Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 97423
Kierownictwo urzędu 55601
Prezydent 38155
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 34240
Nowe konta bankowe 27371
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 21808
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 16783
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 16236
Przetwarzanie danych 15183
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 14035
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 13618
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 12981
Nieodpłatna pomoc prawna 10691
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 9921
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 9875
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 9558
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 9125
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 8188
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 7469
Kompetencje skarbnika 6249
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 6172
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 6137
Kompetencje zastępcy prezydenta 6018
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5624
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 5569
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 5533
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5188
WYREJESTROWANIE POJAZDU 4864
Kompetencje sekretarza 4745
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 4624
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 4272
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 4189
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 4114
Ogłoszenie o zamówieniu 4021
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3983
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3973
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 3957
Zarządzenie nr 332/2016 3920
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 3843
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3797
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 3658
REJESTRACJA ZGONÓW 3566
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3389
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3324
Zapytanie ofertowe pn. Wybór wykonawców opracowania kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)- założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzycha” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz. 2957
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2931
WYDAWANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 2912
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY 2789
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018 2687
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CEIDG 2668
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5282
Uchwała nr XLIX/591/2017 4716
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3953
Transmisje obrad Rady Miejskiej 3810
Uchwała nr XV/184/2015 3713
Uchwała nr XXIX/385/2016 3647
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3589
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3585
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 3190
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3102
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2854
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2544
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2484
Uchwała nr XLIX/592/2017 2401
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2138
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2072
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1994
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1867
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1696
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1648
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1643
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1602
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1565
Uchwała nr XLVI/562/2017 1560
Uchwała nr XV/189/15 1550
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1541
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1485
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1460
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1452
Uchwała nr XV/202/2015 1406
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1400
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1356
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1344
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1313
Uchwała nr XV/201/2015 1285
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1261
Uchwała nr XIX/285/16 1250
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1231
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1199
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1175
Uchwała nr XXV/342/2016 1174
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1173
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1160
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1142
Uchwała nr XVI/224/15 1118
Komisje Rady Miejskiej Wałbrzycha 1107
Uchwała nr XV/205/2015 1104
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1095
2016 1074
NR XIV/178/2015 1069
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 19028
Budżet na 2015 r. 17381
Statut Miasta Wałbrzycha 14233
Podatki na 2016 r. 9805
Podatki na 2017 r. 8549
Podatki na 2018 r. 8421
Podatki na 2019 r. 6898
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5495
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2531
Podatki na 2020 r. 2454
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 1758
Wykaz rachunków bankowych 1735
Wykaz rachunków bankowych 1571
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1524
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1496
Projekt budżetu na 2015 r. 1489
Podatki na 2015 r. 1433
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1400
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1385
Budżet na 2016 r. 1312
31. X-90-07 de Gaulle 1297
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1267
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1237
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1222
Budżet na 2017 r. 1194
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1191
Wykaz rachunków bankowych 1189
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1175
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1171
Projekt budżetu na 2016 r. 1153
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1093
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1069
stawki podatku rolnego na 2016 r 1055
62. IX-120-2015 Świdnicka 1054
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1036
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1035
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1028
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 1002
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 989
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 981
Podatki na rok 2013 963
Projekt budżetu na 2017 r. 941
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 922
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 915
Budżet na 2018 r. 903
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 863
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 829
38. XXIV-210-08 Limanowskiego 826
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 819
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 r. 817
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 6587
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 10455
Spółki mniejszościowe 2376
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1331
Wyniki działalności Spółek 1317
Wyniki działalności Spółek 1058
Wyniki działalności Spółek 1012
Skład Rad Nadzorczych 890
Skład Rad Nadzorczych 889
Wyniki działalności spółek 863
Skład Rad Nadzorczych 829
Wyniki działalności spółek 823
Skład Rad Nadzorczych 810
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 737
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 702
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 694
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 674
Spółki jednoosobowe i większościowe 666
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 435
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 163

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij