W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: "Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 27.415.760zł"

21/05/2011    S98    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 


PL-Wałbrzych: Usługi udzielania kredytu

2011/S 98-160663

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Łukasz Oczkowicz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655153
E-mail: l.oczkowicz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.um.walbrzych.pl 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

 

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Gmina Wałbrzych
Pl. Magistracki 1
Do wiadomości: Łukasz Oczkowicz
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel. +48 746655153
E-mail: l.oczkowicz@um.walbrzych.pl
Faks +48 746655155

Internet: www.um.walbrzych.pl/zzp/kredyt2011.zip

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Gmina Wałbrzych
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 10.
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Internet: http://www.um.walbrzych.pl

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 27 415 760 PLN.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Wałbrzych.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 27 415 760 PLN na: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 498 363 PLN; wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17 917 397 PLN.


1) Przeznaczenie kredytu - kredyt będzie przeznaczony na:
I. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 498 363 PLN przeznaczonego na finansowanie oraz refinansowanie wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok - Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok, z uwzględnieniem korekt wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.
II. Finansowanie oraz refinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 17 917 397 PLN, określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok - Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok, z uwzględnieniem korekt wprowadzonych w trakcie roku budżetowego.
2) Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego. Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych na realizację wydatków inwestycyjnych.
3) Oprocentowanie kredytu (do dwóch miejsc po przecinku) według zmiennej stawki WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych ustalanej jako średnia arytmetyczna z 10 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie kolejnych 1 - miesięcznych okresów kredytowania powiększonej o marżę banku, która w całym okresie kredytowania nie może być większa niż w dniu podpisywania umowy, przy czym zamawiający dopuszcza możliwość ustalania stawki WIBOR w inny sposób zaproponowany przez bank po uprzednim uzgodnieniu wykonawcy z zamawiającym.
4) Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane są na bieżąco w okresach obrachunkowych, przy czym okresy obrachunkowe liczone będą od dnia następującego po dniu wypłaty transz kredytu i kończyć się będą w ostatnim dniu zakończenia okresów obrachunkowych jakim jest miesiąc kalendarzowy.
5) O wysokości stawki WIBOR oraz kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie lub za pomocą skrzynki e-mail przez bank co najmniej na 5 dni robocze przed terminem płatności odsetek.
6) Kredyt spłacany będzie w równych ratach w kwocie 114 232 PLN, (w tym: kwota 74 656 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 39 576 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu) za wyjątkiem ostatniej raty płatnej w wysokości 114 312 PLN, w tym: 74 613 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 39 699 PLN dotyczy części kredytu przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu) płatnych 10- go każdego miesiąca w pełnych złotych począwszy od stycznia 2012 r. do grudnia 2031 r.
7) Odsetki od kredytu płatne 20 - tego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2012 r. do grudnia 2031 r. z wyjątkiem ostatniej płatności odsetek, która nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. 10.12.2031 r.
8) Prowizja od udzielonego kredytu będzie płatna każdorazowo przy uruchamianiu transz kredytu wyliczona proporcjonalnie do uruchomionej transzy kredytu.
9) O wysokości prowizji płatnej od uruchamianej transzy bank będzie informował zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną za pomocą skrzynki e-mail przed terminem jej zapłaty.
10) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
11) Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.
12) W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa.
13) Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania wypłacanych transz kredytu przez Zamawiającego w podziale na transze dotyczące części finansowania planowanego deficytu oraz w części dotyczącej wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
14) Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy kredytowej.
15) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Wykonawca przedstawi propozycję umowy kredytowej (zawierającą istotne postanowienia umowne) wraz z harmonogramem spłaty kredytu.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

17 153 213,00 PLN

II.2.2)Opcje

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 50 000,00 PLN przed upływem terminu ofert.

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenie:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności bankowej. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:
a) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.8.1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowaniana podst. art. 24 ust. 1 Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej zazgodność z oryginałem:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich;
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich;
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Wykonawcy zagraniczni:
1) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) zamiast dokumentów wskazanych powyżej składa dokument lub dokumenty wystawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.


III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
2) Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

BO.271-5/11

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 24.6.2011 - 15:30
Dokumenty odpłatne
podać cenę 100,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy SIWZ będzie przekazywana w formie pisemnej po uiszczeniu opłaty w kwocie 100,00 PLN na konto PKO BP S.A. I o/Wałbrzych na rachunek: 83 1020 5095 00005302 0011 6756 z zaznaczeniem nazwy postępowania.

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.6.2011 - 11:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 27.6.2011 - 11:10

Miejsce

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 8a.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: do dnia 10.12.2031 r.
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
1. termin realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia;
2. zmiana harmonogramu spłaty - w przypadku niewykorzystania lub wcześniej spłaty kredytu;
3. osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego;
4. innych - mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron;
5. zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;
6. dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.
Istotne postanowienia umowne:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji;
2. W przypadku wcześniejszej spłaty lub niewykorzystania pełnej kwoty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat;
3. W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej Bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat;
4. Za wydanie opinii/zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat;
5. W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt dodatkowych kont służących do obsługi kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu;
6. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu czy/i skrócenie okresu kredytowania.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu wykorzystania kredytu, w przypadku o którym mowa w art. 263 u.o f.p., do dnia 30.6.2012 roku.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

17.5.2011


Załączniki

Powiadom znajomego