W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała XVI/150/07 z dnia 2007-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVI/150/07

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 listopada 2007 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 5, art.20, art.20b i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 tekst jednolity: (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje :


§ 1


Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości :


1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni;

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,74 zł od 1 ha powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł od 1 m2 powierzchni.


2. od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem :

  a) przeznaczonych na cele handlowe o powierzchni przekraczającej 4000 m2 oraz zajętych na prowadzenie przeważającej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( Dz. U. Nr 33, poz.289 z późn.zm.) działalności gospodarczej w zakresie działalności bankowej (PKD 65.12A) i sprzedaży detalicznej paliw (PKD 50.50Z) - 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

  b) zajętych na prowadzenie przeważającej w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 33, poz.289 z późn.zm.) działalności gospodarczej w zakresie :

  - sprzedaży detalicznej biżuterii zegarów, zegarków (PKD 52.48.C),

  - sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion (52.48. F),

  - sprzedaży detalicznej pamiątek ,wyrobów rzemieślniczych i artykułów religijnych oraz dzieł sztuki współczesnej (PKD 52.48.G),

  - sprzedaży detalicznej antyków i używanych książek (PKD 52.50. Z),

  - naprawy obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych (PKD 52.71. Z),

  - naprawy zegarów i biżuterii (PKD 52.73. Z),

  - działalności hotelarskiej (PKD 55.1),

  - prowadzenia pozostałych obiektów noclegowych turystyki (PKD 55.2),

  - działalności gastronomicznej (PKD 55.30.A do 55.40. Z),

  - działalności związanej z turystyką (PKD 63.30.D),

  - działalności fotograficznej (PKD 74.81.Z),

  - działalności galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E) i położonych na obszarze Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia, który obejmuje ulice wymienione w Załączniku nr 1 - 1,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,23 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.


3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 2


1.W przypadku o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 2 lit.b uchwała niniejsza przewiduje udzielanie pomocy publicznej. Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis której udzielanie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).

2.Przedsiębiorca może uzyskać pomoc w oparciu o niniejszą uchwałę, jeżeli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekroczyła równowartości 200 tys. Euro.

3.Przedsiębiorca działający w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc w oparciu o niniejszą uchwałę, jeżeli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekroczyła równowartości 100 tys. Euro.

4.Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy oraz pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.).

5.Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze węgla, stali, włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego oraz rybołówstwa i akwakultury, jak również produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami rolnymi wymienionymi w Załączniku nr 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE L 325 z 24.12.2002 r.).

6. Uchwała nie przewiduje pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej.
§ 3


Traci moc Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastuktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz.WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki

Powiadom znajomego