Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 95455
Kierownictwo urzędu 40005
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 26964
Prezydent 26859
Nowe konta bankowe 19182
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 14802
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 13487
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 11114
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 10172
Regulamin Organizacyjny Urzedu Miejskiego w Wałbrzychu z dnia 18 maja 2016 r. 9641
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 8714
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 8648
Nieodpłatna pomoc prawna 8154
Przetwarzanie danych 7135
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 6864
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 6570
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 6336
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 6061
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 5030
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 4381
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 4355
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 4268
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 4002
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 3892
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 3841
Kompetencje skarbnika 3821
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3736
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 3604
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3593
Kompetencje zastępcy prezydenta 3569
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 3364
Ogłoszenie o zamówieniu 3316
Zarządzenie nr 332/2016 3280
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 3111
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 2947
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 2919
Kompetencje sekretarza 2915
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 2892
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 2856
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 2828
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 2772
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 2729
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2560
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2541
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 2523
WYREJESTROWANIE POJAZDU 2509
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2396
REJESTRACJA ZGONÓW 2370
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiąca działkę o numerze: - 124 w obrębie 23 Poniatów) 2350
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 2325
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 3447
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3134
Uchwała nr XV/184/2015 3067
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 2717
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 2551
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2543
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 2513
Uchwała nr XXIX/385/2016 2489
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 1768
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 1726
Uchwała nr XLIX/591/2017 1624
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1443
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 1302
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 1289
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1208
Uchwała nr XLIX/592/2017 1167
Uchwała nr XLVI/562/2017 1094
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1094
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1089
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1067
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1066
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1039
Uchwała nr XV/189/15 1039
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 967
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 963
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 952
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 939
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 928
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 869
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 857
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 800
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 799
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 797
Uchwała nr XXV/342/2016 794
Uchwała nr XVI/224/15 771
Uchwała nr XV/202/2015 770
Uchwała nr XV/205/2015 769
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 768
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 759
2016 752
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 738
Uchwała nr XV/201/2015 731
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 730
Uchwała nr XIX/285/16 714
Uchwała Nr VII/103/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia "Wałbrzyskiego programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015-2017". 698
harmonogram dyżurów spotkań radnych z mieszkańcami 697
Uchwała nr XIX/290/16 697
w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Wałbrzycha na lata 2016- 2018 678
Uchwała nr XV/200/2015 674
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 668
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 14178
Budżet na 2015 r. 13261
Statut Miasta Wałbrzycha 9860
Podatki na 2016 r. 9332
Podatki na 2017 r. 7960
Podatki na 2018 r. 5889
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 4943
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha 2716
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 1982
Wykaz rachunków bankowych 1151
Podatki na 2015 r. 1009
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 987
Budżet na 2016 r. 972
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 957
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 896
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 885
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 830
Projekt budżetu na 2016 r. 829
Budżet na 2017 r. 818
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 817
Projekt budżetu na 2015 r. 811
31. X-90-07 de Gaulle 805
Wykaz rachunków bankowych 788
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 786
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 779
62. IX-120-2015 Świdnicka 752
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 728
stawki podatku rolnego na 2016 r 724
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 723
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 707
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 700
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 699
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 688
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 683
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 682
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 665
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 647
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 635
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 631
Projekt budżetu na 2017 r. 616
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 614
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 613
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 606
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 594
Podatki na rok 2013 589
Wykaz rachunków bankowych 573
2. XXXVIII-74-97 ul. Główna 569
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 561
15. II-14-98 Strefa Etap II 553
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 552
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, spółek i zwiazków 35911
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 7806
Spółki mniejszościowe 1433
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 737
Wyniki działalności Spółek 692
Skład Rad Nadzorczych 671
Wyniki działalności Spółek 668
Wyniki działalności Spółek 577
Skład Rad Nadzorczych 516
Wyniki działalności spółek 461
Wyniki działalności spółek 454
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 428
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 389
Skład Rad Nadzorczych 387
Spółki jednoosobowe i większościowe 380
Skład Rad Nadzorczych 375
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 370
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij