Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 97176
Kierownictwo urzędu 54185
Prezydent 37085
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 33583
Nowe konta bankowe 26446
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 21064
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 15645
Przetwarzanie danych 14887
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 14276
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 13704
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 12840
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 12502
Nieodpłatna pomoc prawna 10312
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 9628
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 9068
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 9045
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 8868
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 7261
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 6693
Kompetencje skarbnika 6040
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 5962
Kompetencje zastępcy prezydenta 5840
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 5790
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5532
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 5508
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 5392
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5134
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 5127
Kompetencje sekretarza 4610
WYREJESTROWANIE POJAZDU 4477
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 4470
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4339
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 4165
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 3985
Ogłoszenie o zamówieniu 3973
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 3937
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3926
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3904
Zarządzenie nr 332/2016 3874
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 3813
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3706
REJESTRACJA ZGONÓW 3457
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 3421
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 3398
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 3363
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3321
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3281
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2976
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2899
Zapytanie ofertowe pn. Wybór wykonawców opracowania kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)- założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzycha” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz. 2881
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5196
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3883
Uchwała nr XLIX/591/2017 3779
Uchwała nr XV/184/2015 3683
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3560
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3559
Uchwała nr XXIX/385/2016 3558
Transmisje obrad Rady Miejskiej 3445
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3074
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 3046
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2826
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2427
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2363
Uchwała nr XLIX/592/2017 2335
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2119
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2052
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1894
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1843
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1653
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1622
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1587
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1568
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1549
Uchwała nr XLVI/562/2017 1522
Uchwała nr XV/189/15 1512
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1484
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1468
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1442
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1435
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1378
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1335
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1305
Uchwała nr XV/202/2015 1298
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1259
Uchwała nr XV/201/2015 1257
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1236
Uchwała nr XIX/285/16 1217
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1211
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1185
Uchwała nr XXV/342/2016 1150
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1141
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1139
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1135
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1127
Uchwała nr XVI/224/15 1100
Uchwała nr XV/205/2015 1084
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1079
2016 1055
NR XIV/178/2015 1054
Uchwała nr XIX/290/16 1054
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 18424
Budżet na 2015 r. 17232
Statut Miasta Wałbrzycha 13655
Podatki na 2016 r. 9769
Podatki na 2017 r. 8494
Podatki na 2018 r. 8344
Podatki na 2019 r. 6016
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5443
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2717
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2473
Wykaz rachunków bankowych 1680
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1471
Projekt budżetu na 2015 r. 1456
Wykaz rachunków bankowych 1438
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1433
Podatki na 2015 r. 1397
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1363
Budżet na 2016 r. 1291
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1291
31. X-90-07 de Gaulle 1262
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1233
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1219
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1185
Wykaz rachunków bankowych 1170
Budżet na 2017 r. 1165
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1148
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1146
Projekt budżetu na 2016 r. 1137
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1133
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1074
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 1035
62. IX-120-2015 Świdnicka 1033
stawki podatku rolnego na 2016 r 1027
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 1024
Nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 1013
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 1012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 1011
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 1006
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 981
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 966
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 962
Podatki na rok 2013 932
Projekt budżetu na 2017 r. 924
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 895
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 894
Budżet na 2018 r. 869
6. XXXVIII-78-97 cmentarz Podwale 843
59. LXI-3-2014 t.j. Wieniawskiego 808
XII/159/2015 Uczniowska-Orkana 806
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2012 r. 803
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 5662
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 10172
Spółki mniejszościowe 2293
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1306
Wyniki działalności Spółek 1266
Wyniki działalności Spółek 1030
Wyniki działalności Spółek 988
Skład Rad Nadzorczych 867
Skład Rad Nadzorczych 861
Wyniki działalności spółek 839
Wyniki działalności spółek 804
Skład Rad Nadzorczych 800
Skład Rad Nadzorczych 782
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 715
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 679
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 676
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 653
Spółki jednoosobowe i większościowe 645
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 410
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 67

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij