Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 94775
Kierownictwo urzędu 35169
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 23748
Prezydent 22991
Nowe konta bankowe 16795
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 12059
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 11972
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 9323
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 8692
Regulamin Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Wałbrzychu z dnia 18 maja 2016 r. 8412
Nieodpłatna pomoc prawna 7309
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 7189
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 6784
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 5907
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 5835
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 5147
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 4586
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 4020
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 3693
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 3665
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 3598
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 3461
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3445
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 3344
Kompetencje skarbnika 3242
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 3230
Zarządzenie nr 332/2016 3094
Ogłoszenie o zamówieniu 3087
Kompetencje zastępcy prezydenta 3047
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3023
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 2814
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 2763
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 2756
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 2615
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 2556
Kompetencje sekretarza 2507
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 2475
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 2443
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2417
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 2368
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 2269
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: - 124 w obrębie 23 Poniatów) 2252
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2219
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 2219
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 2188
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2165
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ul. Marii Dąbrowskiej, oznaczonej jako działka nr 41/2 obręb Szczawienko nr 4 2112
projekt listy osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu socjalnego w roku 2017 2061
REJESTRACJA ZGONÓW 2000
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018 1989
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 3110
UCHWAŁA NR XV/185/2015 2996
Uchwała nr XV/184/2015 2891
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2449
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2263
Uchwała nr XXIX/385/2016 2121
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 2101
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 2003
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1639
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 1548
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1319
Uchwała nr XLIX/591/2017 1267
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1047
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1031
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1007
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 989
Uchwała nr XLIX/592/2017 964
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 928
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 892
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 889
Uchwała nr XV/189/15 883
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 876
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 834
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 832
Uchwała nr XLVI/562/2017 825
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 795
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 769
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 736
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 728
Uchwała nr XV/205/2015 706
Uchwała nr XXV/342/2016 702
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 700
Uchwała nr XVI/224/15 699
Uchwała nr XV/202/2015 685
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 682
2016 666
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 658
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 640
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 638
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 630
harmonogram dyżurów spotkań radnych z mieszkańcami 613
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 608
Uchwała nr XIX/290/16 606
Uchwała nr XV/201/2015 605
Uchwała nr XV/200/2015 596
w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2016- 2018 592
Uchwała nr XIX/285/16 591
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 590
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 585
w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych 563
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12588
Budżet na 2015 r. 12331
Podatki na 2016 r. 9176
Statut Miasta Wałbrzycha 8563
Podatki na 2017 r. 7501
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 4775
Podatki na 2018 r. 4370
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 2257
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 1837
Wykaz rachunków bankowych 932
Podatki na 2015 r. 904
Budżet na 2016 r. 883
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 880
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 787
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 752
Projekt budżetu na 2016 r. 751
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 704
Budżet na 2017 r. 700
Wykaz rachunków bankowych 697
31. X-90-07 de Gaulle 688
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 679
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 658
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 649
stawki podatku rolnego na 2016 r 642
Projekt budżetu na 2015 r. 634
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 608
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 601
62. IX-120-2015 Świdnicka 594
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 592
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 576
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 563
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 550
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 550
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 539
Projekt budżetu na 2017 r. 538
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 523
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 518
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 517
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 510
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 508
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 503
Podatki na rok 2013 495
Lista projektów zadań ogólnomiejskich do weryfikacji 482
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 481
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 477
2. XXXVIII-74-97 ul. Główna 470
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 462
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 452
63. IX-123-2015 Ludowa 441
link do głosowania elektronicznego Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2016 r. 433
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, spółek i zwiazków 33590
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 6911
Spółki mniejszościowe 1172
Skład Rad Nadzorczych 607
Wyniki działalności Spółek 590
Wyniki działalności Spółek 584
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 551
Skład Rad Nadzorczych 443
Wyniki działalności Spółek 380
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 351
Wyniki działalności spółek 349
Wyniki działalności spółek 348
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 316
Skład Rad Nadzorczych 313
Spółki jednoosobowe i większościowe 299
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 297
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 290
Skład Rad Nadzorczych 285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij