Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie - nabór dodatkowy
Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 138.
Załącznik nr 1 do formularza zgłoszeniowego - lista poparcia mieszkańców.
Załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego - lista poparcia przedsiębiorców.
Załącznik nr 4 do formularza zgłoszeniowego - lista poparcia właścicieli_użytkowników wieczystych nieruchomości_podmiotów zarządzających.
Załącznik nr 6 do formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o reprezentacji przez daną organizację pracodawców_przedsiębiorców
Załącznik nr 8 do formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o byciu właścicielem_użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Załącznik nr 9 do formularza zgłoszeniowego - zgoda organu_podmiotu wskazanego w art.2 ust.2 pkt 6 i 7 ustawy z dn. 9.10.2015r. o rewitalizacji
Załącznik nr 10 do formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o niekaralności.
Klauzula dla osób, których dane pośrednio pozyskano w związku z naborem na członka Komitetu Rewitalizacji.
Załącznik nr 5 do formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej