W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała nr XXVIII/251/08 z 12.09.2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Wersja strony w formacie XML
 

Uchwała Nr XXVIII/251/08

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 12 września 2008 r.

 


w sprawie emisji obligacji komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:


§ 1

 

 1. Miasto Wałbrzych wyemituje 1.580 obligacji o wartości nominalnej 10.000zł każda na łączną kwotę 15.800.000zł (słownie: piętnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.

 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.


§ 2

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na wykup obligacji w kwocie 3,0 mln zł w 2008r., 5,8 mln zł w 2009r. oraz 7,0 mln zł w 2010r.


§ 3

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

a) seria M o wartości 3.000.000 zł,

b) seria N o wartości 1.800.000 zł,

c) seria O o wartości 1.000.000 zł,

d) seria P o wartości 3.000.000 zł,

e) seria R o wartości 2.000.000 zł,

f) seria S o wartości 1.500.000 zł,

g) seria T o wartości 3.500.000 zł,


2. Emisja obligacji serii M zostanie przeprowadzona w 2008r., emisja obligacji serii N, O i P zostanie przeprowadzona w 2009r., a emisja obligacji serii R, S i T zostanie przeprowadzona w 2010r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Wałbrzych.§ 4

1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii M, N i O,

b) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii P, R i S,

c) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii T.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Dopuszcza się nabycie przez Miasto Wałbrzych obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.


§ 5

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach kwartalnych liczonych od daty emisji.

 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.

 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.


§ 6

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Wałbrzych w latach 2008-2017.


§ 7

 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzych, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

 2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.

.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane