SEKRETARZ MIASTA - Joanna Stypułkowska

 

1. Sekretarz Miasta wykonuje zadania dotyczące zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz prowadzi sprawy powierzone przez Prezydenta w drodze odrębnych zarządzeń.

2. Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Urzędu, nadzorowanie, przestrzegania obowiązujących regulaminów i innych dokumentów ustalających przebieg procesów realizowanych w Urzędzie,

2) współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ustalania stanowisk pracy i zakresu czynności służbowych pracowników,

3) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta,

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi działającymi w Urzędzie w zakresie spraw pracowniczych,

5) nadzorowanie realizacji polityki szkoleniowej w Urzędzie,

6) nadzorowanie realizacji polityki kadrowo - płacowej ustalonej przez Prezydenta,

7) administrowanie funduszem socjalnym Urzędu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydenta w odrębnym zarządzeniu,

8) nadzorowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność Urzędu oraz gospodarowanie mieniem ruchomym i nieruchomym pozostającym na stanie Urzędu,

9) koordynowanie zadań w zakresie współpracy Prezydenta i pracowników z Radą Miejską,

10) nadzorowanie prawidłowości realizacji procesów legislacyjnych w Urzędzie,

11) organizowanie pracy Urzędu w sposób zapewniający należytą obsługę klientów, terminowe załatwianie spraw, funkcjonowanie sprawnego obiegu dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,

12) nadzorowanie i koordynowanie realizacji procesów informatyzacji Urzędu,

13) nadzorowanie i koordynowanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych,

14) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań,

15) prowadzenie innych spraw powierzonych przez Prezydenta w granicach określonych w odrębnych zarządzeniach, imiennych pełnomocnictwach i upoważnieniach.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE NADZOROWANE PRZEZ SEKRETARZA MIASTA: 
a) BIURO RADY MIEJSKIEJ BRM 
b) BIURO ORGANIZACYJNE BO 
c)BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH BEL 
d) URZĄD STANU CYWILNEGO USC 
e) BIURO INFORMATYKI BI 
f) BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH BPR 
g) BIURO OBSŁUGI KLIENTA BOK 
 

powyższe informacje pochodzą z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 827/2018 z 28.11.2018 r.