W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe

Wersja strony w formacie XML

Projekt pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzychawspółfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020


Wałbrzych, dnia 12.06.2018 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BO.271-58/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Opracowanie kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych

w ramach projektu pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji pn. „Koncepcja projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta WałbrzychaI POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 72416000-9 – Dostawcy usług aplikacyjnych

72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW

72415000-2 – Usługi hostingowe dla stron WWW

72421000-7 – Usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich

72611000-6 – Usługi w zakresie wsparcia technicznego

66171000-9 – Doradztwo finansowe


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.


III INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki.

Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

 • Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skłania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi obejmujące opracowanie narzędzi dostępnych  za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przystosowane do wyświetlania w urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony), o wartości minimum 45 000 zł brutto każda. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Gdy przedmiot zamówienia obejmował jeszcze inne usługi należy podać wartość dotyczącą wyłącznie usługi objętą warunkiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – potencjały Wykonawców sumują się.

  Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionego warunku Wykonawca przedstawia wraz z przedłożoną ofertą,przy czym dokumentami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, np. oświadczenie Wykonawcy.


 • Wykonawcy posiadają/dysponują wykwalifikowaną kadrą, odpowiedzialną za realizację zamówienia - Zamawiający oczekuje, że zespół pracowników realizujących niniejszą usługę będzie się składał z minimum 2 osób posiadających:

  - wykształcenie wyższe kierunkowe związane z programowaniem narzędzi IT,

  - co najmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu narzędzi dostępnych  za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przystosowane do wyświetlania w urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).

  Wymaga się ponadto, aby co najmniej jedna osoba w zespole pracowników w ciągu ostatnich 5 lat była autorem lub współautorem co najmniej dwóch narzędzi dostępnych  za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przystosowane do wyświetlania w urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony).


  Pozyskanie dodatkowych materiałów niezbędnych do wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy. Ponadto na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek zachowania należytej staranności w realizacji przedmiotu umowy.


Dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków Wykonawca przedstawia wraz z przedłożoną ofertą.


Na dokumenty, o których mowa powyżej składają się:

1. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Załącznik nr3),

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje i doświadczenie.

Do oferty należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami takimi są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie umowy. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania referencji bądź dokumentów potwierdzających należyte wykonanie umowy.


2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca, i które będą skierowane do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tym osobami – (Załącznik nr 4).

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. 120 dni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem paragrafu 9 projektu umowy „Czynności odbiorowe”.

2. Opiekę serwisową strony internetowej, na której będzie wdrożony kalkulator od dnia zainstalowania ostatecznej wersji narzędzia do dnia 30.06.2021 r.


IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 21.06.2018 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 153, bądź poczty elektronicznej na adres a.mlodecka@um.walbrzych.pl


V CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).

Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

- Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).


VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:


Kryterium

Waga

kryterium

Max. ilość punktów jaką może uzyskać oferta za dane kryterium

Cena

40 %

40 pkt

Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji umowy

40 %

40 pkt

Rozwiązanie zadania problemowego

20 %

20 pkt


1. Zasady oceny kryterium „Cena”:


Oferta o najniższej cenie otrzymuje automatycznie 40 punktów, każda następna oceniana jest jako wartość proporcji w stosunku do ceny najniższej wg wzoru:


p= /X min : X ofert./ x 40


gdzie:

p – oznacza liczbę punktów za kryterium.

X min. – oznacza najniższą cenę ze złożonych ofert dla przedmiotu postępowania,

X ofert. – oznacza cenę rozpatrywanej oferty dla przedmiotu postępowania2. Zasady oceny kryteriumDoświadczenie osób przewidzianych do realizacji umowy”.


Podstawą oceny oferty w tym kryterium będzie sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony wraz z ofertą „Wykaz doświadczeń osób przewidzianych do realizacji umowy”, w zakresie ilości wykonanych usług dot. tworzenia narzędzi dostępnych  za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przystosowane do wyświetlania w urządzeniach mobilnych (tablety, smartfony) przez osoby wyznaczone do realizacji umowy. Zamawiający za każdą wykonaną przez te osoby usługę przyzna 5 punktów.

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- wykonanie 1 usługi = 5 pkt;

- wykonanie 2 usług = 10 pkt;

- wykonanie 3 usług = 15 pkt;

- wykonanie 4 usług = 20 pkt;

- wykonanie 5 usług = 25 pkt;

- wykonanie 6 usług = 30 pkt

- wykonanie 7 usług = 35 pkt

- wykonanie 8 usług i więcej = 40 pkt


Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w tym kryterium wynosi 40 punktów. W przypadku braku ww. wykazu wraz z ofertą Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji umowy” UWAGA!Wykaz doświadczeń osób przewidzianych do realizacji umowy” nie podlega uzupełnieniu, poprawieniu ani wyjaśnieniom.


3. Zasady oceny kryterium Rozwiązanie zadania problemowego”.


Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać załącznik w postaci zadania problemowego pn. „Opis możliwości i funkcjonalności kalkulatora wraz z koncepcją szaty graficznej strony startowej”, który składać się będzie z dwóch części:

1) tekstowej, obejmującej opis możliwości i funkcjonalności kalkulatora, opracowany w edytorze tekstu, będący zbiorem najważniejszych informacji nt. kalkulatora przewidzianych do wykorzystania w akcji informacyjnej, planowanej do przeprowadzenia przez Zamawiającego wśród mieszkańców Wałbrzycha - w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania. Opis możliwości i funkcjonalności kalkulatora zawierać powinien główne informacje na temat kalkulatora wynikające z charakteru przedmiotu zamówienia. Opis powinien wyjaśniać użytkownikom ideę, dla której kalkulator został opracowany oraz zachęcać do korzystania z jego możliwości. Obligatoryjnie informacja zawierać musi wyjaśnienie czym jest narzędzie o nazwie „Kalkulator efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych”. Opis powinien zawierać obligatoryjnie logotypy Zamawiającego oraz programu, z którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie wraz z informacją na temat źródła finansowania Kalkulatora w postaci opisu „Projekt pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Ww. logotypy projektu udostępnione są pod adresem: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

Logo Zamawiającego jest dołączone do zapytania ofertowego jako plik graficzny.

Zastosowane słownictwo powinno być zrozumiałe dla niewymagającego czytelnika, a tekst powinien w jasny sposób przekazywać informacje.

Opis możliwości i funkcjonalności kalkulatora ma być dołączony do oferty w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formie pliku tekstowego – edytowalnego. Opis nie może być krótszy niż 1000 znaków bez spacji i nie może przekroczyć 3000 znaków bez spacji. W sytuacji przekroczenia przez opis ww. limitu znaków, ocenie merytorycznej w kryterium „Rozwiązanie zadania problemowego” podlega pierwsze 3000 znaków.

2) wizualizacji graficznej strony startowej kalkulatora. Do części tekstowej należy dołączyć projekt graficzny, będący koncepcją szaty graficznej przedmiotu zamówienia. Wizualizacja ma być dołączona do oferty w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formie pliku PDF lub JPEG, w pełnym kolorze, formatu A4, wielkości 2480x3508 pikseli. Projekt graficzny powinien zawierać obligatoryjnie logotypy Zamawiającego oraz programu, z którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie, jak również informację na temat źródła finansowania Kalkulatora w postaci opisu „Projekt pn. “Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Ww. logotypy projektu udostępnione są pod adresem: http://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/promocja-programu/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/

Logo Zamawiającego jest dołączone do zapytania ofertowego jako plik graficzny.

Punkty za ocenę kryterium zostaną przyznane w skali od 0 pkt do 20 pkt. Ocena dokonana zostanie na podstawie indywidualnej oceny dokonanej przez 3 członków komisji oceniającej.

Ocena zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących podkryteriów:

1) jakość i kompletność „Opisu możliwości i funkcjonalności kalkulatora wraz z koncepcją szaty graficznej strony startowej” 0-5 pkt,

2) czytelność „Opisu możliwości i funkcjonalności kalkulatora wraz z koncepcją szaty graficznej strony startowej” 0-5 pkt.,

3) poprawność redakcyjna i edytorska opracowania 0-5 pkt,

4)spójność projektu z szatą graficzną strony www.rewitalizaja.walbrzych.pl 0-5 pkt..


Złożony projekt nie będzie podlegał uzupełnieniu. W przypadku braku projektu, oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, jednakże Wykonawca otrzyma 0 pkt.


PODKRYTERIUM 1


Jakość i kompletność Opisu możliwości i funkcjonalności kalkulatora wraz z koncepcją szaty graficznej strony startowej” (do 5 punktów maksymalnie)- podkryterium oceniać będzie czy tekst zaproponowany przez Wykonawcę jest kompletny i zgodny z zakresem szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca otrzyma punkty jeżeli załączona informacja zawiera:

a) kompleksowy opis wyjaśniający czym jest narzędzie o nazwie „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” wraz z opisem jego funkcji – 0 pkt,

b) kompleksowy opis wyjaśniający czym jest narzędzie o nazwie „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” wraz z opisem jego funkcji oraz przykładami możliwych zastosowań przez mieszkańców – 2,5 pkt,

c) kompleksowy opis wyjaśniający czym jest narzędzie o nazwie „Kalkulatora efektywności finansowej inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych z modułem kalkulatora dla inwestycji termomodernizacyjnych” wraz z opisem jego funkcji oraz przykładami możliwych zastosowań przez mieszkańców, uzupełniony dodatkowo o tekst promujący – zachęcający do korzystania z narzędzia– 5 pkt.


PODKRYTERIUM 2


Czytelność przekazu (maksymalnie 5 punktów) – opis napisany w sposób zrozumiały, zawierający informacje wymagane opisem, zawierający od minimum1000 znaków bez spacji do maksymalnie 3000 bez spacji. Zastosowane słownictwo powinno być zrozumiałe dla czytelnika, a sam tekst powinien w jasny i prosty sposób przekazywać wymagane informacje.

Zamawiający dokona oceny za pomocą aplikacji Jasnopis (klasa trudności tekstu). Aplikacja ta jest ogólnie dostępna http://www.jasnopis.pl/aplikacja. Wykonawca tekst w formie edytowalnej prześle Zamawiającemu na adres e-mail podany w zapytaniu ofertowym, z uwagi na konieczność dokonania jego oceny z użyciem aplikacji Jasnopis (FOG, formy tekstowe). Wykonawca może dokonać weryfikacji przygotowanego tekstu edukacyjno-informacyjnego poprzez:

- wejście na stronę: http://www.jasnopis.pl/aplikacja;

- wklejenie bądź pobranie tekstu do analizy;

- w polu Statystki, w górnym lewym rogu zostanie wskazana badana przez Zamawiającego klasa trudności tekstu.

Punktacja przyznana za spełnienie łącznie wszystkich warunków:

a) 0 punktów – tekst o klasie trudności tekstu powyżej 5,

b) 5 punktów - tekst napisany językiem zrozumiałym, o klasie trudności tekstu max. 5.


PODKRYTERIUM 3


Poprawność redakcyjna i edytorska opisu (maksymalnie 5 punktów)


Za przedstawiony „Opis możliwości i funkcjonalności kalkulatora wraz z koncepcją szaty graficznej strony startowej” Wykonawca otrzyma punktację (do 5 punktów maksymalnie), jeżeli:

3.1 przedstawiona informacja będzie w formie tekstu sformatowanego bez błędów ortograficznych i gramatycznych – Zamawiający przyzna 0 pkt,

3.2 sposób wykonania informacji tj. przedstawione opracowanie będzie w formie tekstu sformatowanego bez błędów ortograficznych i gramatycznych:

a) w czytelnej, usystematyzowanej formie,

b) z szatą graficzną zawierającą elementy graficzne oraz zaznaczenia (np. ramką, wytłuszczonym tekstem) najważniejszych wątków informacji wpływających na poprawę czytelności - Zamawiający przyzna 5 pkt, jedynie w przypadku spełnienia wszystkich zapisów zawartych w punktach a-b.


PODKRYTERIUM 4


Spójność projektu graficznego strony startowej kalkulatora z szatą graficzną strony www.rewitalizaja.walbrzych.pl(maksymalnie 5 punktów)


Ocena projektu graficznego strony startowej kalkulatora będzie przebiegała w odniesieniu do szaty graficznej istniejącej strony http://rewitalizacja.walbrzych.pl/, z której to będzie uruchamiany Kalkulator.

Zamawiający oceni czy szata graficzna strony startowej kalkulatora charakteryzuje jednolitość i harmonia poszczególnych elementów a w szczególności pod względem:

- zastosowanej palety kolorów,

- wybranego stylu elementów graficznych i zastosowania specjalnych znaków wizualizacyjnych

- zastosowanej czcionki.

Zamawiającemu zależy na pełnej spójności szaty graficznej załączonej informacji z szatą graficzną funkcjonującej strony www.rewitalizacja.walbrzych.pl

Punkty w podkryterium zostaną przyznane zgodnie z następującymi warunkami:

- 5 punktów – wysoka spójność – brak elementów naruszających spójność przez proponowaną szatę graficzną strony startowej kalkulatora z szatą graficzną strony rewitalizacja.walbrzych.pl.

- 2,5 punktu - średnia spójność – 1 element naruszający spójność przez proponowaną szatę graficzną strony startowej kalkulatora z szatą graficzną strony rewitalizacja.walbrzych.pl.

- 0 punktów – brak spójności – więcej niż jeden element naruszający spójność przez proponowaną szatę graficzną strony startowej kalkulatora z szatą graficzną strony rewitalizacja.walbrzych.pl.


Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów, po zsumowaniu punktów przyznanych w kryterium cena, kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium rozwiązanie zadania problemowego spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej niż dwie oferty otrzymały jednakową ostateczną ocenę punktową oferty, Zamawiający wybierze spośród tych ofert, ofertę z najniższą ceną.


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

– nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,

– nazwę zadania,

– wartość oferty,

– datę sporządzenia oferty,

– podpis Wykonawcy.

2. Wypełniony załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

3. Wypełniony załącznik nr 4 - wykaz osób.


Brak powyższych informacji spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.


VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Anna Młodecka - tel/fax.: /74/ 66 55 153

e-mail: a.mlodecka@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pani Dominika Michalak – tel. /74/ 64 44 715


IX INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych.


 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl 


 1. Wskazanie inspektora ochrony danych

Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu jest Pani Małgorzata Rybińska, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 665 53 59


 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego, na podstawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)


 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


 1. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

Dane niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagane Formularzem ofertowym oraz załącznikami do Formularza ofertowego.


 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

- wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz innym podmiotom i osobom fizycznym, co wynikać będzie z publikowania wyników niniejszego postępowania w Internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ .


 1. Okresy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Ponadto nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.


X ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 4 - wykaz osób,

Załącznik nr 5 - projekt umowy.Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Marek Pałosz

Sporządził:

A. Młodecka


Sprawdził:

12.06.2018 r.


_____________________________

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane