W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 4”

Wałbrzych, dnia 25.04.2018 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BO.271-46/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych – etap 4”I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 90650000 – 8 Usługi usuwania azbestu


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:

a) rozbiórkę (demontaż), odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości zgodnej z wykazem z załącznika nr 1 do umowy

b) odbiór (pakowanie), transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w ilości zgodnej z wykazem z załącznika nr 1 do umowy.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót do wykonania lub rezygnację z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego zapotrzebowania.


W ramach każdego z zadań stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:


A. Przed przystąpieniem do realizacji prac:

1. Zawarcia umowy ze składowiskiem posiadającym pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz przedłożenie jej Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

2. Uzgodnienia terminu realizacji przedmiotu umowy z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

3. Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogram prac, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) w terminie do 14 od daty podpisania umowy.

4. Dokonania zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

B. Na etapie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do :

 1. 1. Przestrzegania zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

 2. 2. Zorganizowania własnym kosztem i staraniem zaplecza budowlanego oraz zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 3. 3. Zastosowania dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia.

 4. 4. Zapewnienia pracownikom środków ochrony własnej.

 5. 5. Zabezpieczenia i oznakowania zdemontowanych wyrobów azbestowych w trakcie codziennych prac oraz magazynowania ich w zabezpieczonym miejscu do czasu przekazania ich do transportu (transport w ciągu 14 dni od daty zakończenia prac).


C. Po zrealizowaniu prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Wykonawca:

 1. Przekaże właścicielowi obiektu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 2. Zapewni transport odpadów azbestowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych.

 3. Przekaże odpady azbestowe na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego typu odpadów, zgodnie z zawartą umową między Wykonawcą a składowiskiem (umowę należy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu).

 4. Po zakończeniu prac uzyska z każdej nieruchomości protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez właściciela nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcę (Wykonawca zorganizuje Zamawiającemu możliwość uczestniczenia w odbiorze). Protokół ten powinien zawierać dokumentację fotograficzną (wersja papierowa i elektroniczna) każdej nieruchomości sprzed rozpoczęcia usuwania z niej wyrobów azbestowych, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego).

 5. Dostarczy Zamawiającemu oryginały kart przekazania odpadów, sporządzone oddzielnie dla każdej nieruchomości.

 6. W przypadku, gdy usuwanie azbestu polegać będzie wyłącznie na usunięciu zdemontowanych wyrobów, punkt A.4 nie obowiązuje.


III INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w dniu podpisania umowy:

1. Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

2. Posiadają aktualne zezwolenie na transport odpadów uwzględniające odpady zawierające azbest.

3. Posiadają polisę OC działalności.

4. Posiadają umową ze składowiskiem, przeznaczonym do unieszkodliwiania tego typu odpadów.

5. Dysponują przeszkolonymi pracownikami, narzędziami i wyposażeniem zapewniającymi bezpieczne prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych oraz wagi służącej do ważenia odpadów azbestowych odbieranych z nieruchomości.


IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do 30.08.2018 r.


V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres a.mlodecka@um.walbrzych.pl


VI CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia,zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty). Podstawą rozliczenia będzie iloczyn cen jednostkowych i ilości faktycznie wykonanych usług.

 Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

 Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).


VII KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


VIII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

 nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,

 nazwę zadania,

 wartość oferty,

 datę sporządzenia oferty,

 podpis Wykonawcy.


Brak powyższych informacji lub dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.


IX OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Anna Młodecka - tel/fax.: /74/ 66 55 153

e-mail: a.mlodecka@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pani Katarzyna Kosiorowska - tel. /74/ 66 55 239


X ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 –  formularz oferty

Załącznik nr 2 –  projekt umowy

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Marek PałoszSporządził:

A. Młodecka


Sprawdził:

25.04.2018 r.

Załączniki

Powiadom znajomego