Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 96481
Kierownictwo urzędu 48919
Prezydent 33378
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 31296
Nowe konta bankowe 23706
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 18686
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 17416
Przetwarzanie danych 14084
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 13801
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 12324
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 11125
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 10937
Nieodpłatna pomoc prawna 9459
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 8466
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 8011
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 7893
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 7878
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 6586
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 6441
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 5379
Kompetencje skarbnika 5329
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 5185
Kompetencje zastępcy prezydenta 5133
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5020
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4968
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 4952
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 4906
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 4761
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 4619
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 4368
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4227
Kompetencje sekretarza 4078
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 3943
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3813
Ogłoszenie o zamówieniu 3787
Zarządzenie nr 332/2016 3659
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3657
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 3650
WYREJESTROWANIE POJAZDU 3582
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 3509
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 3476
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3444
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 3313
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 3261
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3130
REJESTRACJA ZGONÓW 3099
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 2945
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2848
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 2832
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2780
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 4889
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3614
Uchwała nr XV/184/2015 3533
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3436
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3423
Uchwała nr XLIX/591/2017 3343
Uchwała nr XXIX/385/2016 3237
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2953
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2739
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 2542
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2243
Uchwała nr XLIX/592/2017 2154
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2059
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1979
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1951
Transmisje obrad Rady Miejskiej 1777
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1741
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1726
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1490
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1475
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1447
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1424
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1400
Uchwała nr XLVI/562/2017 1400
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1390
Uchwała nr XV/189/15 1375
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1337
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1324
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1274
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1253
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1224
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1171
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1132
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1112
Uchwała nr XIX/285/16 1093
Uchwała nr XV/202/2015 1092
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1085
Uchwała nr XXV/342/2016 1070
Uchwała nr XV/201/2015 1067
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1059
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1040
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1037
Uchwała nr XVI/224/15 1024
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1022
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1007
Uchwała nr XV/205/2015 1007
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1006
2016 980
Uchwała nr XIX/290/16 972
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 958
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 16629
Budżet na 2015 r. 15864
Statut Miasta Wałbrzycha 12125
Podatki na 2016 r. 9641
Podatki na 2017 r. 8357
Podatki na 2018 r. 8101
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5282
Podatki na 2019 r. 4601
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 3399
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2524
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2361
Wykaz rachunków bankowych 1532
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1323
Projekt budżetu na 2015 r. 1321
Podatki na 2015 r. 1281
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 1257
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1244
Budżet na 2016 r. 1226
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 1225
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1210
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1140
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1136
31. X-90-07 de Gaulle 1130
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1123
Wykaz rachunków bankowych 1098
Wykaz rachunków bankowych 1088
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1085
Budżet na 2017 r. 1078
Projekt budżetu na 2016 r. 1068
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1040
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1037
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 996
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 986
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 983
62. IX-120-2015 Świdnicka 962
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 962
15. II-14-98 Strefa Etap II 954
stawki podatku rolnego na 2016 r 945
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 937
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 936
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 911
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 909
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 905
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 896
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 893
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 861
Projekt budżetu na 2017 r. 852
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 848
Podatki na rok 2013 846
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 828
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 2728
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 9344
Spółki mniejszościowe 2064
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1213
Wyniki działalności Spółek 1088
Wyniki działalności Spółek 941
Wyniki działalności Spółek 907
Skład Rad Nadzorczych 803
Skład Rad Nadzorczych 755
Wyniki działalności spółek 749
Wyniki działalności spółek 725
Skład Rad Nadzorczych 704
Skład Rad Nadzorczych 688
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 639
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 610
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 606
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 578
Spółki jednoosobowe i większościowe 569
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 206

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij