W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

BZP.271-6/2019

XML

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie cyklicznej usługi tłumaczenia pisemnego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w ramach realizacji projektu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu” (projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271-6/2019

zamawiający GMINA WAŁBRZYCH

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

Treść

Wałbrzych, dnia 23.01.2019 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BZP.271-6/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Świadczenie cyklicznej usługi tłumaczenia pisemnego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w ramach realizacji projektu pn.: „Z tropiku do tropiku na czesko – polskim pograniczu” (projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000300), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska


I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej: „ustawą Pzp”.


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 79 53 00 00-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych


W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

 1. Wykonanie bieżących tłumaczeń pisemnych oficjalnej korespondencji oraz korespondencji e-mail pomiędzy Gminą Wałbrzych (Partner Wiodący Projektu) a ZOO Dvůr Králové a.s. (Partner projektu) - realizacja do końca następnego dnia roboczego od dnia wysłania materiału do tłumaczenia przez Zamawiającego.

 2. Wykonanie tłumaczeń pisemnych materiałów niezbędnych do opracowania przez Zamawiającego raportu z realizacji projektu - realizacja w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Zamawiającego niezbędnych materiałów do tłumaczenia.

 3. Wykonanie tłumaczeń pisemnych materiałów informacyjnych i innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, w zależności od potrzeb Zamawiającego - realizacja w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia wysłania materiału do tłumaczenia przez Zamawiającego.


Szacunkowa liczba stron do przetłumaczenia w okresie realizacji zamówienia wynosi łącznie 300 stron, w tym: 150 stron tłumaczenia z języka czeskiego na język polski i 150 stron tłumaczenia z języka polskiego na język czeski.


Zamawiający określa, że jedna strona obliczeniowa tłumaczenia pisemnego wynosi 1800 znaków ze spacjami, liczonych w dokumencie źródłowym przesłanym przez Zamawiającego (rozliczenie z dokładnością do 0,5 strony).

Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia podpisania umowy do dnia 20.07.2019r.IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.01.2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Biuro Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres: bzp@um.walbrzych.pl


V CENA OFERTOWA:

Wykonawca poda cenę ofertową netto i brutto oraz stawkę podatku VAT za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami) oraz za całość zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 - formularz ofertowy. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie iloczyn przetłumaczonych stron i stawki za przetłumaczenie 1 strony obliczeniowej.

 Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

 Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).


VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy)


Oferta będzie podlegała odrzuceniu, bez możliwości jej uzupełnienia, w przypadku:

- braku powyższych informacji lub dokumentów,

- braku podpisu na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)

- niezgodności treści oferty z treścią zapytania ofertowego


VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Aleksandra Piwoń

e-mail: bzp@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Łukasz Kowalski – tel./74/ 66 55 324


IX INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)  i Ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl lub
z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez
iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53 59 lub pisemnie na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych.


 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58–300 Wałbrzych, um@um.walbrzych.pl 


 1. Wskazanie inspektora ochrony danych

Wskazanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu jest Pani Małgorzata Rybińska, ul. Kopernika 2, 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: iodo@um.walbrzych.pl, tel. 74 66 55 359


 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.


 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika
z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.


 1. Kategorie Pani/Pana danych, które przetwarzamy

Dane niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagane Formularzem ofertowym oraz załącznikami do Formularza ofertowego.


 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

- wykonawcom, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz innym podmiotom
i osobom fizycznym, co wynikać będzie z publikowania wyników niniejszego postępowania.


 1. Okresy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. III celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.


 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zapewniamy Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane
w
Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu przysługują odpowiednie prawa wynikające
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Ponadto nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

X ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Kierownik Biura Zamówień Publicznych


Jarosław Choptiany

Sporządził:

A.Piwoń** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane