Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 98399
Kierownictwo urzędu 60702
Prezydent 42514
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 37439
Nowe konta bankowe 30541
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 24972
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 20178
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 18552
Przetwarzanie danych 16368
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 16214
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 15653
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 14661
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 13752
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 12252
Nieodpłatna pomoc prawna 12175
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 11244
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 9920
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 9381
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 9011
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 7216
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 6856
Kompetencje skarbnika 6841
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 6788
WYREJESTROWANIE POJAZDU 6556
Kompetencje zastępcy prezydenta 6531
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 6152
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 6111
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5295
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 5277
Kompetencje sekretarza 5251
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 5150
Deklaracja dostępności 4989
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 4861
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 4719
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 4670
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 4528
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4192
Ogłoszenie o zamówieniu 4121
Zarządzenie nr 332/2016 4078
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 4050
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4050
REJESTRACJA ZGONÓW 4044
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 4009
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3536
Wykaz lokali do remontu- luty 2020 3535
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3420
Wykaz lokali do remontu-styczeń 2020 3361
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 3325
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 3275
Zapytanie ofertowe pn. Wybór wykonawców opracowania kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)- założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzycha” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz. 3180
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr XLIX/591/2017 5659
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5401
Transmisje obrad Rady Miejskiej 5187
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4131
Uchwała nr XXIX/385/2016 3965
Uchwała nr XV/184/2015 3779
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 3696
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3653
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3639
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3158
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2907
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2785
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2775
Uchwała nr XLIX/592/2017 2470
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2197
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2174
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2109
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1917
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1805
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1792
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1717
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1705
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1669
Uchwała nr XLVI/562/2017 1643
Uchwała nr XV/189/15 1615
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1600
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1519
Uchwała nr XV/202/2015 1517
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1499
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1497
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1468
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1444
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1428
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1407
Uchwała nr XV/201/2015 1354
Uchwała nr XIX/285/16 1325
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1305
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1285
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1283
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1242
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1234
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1230
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1225
Uchwała nr XXV/342/2016 1220
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1178
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1166
Uchwała nr XVI/224/15 1160
Uchwała nr XV/205/2015 1145
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1123
2016 1114
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 20825
Budżet na 2015 r. 17481
Statut Miasta Wałbrzycha 15985
Podatki na 2016 r. 9883
Podatki na 2017 r. 8624
Podatki na 2018 r. 8555
Podatki na 2019 r. 7474
Podatki na 2020 r. 5803
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5613
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2696
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2602
Wykaz rachunków bankowych 1928
Wykaz rachunków bankowych 1857
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1743
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1673
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1642
Projekt budżetu na 2015 r. 1543
Podatki na 2015 r. 1498
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1419
31. X-90-07 de Gaulle 1402
Budżet na 2016 r. 1355
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1331
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 1326
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1321
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1313
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1291
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1271
Budżet na 2017 r. 1241
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1236
Wykaz rachunków bankowych 1218
Projekt budżetu na 2016 r. 1190
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1143
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1140
62. IX-120-2015 Świdnicka 1128
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1102
stawki podatku rolnego na 2016 r 1100
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1094
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1078
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1055
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1036
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 1018
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 1006
Podatki na rok 2013 1004
Budżet na 2018 r. 981
Projekt budżetu na 2017 r. 964
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 950
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 927
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 900
38. XXIV-210-08 Limanowskiego 896
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 894
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 9413
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 11328
Spółki mniejszościowe 2560
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1369
Wyniki działalności Spółek 1365
Wyniki działalności Spółek 1100
Wyniki działalności Spółek 1041
Skład Rad Nadzorczych 940
Skład Rad Nadzorczych 925
Wyniki działalności spółek 903
Skład Rad Nadzorczych 871
Wyniki działalności spółek 862
Skład Rad Nadzorczych 855
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 785
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 765
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 737
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 717
Spółki jednoosobowe i większościowe 712
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 493
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 332
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 124

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij