodzaju oraz ilości profesjonalnych środków czystości, rozwiązań technologicznych pozwalających na osiągnięcie jak najlepszych efektów przy poniesieniu możliwie najniższych kosztów oraz obliczeniu dany potrzebnych do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.

2. W załączeniu do niniejszego zaproszenia przekazujemy:
a) listę obiektów przewidzianych do dostawy środków czystości, z zastrzeżeniem, iż na etapie postępowania lista obiektów może nieznacznie się różnić.  
b) wykaz środków czystości.

3.Zapraszający oczekuje od podmiotów przystępujących do dialogu technicznego:
a)zapoznania się z w/w wykazem środków czystości,
b)wskazania środków (czyszczących) niezbędnych do utrzymania wysokiego standardu czystości w jednostkach. Zamawiający oczekuje sugestii, które środki czystości z w/w wykazu środków  mogą zostać wykreślone lub są zamiennikami środków już wymienionych w tymże wykazie,
c)informacji o możliwości zastosowania rozwiązań/ systemów ułatwiających prace personelu sprzątającego w zakresie doboru odpowiednich stężeń środków chemicznych przeznaczonych do mycia powierzchni,
d)ilości środków do mycia określonych obiektów biorąc pod uwagę rodzaj i obmiar powierzchni sprzątanych, np. ilość w litrach środka myjącego do szyb, ilość w litrach środka myjącego do podłóg kamiennych/ lastryco / PCV/ panele/ parkiet,
e) niezbędnych informacji pomagających w oszacowaniu wartości zamówienia.

Zapraszający dopuszcza wskazanie innego środka czystości, niż wskazany w wykazie środków czystości, jednakże opis tego środka nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji, nie może wskazywać konkretnej nazwy firmy produkującej środek lub samego środka.


VI. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego.

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłaszanie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w formie elektronicznej na adres: a.wojtczak@um.walbrzych.pl; bzp@um.walbrzych.pl
VII Termin składania wniosków:
1. Wniosek dotyczący uczestnictwa w dialogu technicznym należy złożyć do 22 maja
2020 r. do godz. 12:00. Zapraszający przyjmuje powyższy termin jako termin, w którym zgłoszenie musi dotrzeć do Zapraszającego.
2. Dialog techniczny przeprowadzony będzie oddzielnie z każdym z podmiotów, przy zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów w nim uczestniczących, w terminie wyznaczonym przez zapraszającego.
       3. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym otrzymają zaproszenie do udziału w dialogu z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem.
       4. Termin przewidziany na przeprowadzenie dialogu z podmiotem może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem dialogu.
       5. O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

UWAGA: Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wideokonferencji z uwagi na panującą epidemię i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19. O ewentualnej zmianie tej formy, podmiot wyrażający chęć udziału w dialogu technicznych, zostanie poinformowany przez Zapraszającego w zaproszeniu do dialogu.


VIII. Informacje pozostałe
1.Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.
2. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.
3. O zakończeniu dialogu Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty w nim uczestniczące.

Załączniki:
1. Wniosek- załącznik nr 1
2. Wykaz jednostek – załącznik nr 2
3. Wykaz środków czystości – załącznik nr 3

Załączniki

Powiadom znajomego