W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Wersja strony w formacie XML

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH
TEL. 74/66 55 100 FAX 74/66 55 118

www.um.walbrzych.pl
www.bip.um.walbrzych.pl

KARTA INFORMACYJNA

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Podstawa prawna

 1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
  (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 z póź. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010 r., Nr 244, poz. 1626 ).

Wymagane dokumenty

 1. Podanie od pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów zawierające następujące załączniki:

 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 3. Kopie umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. Kopie dokumentu potwierdzającego zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia
  do wykonywania określonej pracy.

 5. Formularz (patrz komunikat)

Wzory dokumentów do pobrania

Formularz do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta przy
ul. Sienkiewicza 6-8, Biurze Edukacji i Wychowania przy
ul. Kopernika 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (
www.bip.um.walbrzych.pl).

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Biuro Edukacji i Wychowania

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, sprawy o znacznym skomplikowaniu do 60 dni.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych. Nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe

Numer telefonu, pod którym udzielane są informacje: 074 66 55 314 

K O M U N I K A T

Uwaga !!! pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe przepisy zawarte w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowanie, o którym mowa wyżej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w nowym rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 1088 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W celu dostosowania zakresu informacji, które powinny zostać przekazane Prezydentowi Miasta Wałbrzycha jako podmiotowi udzielającemu pomocy de minimis przez podmiot ubiegający się o taką pomoc do przepisów nowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), Rada Ministrów zmieniła przepisy krajowe Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. poz.276).

Wprowadzono nowy wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Wzór Formularza stanowi załącznik do znowelizowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku nr 53, poz. 311 oraz z 2013 r. Poz.276).

Bez zmian pozostają wymagania wobec wnioskodawców wynikające z art. 37 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) tj, że podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W razie niezłożenia przez wnioskodawcę w/w dokumentów Prezydent Miasta Wałbrzycha nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).


W załączeniu nowy wzór formularza.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane