Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 96301
Kierownictwo urzędu 47286
Prezydent 32077
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 30227
Nowe konta bankowe 22874
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 17942
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 16666
Przetwarzanie danych 13823
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 13285
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 11850
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 10481
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 10411
Nieodpłatna pomoc prawna 9206
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 8083
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 7709
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 7586
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 7529
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 6169
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 5169
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 5065
Kompetencje skarbnika 5052
Kompetencje zastępcy prezydenta 4898
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 4886
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 4776
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 4766
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4751
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 4555
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 4257
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4178
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 4157
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 4020
Kompetencje sekretarza 3883
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 3778
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3772
Ogłoszenie o zamówieniu 3704
Zarządzenie nr 332/2016 3566
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3554
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 3496
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 3334
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 3328
WYREJESTROWANIE POJAZDU 3327
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3321
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 3198
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 3175
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3053
REJESTRACJA ZGONÓW 2989
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 2880
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2804
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2722
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 2647
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 4645
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3522
Uchwała nr XV/184/2015 3450
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3373
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3252
Uchwała nr XLIX/591/2017 3202
Uchwała nr XXIX/385/2016 3090
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2889
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2708
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 2352
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2139
Uchwała nr XLIX/592/2017 2034
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1929
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1913
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1848
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1687
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1654
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1415
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1381
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1377
Uchwała nr XLVI/562/2017 1351
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1344
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1340
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1329
Transmisje obrad Rady Miejskiej 1321
Uchwała nr XV/189/15 1321
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1297
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1262
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1212
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1171
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1159
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1131
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1076
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1059
Uchwała nr XV/202/2015 1046
Uchwała nr XIX/285/16 1039
Uchwała nr XXV/342/2016 1027
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1016
Uchwała nr XV/201/2015 1016
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 985
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 982
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 979
Uchwała nr XVI/224/15 977
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 972
Uchwała nr XV/205/2015 971
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 967
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 956
2016 952
Uchwała nr XIX/290/16 925
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 916
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16068
Budżet na 2015 r. 15364
Statut Miasta Wałbrzycha 11645
Podatki na 2016 r. 9590
Podatki na 2017 r. 8291
Podatki na 2018 r. 7952
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5216
Podatki na 2019 r. 4049
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 3240
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2304
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2081
Wykaz rachunków bankowych 1468
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1263
Projekt budżetu na 2015 r. 1246
Podatki na 2015 r. 1235
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 1208
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 1184
Budżet na 2016 r. 1183
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1181
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1140
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1096
31. X-90-07 de Gaulle 1080
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1078
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1074
Wykaz rachunków bankowych 1060
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1045
Budżet na 2017 r. 1033
Projekt budżetu na 2016 r. 1030
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 991
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 975
Wykaz rachunków bankowych 974
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 942
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 932
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 928
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 921
stawki podatku rolnego na 2016 r 916
62. IX-120-2015 Świdnicka 915
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 897
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 896
15. II-14-98 Strefa Etap II 893
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 863
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 858
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 855
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 854
Projekt budżetu na 2017 r. 824
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 821
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 818
Podatki na rok 2013 809
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 806
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 784
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 1835
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 9081
Spółki mniejszościowe 1978
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1174
Wyniki działalności Spółek 1014
Wyniki działalności Spółek 892
Wyniki działalności Spółek 872
Skład Rad Nadzorczych 783
Skład Rad Nadzorczych 707
Wyniki działalności spółek 694
Wyniki działalności spółek 685
Skład Rad Nadzorczych 653
Skład Rad Nadzorczych 645
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 607
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 573
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 572
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 544
Spółki jednoosobowe i większościowe 537
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 126

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij