Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Statystyki oglądalności BIP od dnia 08.07.2015

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 96717
Kierownictwo urzędu 50927
Prezydent 34791
WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO 32439
Nowe konta bankowe 24725
ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZENIA 19612
wzór oświadczenia majątkowego wraz z instrukcją wypełniania oświadczenia majatkowego 18055
Informacja o sposobie doręczania korespondencji w formie elektronicznej 14546
Przetwarzanie danych 14372
WYDAWANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 12916
WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO SPOWODOWANA BRAKIEM MIEJSCA NA WPISY 11827
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 11474
Nieodpłatna pomoc prawna 9721
Informacja dotycząca przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności 9366
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) 8990
ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU (SPRZEDAŻ) 8388
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE KRAJU 8367
Statut Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 8348
KARTA INFORMACYJNA WYDAWANIE ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA 6750
Kompetencje skarbnika 5615
http://www.um.walbrzych.pl/bzm/bzm.php 5583
Kompetencje zastępcy prezydenta 5440
lista osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu komunalnego w roku 2018 5311
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5305
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5248
Roman Szełemej - Prezydent Miasta Wałbrzycha - oświadczenie majątkowe - korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 18.07.2011r. 5133
WYDANIE PRAWA JAZDY PO EGZAMINIE 5075
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych (E-Szkoła)” 5042
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu /nie posiadaniu/ nieruchomości na terenie miasta Wałbrzycha 5038
REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU -ZAKUP NA TERENIE KRAJU 4723
Kompetencje sekretarza 4313
Kierownik jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt 4263
WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA UTRATĘ, ZNISZCZENIE LUB ZMIANĘ DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDY 4199
WYREJESTROWANIE POJAZDU 3990
Udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego interesantom 3907
Ogłoszenie o zamówieniu 3891
Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” 3868
Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych (Nieruchomość gruntowa położona w Wałbrzychu stanowiącą część działki o numerze: -245 w obrębie 14 Biały Kamień) 3780
Zarządzenie nr 332/2016 3757
WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO 3747
REJESTRACJA UŻYWANEGO POJAZDU - ZAKUP NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ 3666
Świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem lub odbieraniem odpadów komunalnych pochodzących z terenu wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zlokalizowanych w I i II Sektorze odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości w Gminie Wałbrzych 3570
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 3516
Referent – 1 etat w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 3326
REJESTRACJA ZGONÓW 3272
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - zmiana siedziby 3194
WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA 3066
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH 3065
Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” w Wałbrzychu 2928
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu 2851
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Uchwała nr UCHWAŁA NR XXX/392/2016 5040
Skład osobowy Rady Miejskiej Wałbrzycha 3706
Uchwała nr XV/184/2015 3633
Uchwała nr XLIX/591/2017 3531
UCHWAŁA NR XXI/180/2011 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaWałbrzycha dla ustalenia kierunków rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie ul. Małopolskiej w Wałbrzychu 3516
UCHWAŁA NR XV/185/2015 3500
Uchwała nr XXIX/385/2016 3374
Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha 3023
UCHWAŁA NR XXX/390/2016 2788
Skład Rady Miejskiej Wałbrzycha 2699
Transmisje obrad Rady Miejskiej 2440
Uchwała Nr LXIII/645/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do 2020 roku. 2334
Uchwała nr XLIX/592/2017 2251
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2208
UCHWAŁA NR XXV/212/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny 2082
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2024
UCHWAŁA NR XXX/391/2016 1815
Uchwała Nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1798
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/231/15 1584
UCHWAŁA NR XIV/171/2015 1576
Uchwała Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018. 1515
1. Uchwała Nr XLII/380/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. 1499
Uchwała Nr LVIII/583/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu "Zielony Wałbrzych 2020" 1487
Uchwała nr XLVI/562/2017 1464
Uchwała nr XV/189/15 1445
Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2015-2025. 1440
Uchwała Nr XL/331/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 1392
Uchwała Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 1389
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 1387
Uchwała Nr LVI/565/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/532/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1344
UCHWAŁA NR XIV/173/2015 1301
UCHWAŁA Nr XLIII/391/09 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/152/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 1236
skład Komisji Rewizyjnej bez Przewodniczącego i Z-cy 1209
UCHWAŁA NR XIV/172/2015 1178
Uchwała nr UCHWAŁA NR XVI/229/2015 1166
Uchwała nr XIX/285/16 1166
Uchwała nr XV/201/2015 1155
Uchwała nr XV/202/2015 1152
Uchwała Nr LIV/537/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014-2018 (Dz. U. Woj. doln. 2013.5523 z 30.10.2013 r.). 1151
Uchwała nr XXV/342/2016 1122
Uchwała Nr LXI/624/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Wałbrzycha". 1102
Uchwała Nr LXVI/674/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do utworzenia Parku Kulturowego na obszarze śródmieścia miasta Wałbrzycha. 1097
harmonogram dyżurów radnych z mieszkańcami 2017/2018 1089
Uchwała nr XVI/224/15 1074
Uchwała Nr IX/126/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzycha w obrębie Nr 0008 Poniatów. 1065
Uchwała nr XV/205/2015 1057
UCHWAŁA NR XXV/216/12 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Wałbrzycha do 2015 r. 1054
Uchwała nr XIX/290/16 1025
2016 1019
NR XIV/178/2015 1018
Statystyki strony O Wałbrzychu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 17358
Budżet na 2015 r. 16345
Statut Miasta Wałbrzycha 12631
Podatki na 2016 r. 9702
Podatki na 2017 r. 8419
Podatki na 2018 r. 8215
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw 5360
Podatki na 2019 r. 5171
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o podziale miasta Wałbrzycha na okręgi wyborcze i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej 2580
Wykaz rachunków bankowych od 1.01.2016 r. 2422
Wykaz rachunków bankowych 1606
Projekt budżetu na 2015 r. 1402
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 1380
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury 1343
Podatki na 2015 r. 1335
Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. 1323
Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur 1314
Budżet na 2016 r. 1267
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wałbrzych w 2016 roku 1262
31. X-90-07 de Gaulle 1212
Wykaz rachunków bankowych 1203
Program "Zielony Wałbrzych 2020" 1192
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 1187
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2031 1169
Wykaz rachunków bankowych 1139
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Wałbrzycha na lata 2016 - 2020 1133
Budżet na 2017 r. 1118
60. IV-43-2015 Chrobrego-Kolejowa 1112
Projekt budżetu na 2016 r. 1109
26. XXIX-90-04 Orkana-Jachimowicza 1104
27. XLV-321-05 Ludowa-Andersa 1052
Zarządzenie nr 818/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na obszarze miasta Wałbrzycha w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 1037
Uchwała o przystapieniu do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wałbrzycha" 1035
15. II-14-98 Strefa Etap II 1030
Wykaz projektów zadań lokalnych zakwalifikowanych do głosowania w Wałbrzyskim Budżecie Partycypacyjnym 2017 r. 1012
62. IX-120-2015 Świdnicka 991
stawki podatku rolnego na 2016 r 990
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2015 r . 978
Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2014 r . 974
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią RIO 972
41. XXVI-234-08 Sikorskiego-1 Maja 966
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2031 958
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 940
Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2031 934
19. XXIII-396-2000 ul. Wrocławska-Wilcza 920
Podatki na rok 2013 899
Lista projektów zadań lokalnych do weryfikacji 896
Projekt budżetu na 2017 r. 895
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 roku. 867
43. XXXII-286-08 wsch część Orkana 851
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i spółek 3752
Statystyki strony Nadzór właścicielski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Spółki jednoosobowe i większościowe 9665
Spółki mniejszościowe 2189
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 1261
Wyniki działalności Spółek 1186
Wyniki działalności Spółek 995
Wyniki działalności Spółek 954
Skład Rad Nadzorczych 831
Skład Rad Nadzorczych 815
Wyniki działalności spółek 803
Wyniki działalności spółek 768
Skład Rad Nadzorczych 758
Skład Rad Nadzorczych 744
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 683
Wyniki działalności Spółek-dane archiwalne 649
Udział Gminy Wałbrzych w Spółkach Prawa Handlowego-dane archiwalne 647
Skład Rad Nadzorczych-dane archiwalne 623
Spółki jednoosobowe i większościowe 609
Składy Zarządu i Rad Nadzorczych 304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij