Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 95719
Kierownictwo urzędu 42420
Prezydent 28774
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 27783
Nowe konta bankowe 20179
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 15662
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 14424
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 11748
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 10706
Przetwarzanie danych 10165
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 9259
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 9176
Nieodpłatna pomoc prawna 8468
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 7184
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 6900
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 6703
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 6542
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 5405
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 4658
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 4539
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 4532
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 4279
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 4255
Kompetencje skarbnika 4210
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4020
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4011
Kompetencje zastępcy prezydenta 3996
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 3841
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3638
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 3603
Ogłoszenie o zamówieniu 3440
Zarządzenie nr 332/2016 3377
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 3279
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 3264
Kompetencje sekretarza 3180
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3109
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 3081
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 2955
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 2931
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 2930
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 2917
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 2810
WYREJESTROWANIE POJAZDU 2776
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2737
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 2623
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2614
REJESTRACJA ZGONÓW 2572
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2495
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: - 124 w obrębie 23 Poniatów) 2418
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018 2339
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 3590
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3198
Uchwała nr XV/184/2015 3190
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3129
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 2762
Uchwała nr XXIX/385/2016 2677
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2650
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2582
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 1878
Uchwała nr XLIX/591/2017 1805
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1804
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1782
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1500
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1481
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1285
Uchwała nr XLIX/592/2017 1274
Uchwała nr XLVI/562/2017 1167
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1164
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1156
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1153
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1141
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1137
Uchwała nr XV/189/15 1119
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1117
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1074
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1067
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1049
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 984
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 977
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 950
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 888
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 858
Uchwała nr XXV/342/2016 855
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 851
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 837
Uchwała nr XV/202/2015 836
Uchwała nr XV/205/2015 826
Uchwała nr XVI/224/15 820
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 818
Uchwała nr XIX/285/16 813
Uchwała nr XV/201/2015 804
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 802
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 801
2016 798
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 754
Uchwała nr XIX/290/16 753
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 741
harmonogram dyżurów spotkań radnych z mieszkańcami 737
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 733
Uchwała nr XV/200/2015 729
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 14742
Budżet na 2015 r. 13809
Statut Miasta Wałbrzycha 10380
Podatki na 2016 r. 9398
Podatki na 2017 r. 8085
Podatki na 2018 r. 6488
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 2865
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2068
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1885
Wykaz rachunków bankowych 1252
Podatki na 2015 r. 1076
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1053
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 1044
Budżet na 2016 r. 1023
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 1019
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 953
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 936
Projekt budżetu na 2015 r. 932
Projekt budżetu na 2016 r. 892
31. X-90-07 de Gaulle 891
Budżet na 2017 r. 882
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 877
Wykaz rachunków bankowych 871
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 868
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 832
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 812
62. IX-120-2015 Świdnicka 791
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 775
stawki podatku rolnego na 2016 r 774
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 768
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 756
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 755
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 753
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 742
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 738
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 723
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 713
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 695
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 690
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 682
Projekt budżetu na 2017 r. 675
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 671
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 664
Podatki na rok 2013 662
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 657
Wykaz rachunków bankowych 657
15. II-14-98 Strefa Etap II 654
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 623
2. XXXVIII-74-97 ul. Główna 604
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, spółek i zwiazków 36920
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 8183
Spółki mniejszościowe 1606
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 896
Wyniki działalności Spółek 749
Wyniki działalności Spółek 725
Skład Rad Nadzorczych 702
Wyniki działalności Spółek 700
Skład Rad Nadzorczych 560
Wyniki działalności spółek 533
Wyniki działalności spółek 517
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 471
Skład Rad Nadzorczych 467
Skład Rad Nadzorczych 464
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 444
Spółki jednoosobowe i większościowe 426
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 418
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 411

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij