Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 96086
Kierownictwo urzędu 45179
Prezydent 30598
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 28978
Nowe konta bankowe 21451
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 16895
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 15660
Przetwarzanie danych 13489
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 12606
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 11283
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 9882
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 9829
Nieodpłatna pomoc prawna 8878
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 7545
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 7344
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 7110
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 7080
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 5817
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 4914
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 4895
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 4736
Kompetencje skarbnika 4692
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 4564
Kompetencje zastępcy prezydenta 4557
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 4533
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4480
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 4274
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4095
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 3869
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 3824
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3720
Ogłoszenie o zamówieniu 3597
Kompetencje sekretarza 3585
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 3525
Zarządzenie nr 332/2016 3477
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3376
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 3302
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 3143
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 3135
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3123
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 3099
WYREJESTROWANIE POJAZDU 3083
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2985
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 2957
REJESTRACJA ZGONÓW 2799
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 2780
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2730
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2636
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: - 124 w obrębie 23 Poniatów) 2486
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018 2434
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 4400
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3365
Uchwała nr XV/184/2015 3346
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3299
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3041
Uchwała nr XXIX/385/2016 2898
Uchwała nr XLIX/591/2017 2882
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2798
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2662
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 2105
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2044
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1870
Uchwała nr XLIX/592/2017 1842
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1719
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1701
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1609
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1542
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1300
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1293
Uchwała nr XLVI/562/2017 1280
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1265
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1264
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1250
Uchwała nr XV/189/15 1242
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1237
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1220
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1172
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1116
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1086
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1071
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1043
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 989
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 975
Uchwała nr XV/202/2015 966
Uchwała nr XXV/342/2016 959
Uchwała nr XIX/285/16 942
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 936
Uchwała nr XV/201/2015 932
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 929
Uchwała nr XV/205/2015 924
Uchwała nr XVI/224/15 919
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 907
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 907
2016 898
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 886
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 885
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 871
Uchwała nr XIX/290/16 862
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 853
w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej - Biuro Obsługi Jednostek Gminy Wałbrzych 822
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 15369
Budżet na 2015 r. 14740
Statut Miasta Wałbrzycha 11065
Podatki na 2016 r. 9523
Podatki na 2017 r. 8222
Podatki na 2018 r. 7641
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5137
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 3092
Podatki na 2019 r. 2873
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2215
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 1985
Wykaz rachunków bankowych 1381
Podatki na 2015 r. 1177
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1171
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 1138
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 1134
Budżet na 2016 r. 1123
Projekt budżetu na 2015 r. 1120
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1086
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1045
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1002
31. X-90-07 de Gaulle 999
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 996
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 991
Wykaz rachunków bankowych 987
Projekt budżetu na 2016 r. 978
Budżet na 2017 r. 969
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 965
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 920
stawki podatku rolnego na 2016 r 870
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 868
62. IX-120-2015 Świdnicka 862
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 861
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 850
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 845
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 842
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 842
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 834
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 818
Wykaz rachunków bankowych 811
15. II-14-98 Strefa Etap II 803
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 800
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 792
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 787
Projekt budżetu na 2017 r. 780
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 763
Podatki na rok 2013 759
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 750
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 748
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 717
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 627
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 8700
Spółki mniejszościowe 1819
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1125
Wyniki działalności Spółek 881
Wyniki działalności Spółek 831
Wyniki działalności Spółek 818
Skład Rad Nadzorczych 752
Skład Rad Nadzorczych 643
Wyniki działalności spółek 634
Wyniki działalności spółek 620
Skład Rad Nadzorczych 573
Skład Rad Nadzorczych 572
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 561
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 526
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 515
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 501
Spółki jednoosobowe i większościowe 497
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 6

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij