W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych

22/06/2016    S119    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2016/S 119-212472

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Osoba do kontaktów: Marek Pałosz 58-300 Wałbrzych Polska Tel.: +48 746655154 E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl Faks: +48 746655155

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kod NUTS PL517

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zadanie nr 1 Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ- SEKTOR I. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy. Zadanie nr 2 Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ- SEKTOR II. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90514000, 90512000, 90533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90514000, 90512000, 90533000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2

1)Krótki opis

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90513100, 90514000, 90512000, 90533000

3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na Zadanie nr 1 zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 250 000,00 PLN najpóźniej do 01.08.2016r. godz. 10.00 Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na Zadanie nr 2 zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 500 000,00 PLN najpóźniej do 01.08.2016r. godz. 10.00.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do formularza oferty) oraz następujące dokumenty (numeracja jako załączniki do formularza oferty): a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha (załącznik nr 2); b) zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia (załącznik nr 3); c) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia w/w rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy (załącznik nr 4); W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich (załącznik nr 10); b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. (załącznik nr11); c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich. (załącznik nr 12); d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich. (załącznik nr 13); e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich. (załącznik nr 14); f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 15 ) g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 16) h) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy albo informację o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 17). Wykonawcy zagraniczni: Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) zamiast dokumentów wskazanych w rozdziale III.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawiane w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia- nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 8 ); B) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 9 ). Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: A) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: — 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla Zadania nr 1, — 2 200 000 PLN (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) dla Zadania nr 2, W przypadku, gdy Wykonawcy wykażą środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego WE; b) posiadają – na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2. W przypadku, gdy wykonawcy przedstawią polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego WE.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełnienia warunków wykonawca składa: A) wykaz wykonanych lub nadal wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 5); Dowodami, o których mowa są: Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych po świadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. B) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 6 ); C) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7). Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu lub wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych, segregowanych i zielonych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 16 000 Mg/rok. 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. Wykonawcy którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: A. Pojazdami, które spełniają normy emisji spalin co najmniej na poziomie Euro 1: samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych zbieranych w pojemnikach 60 l – 1 100 l – minimum 3 szt., samochodem specjalistycznym z załadunkiem przednim (frontlader) przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych – minimum 1 szt., samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów niesegregowanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP7 – minimum 1 szt., samochodem wyposażonym w hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) przystosowanym do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach typu „dzwon” – minimum 1 szt., samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów niesegregowanych i segregowanych zbieranych w workach plastikowych – minimum 1 szt., samochodem specjalistycznym przystosowanym do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu ich ustawienia, z zamkniętym systemem obiegu wody i zasobnikiem na ścieki z procesu mycia pojemników – minimum 1 szt. B. Pojemnikami: sprawnymi technicznie i o estetycznym wyglądzie pojemnikami, spełniającymi wymagania normy PN-EN 840 w przypadku pojemników czterokołowych oraz EN 13071 w przypadku pojemników typu „dzwon”, wyposażonymi w otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju i wielkości gromadzonych w nich odpadów, tj. — pojemnikami czterokołowymi niebieskimi o pojemności 1100 l lub niebieskimi typu „dzwon” o pojemności w przedziale 1500 – 3500 l przeznaczonymi na odpady zawierające frakcje papieru i tektury – minimum 140 szt. dla zadania nr 1 i minimum 140 szt. dla zadania nr 2, — pojemnikami czterokołowymi żółtymi o pojemności 1100 l lub żółtymi typu „dzwon”o pojemności w przedziale 1500 – 3500 l przeznaczonymi na odpady zawierające frakcje tworzyw sztucznych - minimum 140 szt. dla zadania nr 1 i minimum 140 szt. dla zadania nr 2, — pojemnikami czterokołowymi zielonymi o pojemności 1100 l lub zielonymi typu „dzwon” o pojemności w przedziale 1500 – 3500l przeznaczonymi na szkło białe i kolorowe – minimum 140 szt. dla zadania nr 1 i minimum 140 szt. dla zadania nr 2, — sprawnymi technicznie i o estetycznym wyglądzie pojemnikami i kontenerami o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l, 7000 l przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w liczbie zapewniającej wyposażenie wszystkich nieruchomości w obrębie danego Sektora w pojemniki, dostosowane pojemnością do liczby osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z danej nieruchomości, a ponadto spełniającymi inne wymagania wynikające z przyjętego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych, — sprawnymi technicznie i o estetycznym wyglądzie pojemnikami przeznaczonymi do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l w liczbie zapewniającej wyposażenie wszystkich nieruchomości w obrębie danego sektora, w pojemniki dostosowane pojemnością do liczby osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości odbioru odpadów z danej nieruchomości, a ponadto spełniającymi inne wymagania wynikające z przyjętego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych. C. Bazą magazynowo – transportową: Wykonawca wykaże, że dysponuje baza magazynowo – transportową spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.1.2013. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) D. Osobami Minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac,

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Elementy dodatkowe. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BO.271-67/2016

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.8.2016 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 1.8.2016 - 10:05

Miejscowość:

Wałbrzych, Urząd Miejski, pl. Magistracki 1, pok. 27.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/przetargodpady2016.zip 

2. Zamawiający dopuszcza ewentualna zmianą postanowień umownych w przypadkach i na zasadach określonych w projekcie umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20.6.2016

Załączniki

Powiadom znajomego