Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 97858
Kierownictwo urzędu 57878
Prezydent 39997
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 35320
Nowe konta bankowe 28855
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 22989
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 19857
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 17222
Przetwarzanie danych 15660
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 14609
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 14534
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 13632
Nieodpłatna pomoc prawna 11222
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 11019
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 10654
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 10385
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 9485
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 8962
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 7938
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 6576
Kompetencje skarbnika 6526
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 6474
Kompetencje zastępcy prezydenta 6230
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 6073
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 5829
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5791
WYREJESTROWANIE POJAZDU 5464
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5235
Kompetencje sekretarza 4980
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 4830
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 4434
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 4433
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 4429
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 4413
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 4193
Ogłoszenie o zamówieniu 4085
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 4065
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 4012
Zarządzenie nr 332/2016 3969
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 3920
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3880
REJESTRACJA ZGONÓW 3751
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3463
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3371
Wykaz lokali do remontu- luty 2020 3315
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 3072
Zapytanie ofertowe pn. Wybór wykonawców opracowania kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)- założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzycha” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz. 3055
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2970
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 2952
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 2945
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5345
Uchwała nr XLIX/591/2017 5312
Transmisje obrad Rady Miejskiej 4354
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 4040
Uchwała nr XXIX/385/2016 3790
Uchwała nr XV/184/2015 3739
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3620
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3611
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 3415
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3134
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2884
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2676
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2571
Uchwała nr XLIX/592/2017 2436
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2156
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 2127
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2090
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1893
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1736
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1715
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1671
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1641
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1614
Uchwała nr XLVI/562/2017 1598
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1584
Uchwała nr XV/189/15 1579
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1499
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1480
Uchwała nr XV/202/2015 1478
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1477
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1422
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1382
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1378
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1372
Uchwała nr XV/201/2015 1324
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1282
Uchwała nr XIX/285/16 1281
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1255
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1230
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1221
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1206
Uchwała nr XXV/342/2016 1194
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1184
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1161
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1158
Uchwała nr XVI/224/15 1141
Uchwała nr XV/205/2015 1119
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1107
2016 1097
Uchwała Nr LVIII/584/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych. 1096
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 19824
Budżet na 2015 r. 17432
Statut Miasta Wałbrzycha 14953
Podatki na 2016 r. 9855
Podatki na 2017 r. 8601
Podatki na 2018 r. 8503
Podatki na 2019 r. 7313
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5538
Podatki na 2020 r. 4553
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2570
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 2316
Wykaz rachunków bankowych 1799
Wykaz rachunków bankowych 1752
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1645
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1604
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1524
Projekt budżetu na 2015 r. 1518
Podatki na 2015 r. 1468
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1400
31. X-90-07 de Gaulle 1346
Budżet na 2016 r. 1332
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1291
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1265
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1255
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1247
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1246
Budżet na 2017 r. 1227
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1206
Wykaz rachunków bankowych 1202
Projekt budżetu na 2016 r. 1172
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1112
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1104
62. IX-120-2015 Świdnicka 1081
stawki podatku rolnego na 2016 r 1076
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1075
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1072
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1046
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 1035
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1017
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 1011
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 997
Podatki na rok 2013 978
Projekt budżetu na 2017 r. 953
Budżet na 2018 r. 950
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 944
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 929
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 897
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych 855
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 854
38. XXIV-210-08 Limanowskiego 853
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 7905
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 10856
Spółki mniejszościowe 2463
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1350
Wyniki działalności Spółek 1342
Wyniki działalności Spółek 1078
Wyniki działalności Spółek 1028
Skład Rad Nadzorczych 913
Skład Rad Nadzorczych 909
Wyniki działalności spółek 883
Skład Rad Nadzorczych 855
Wyniki działalności spółek 843
Skład Rad Nadzorczych 835
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 762
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 742
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 713
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 700
Spółki jednoosobowe i większościowe 692
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 464
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 284

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij