Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 96937
Kierownictwo urzędu 52624
Prezydent 35989
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 33091
Nowe konta bankowe 25547
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 20367
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 18571
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 15065
Przetwarzanie danych 14600
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 13327
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 12373
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 11992
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 11733
Nieodpłatna pomoc prawna 9957
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 9350
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 8684
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 8671
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 8592
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 6994
Kompetencje skarbnika 5797
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 5748
Kompetencje zastępcy prezydenta 5608
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5579
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 5422
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 5412
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5378
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 5256
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 5197
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5093
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 4887
Kompetencje sekretarza 4449
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 4309
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4286
WYREJESTROWANIE POJAZDU 4241
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 4021
Ogłoszenie o zamówieniu 3929
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3894
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 3859
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3847
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 3808
Zarządzenie nr 332/2016 3795
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 3640
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3622
REJESTRACJA ZGONÓW 3362
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 3340
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3229
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 3186
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3168
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2948
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2872
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5115
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3806
Uchwała nr XV/184/2015 3660
Uchwała nr XLIX/591/2017 3641
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3540
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3529
Uchwała nr XXIX/385/2016 3446
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3046
Transmisje obrad Rady Miejskiej 2915
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 2868
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2805
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2368
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2293
Uchwała nr XLIX/592/2017 2281
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2102
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2035
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1848
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1821
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1613
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1597
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1533
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1523
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1514
Uchwała nr XLVI/562/2017 1494
Uchwała nr XV/189/15 1479
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1450
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1431
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1410
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1399
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1356
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1312
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1262
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1216
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1198
Uchwała nr XV/201/2015 1190
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1189
Uchwała nr XIX/285/16 1186
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1164
Uchwała nr XV/202/2015 1164
Uchwała nr XXV/342/2016 1131
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1115
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1112
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1110
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1091
Uchwała nr XVI/224/15 1086
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1068
Uchwała nr XV/205/2015 1066
Uchwała nr XIX/290/16 1036
2016 1034
NR XIV/178/2015 1031
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 17827
Budżet na 2015 r. 16727
Statut Miasta Wałbrzycha 13093
Podatki na 2016 r. 9740
Podatki na 2017 r. 8458
Podatki na 2018 r. 8275
Podatki na 2019 r. 5562
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5396
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2679
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2440
Wykaz rachunków bankowych 1638
Projekt budżetu na 2015 r. 1422
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1416
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1387
Podatki na 2015 r. 1362
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1341
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 1334
Wykaz rachunków bankowych 1300
Budżet na 2016 r. 1277
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 1273
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1235
31. X-90-07 de Gaulle 1230
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1202
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1189
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1160
Wykaz rachunków bankowych 1151
Budżet na 2017 r. 1146
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1125
Projekt budżetu na 2016 r. 1123
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1120
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1075
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 1049
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1047
15. II-14-98 Strefa Etap II 1046
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 1043
62. IX-120-2015 Świdnicka 1012
stawki podatku rolnego na 2016 r 1005
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 991
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 991
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 987
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 984
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 971
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 968
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 947
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 942
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 914
Podatki na rok 2013 914
Projekt budżetu na 2017 r. 909
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 873
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 867
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 4670
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 9892
Spółki mniejszościowe 2226
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1279
Wyniki działalności Spółek 1216
Wyniki działalności Spółek 1009
Wyniki działalności Spółek 964
Skład Rad Nadzorczych 843
Skład Rad Nadzorczych 832
Wyniki działalności spółek 814
Wyniki działalności spółek 779
Skład Rad Nadzorczych 773
Skład Rad Nadzorczych 753
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 691
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 657
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 656
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 630
Spółki jednoosobowe i większościowe 620
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 369

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij