W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.um.walbrzych.pl/zzp/przewózdoszkół2017.zipOgłoszenie nr 360919 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.

Wałbrzych: Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do: Zadanie 1- Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu; Zadanie 2- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu; Zadanie nr 3- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle; Zadanie nr 4- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, krajowy numer identyfikacyjny 57959500000, ul. Pl. Magistracki  1, 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 6655153, 6655154, e-mail wizp@um.walbrzych.pl, faks 746 655 155.
Adres strony internetowej (URL): www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.um.walbrzych.pl/zzp/przewózdoszkół2017.zip


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.um.walbrzych.pl/zzp/przewózdoszkół2017.zip


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do: Zadanie 1- Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu; Zadanie 2- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu; Zadanie nr 3- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle; Zadanie nr 4- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu.
Numer referencyjny: BO.271-147/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do: Zadanie 1- Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu (ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 35 uczniów z dzielnicy Rusinowa, b) miejsca przystankowe: Osiedle Górnicze (obok ABC), Pętla 5, Głuszycka 25, Noworudzka 2, Strzegomska 6 (pętla "11"), Parkland (przystanek linii autobusowej Nr 5), parking przed Gminnym Zespołem Szkół nr 2 na przystanku komunikacji miejskiej, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od .....................2017 r. do 23 czerwca 2017 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. 7.30-7.50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:30 i 14:30), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego pojazdu, f) Zamawiający zapewnia opiekuna w trakcie przewozów.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36000.00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 23/06/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali / wykonują co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dowodów ich należytego wykonania. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się usługę, polegającą na przewozie dzieci / młodzieży szkolnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Złożenie ww. dokumentu na wezwanie Zamawiającego obligowało będzie wyłącznie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona przez Zamawiającego. 2. Informacja wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych / wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz dokument potwierdzający że dana usługa została należycie wykonana – Załącznik nr 3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Formularz ofertowy 2.Dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo rodzajowe (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa Pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Wiek pojazdu

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 2.osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3.dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca, 4.umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, 5. zamawiający dopuszcza ewentualna zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawa, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą SIWZ. 6. Pozostałe okoliczności, w których mogą być zmienione postanowienia umowne zawarte są w projekcie umowy do niniejszego postępowania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do: Zadanie 1- Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu (ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 35 uczniów z dzielnicy Rusinowa, b) miejsca przystankowe: Osiedle Górnicze (obok ABC), Pętla 5, Głuszycka 25, Noworudzka 2, Strzegomska 6 (pętla "11"), Parkland (przystanek linii autobusowej Nr 5), parking przed Gminnym Zespołem Szkół nr 2 na przystanku komunikacji miejskiej, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od .....................2017 r. do 23 czerwca 2017 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. 7.30-7.50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:30 i 14:30), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego pojazdu, f) Zamawiający zapewnia opiekuna w trakcie przewozów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36000
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Wiek pojazdu

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2    Nazwa: Zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do: Zadanie 2- Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu (ul. Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 135 uczniów z dzielnicy Stary Zdrój i Poniatów, b) poranny przywóz uczniów do szkoły wykonywany 2 kursami: 7.05 – wyjazd z dzielnicy Stary Zdrój, miejsca przystankowe: ul. Legnicka, ul. Wrocławska (2 przystanki), parking przy ul. Dunikowskiego, łącznie przewożonych ok. 55 uczniów; 7.30 – wyjazd z dzielnicy Poniatów, miejsca przystankowe: ul. Orkana (4 przystanki), parking przy ul. Dunikowskiego, łącznie przewożonych ok. 80 uczniów, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od .................. 2017 r. do 23 czerwca 2017 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. ok. 7.30 (pierwszy poranny kurs) i 8.00 (drugi poranny kurs), odwóz - 3 tury (poniedziałek: godz. 13.30 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 40 uczniów, godz. 14.20 – wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 55 uczniów, godz. 15.15 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 40 uczniów; wtorek: godz. 13.30 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 50 uczniów, godz. 14.20 – wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 55 uczniów, godz. 15.15 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 30 uczniów; środa: godz. 13.30 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 50 uczniów, godz. 14.20 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 30 uczniów, godz. 15.15 – wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 55 uczniów; czwartek: godz. 13.30 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 55 uczniów, godz. 14.20 – wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 45 uczniów, godz. 15.15 – wyjazd do dzielnicy Poniatów i Stary Zdrój ok. 35 uczniów; piątek: godz. 13.30 – wyjazd do dzielnicy Poniatów ok. 55 uczniów, godz. 14.20 – wyjazd do dzielnicy Stary Zdrój ok. 40 uczniów, godz. 15.15 – wyjazd do dzielnicy Poniatów i Stary Zdrój ok. 40 uczniów), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, f) w trakcie dowozów uczniów do szkoły Zamawiający zapewnia pełnoletniego opiekuna w jednym autobusie, natomiast w drugim autobusie i w trakcie odwozów pełnoletniego opiekuna/opiekunów musi zapewnić Wykonawca (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), g) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 74000
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Wiek pojazdu

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3    Nazwa: Zadnie 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do: Zadanie nr 3- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle (Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 36 uczniów niedosłyszących z Wałbrzycha, b) w związku z uczęszczaniem części uczniów do internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle, liczba uczniów dowożonych we wtorki, środy i czwartki będzie mniejsza – ok. 20 uczniów (ww. dni mogą ulec zmianie, w związku z organizacją roku szkolnego), c) miejsca przystankowe: przystanek autobusowy na Białym Kamieniu "Mijanka" w Wałbrzychu, przystanek przy ul. Konopnickiej 7 w Wałbrzychu (poranny odjazd pojazdu/pojazdów ok. godz. 7.20), przystanek k/Fabryki Porcelany "Krzysztof", przystanek przy ul. Niepodległości 208 (poranny odjazd pojazdu/pojazdów ok. godz. 7.25-7.30), przystanek w Mieroszowie (ul. Sportowa), parking na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, d) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od ........................... 2017 r. do 23 czerwca 2017 r., e) dowóz uczniów na godz. 8.00, odwóz o godz. 15.10, f) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, g) Wykonawca zapewnia pełnoletnich opiekunów na czas trwania przewozów (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), h) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, i) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 30000
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Wiek pojazdu

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4    Nazwa: Zadanie 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanymi przez własnych kierowców, do:Zadanie nr 4- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu (ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 66 uczniów z dzielnicy Lubiechów i Szczawienko, b) miejsca przystankowe: ul. Wilcza i pętla (3 przystanki), Zamek Książ – stadnina koni i pętla (2 przystanki), ul. Wrocławska - Palmiarnia, ul. Wrocławska - Dom Dziecka RODZINKA, ul. Uczniowska - Cersanit, aleja Generała Charlesa de Gaulle'a - salon FORD, parking przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 21 w Wałbrzychu, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od ..................... 2017 r. do 23 czerwca 2017 r., d) dowóz wszystkich uczniów na godz. 7:50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:40 i ok. 14:30-14:40), e) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, f) Wykonawca zapewnia opiekuna/opiekunów na czas trwania przewozów (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), g) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 42000
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/06/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Wiek pojazdu

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Załączniki

Powiadom znajomego