W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

BO.271-80/2018

Wałbrzych, dnia 3.08.2018 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BO.271-80/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2, ul Wańkowicza 13, 58-304 WałbrzychI POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. , poz. 1579 z późn. zm.)


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Kod CPV:

33192300–5 Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

44621110–3 Grzejniki centralnego ogrzewania

45111300–1 Roboty rozbiórkowe

45300000–0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000–3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315300–1 Instalacje zasilania elektrycznego

45324000–4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331210–1 Instalowanie wentylacji

45332300–6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45421100–5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146–9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100–8 Roboty malarskie

51134000–0 Usługi instalowania sprężarek


Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie następujących Robót:

 1. robót budowlanych:

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana parapetów wewnętrznych,

 • rozebranie istniejącej posadzki z wykładziny PVC,

 • rozebranie „fartucha” z płytek ceramicznych w obrębie armatury sanitarnej,

 • wykonanie nowej posadzki z wykładziny homogenicznej,

 • wykonanie okładzin z płyt G-K,

 • wykonanie okładziny ściennej (z wykładziny PVC) na części ścian,

 • wykonanie sufitu podwieszonego,

 • wykonanie robót malarskich,

 • usunięcie żaluzji pionowych,

 • pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

b) robót instalacyjnych:

 • demontaż starej oraz wykonanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej w obrębie lokalu

 • wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu wraz z montażem nowych

urządzeń sanitarnych,

 • wymiana grzejników c.o.,

 • montaż instalacji technicznych (instalacja sprężonego powietrza),

 • wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej.

 • pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

c) robót elektrycznych:

 • dostosowanie zasilania pomieszczeń do nowych warunków (wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z rozdzielnicą oraz ochroną przeciwpożarową).

d) transport, dostawa i montaż mebli do gabinetu zgodnie z załączoną specyfikacją


Szczegółowy opis robót budowlanych według projektu budowlanego opracowanego przez: Usługi Techniczne Zofia Czempkowska, ul. 3 Maja 3 / 4, 58-304 Wałbrzych


Dokumentacja dotycząca niniejszego zapytania ofertowego jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/GabinetstomatologicznyRB-ZO-powtórka.zip

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- do 35 dni od zawarcia umowy


IV INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Okres rękojmi za wady: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Pozostałe wymagania zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.


V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.08.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres: r.machura@um.walbrzych.pl


VI KRYTERIA OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Wypełniony Formularz oferty.

2. Dokument, z którego wynika umocowanie do złożenia oferty. Jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby/ osób udzielających pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS. Jeżeli umocowanie takie wynika z dokumentów ogólnie dostępnych w bazach CEiDG lub KRS, prosimy o wskazanie w/w dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający samodzielnie pobierze wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do zapytania ofertowego.


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zaoferuje najniższą cenę za wykonanie Zadania. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.

VII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych: Rene Machura – tel. 74 66 55 155, e-mail: r.machura@um.walbrzych.pl

W sprawach przedmiotu zamówienia: Aleksandra Rewkowska tel. 74 66 55 288VIII DOKUMENTACJA

W skład dokumentacji udostępnionej Wykonawcom wchodzą:

1. Zapytanie ofertowe,

2. Załącznik nr 1 – formularz oferty,

3. Załącznik nr 2 – projekt umowy,

4. Załącznik nr 3 – przedmiar robót / formularz wyceny robót budowlanych

5. Załącznik nr 4 – przedmiar robót / formularz wyceny mebli,

5. Dokumentacja projektowa.


Załączniki

Powiadom znajomego