W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

BO.271-86/2018

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych oraz jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2019-2020
Nr sprawy BO.271-86/2018
Zamawiający Gmina Wałbrzych
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Treść

Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 12
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392077-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wałbrzych: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2018/S 173-392077
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Wałbrzychpl. Magistracki 1Wałbrzych58-300PolskaOsoba do kontaktów: Rene MachuraE-mail: r.machura@um.walbrzych.pl Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.um.walbrzych.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.um.walbrzych.pl/zzp/dostawaenergii20182020.zip
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych oraz jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata2019-2020
Numer referencyjny: BO.271-86/2018
II.1.2)
Główny kod CPV
09000000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 12
II.1.4)
Krótki opis:
Przedm. zam. jest dostawa energii elektr. do obiektów wym. w Zał nr 1 do SIWZ – opis przedm. zam. o zapotrz.energii elektr w okr. od 1.1.2019 do 31.12.2020 w wys. 13 849 738 kWh (zam. podst.) 18 004 659 kWh (z pr.opcji 30 %).
W postęp. mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają war. udziału w post. dot. braku podstaw do wyklucz.z postęp. o udzielenie zam. publ. w okolicz. o których mowa w art.24 ust.1 i ust.5 pkt.1 uPzp– Dział 9 pkt 9.19oraz 9.20 SIWZ.
Kompletna oferta musi zawierać:
Wypełn. i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanow. Zał nr 3 do SIWZ,
Wypełn. i podpisany (zg. z zapisami w Dz.5 SIWZ) przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – wg wzoru stanow.Zał.nr4 do SIWZ,
W przyp. Wykonawców wspól. ubiegaj. się o udziel. zam., dokument ustan. pełnom. do repr. ich w postęp. oudziel. zam. albo pełnom. do reprepr. w postęp. i do zawarcia umowy w spr. zam. publ.
W przyp., gdy upoważ. do podpisania oferty nie wynika bezp. ze złożonych w ofercie dok. - pełnomocnictwo
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
09310000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający podpisze 52 umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wykaz umów zawarty jest w punkcie 1.11SIWZ.
Umowy zostaną podpisane w siedzibie Zamawiającego.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Szczeg zakr zamówienia został określony w Zał nr1 do SIWZ, zgodnie z przepis. ustawy z dnia 10.04.1997Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określ. zostały w proj. umowysprzedaży energii elektr Zał nr2 do SIWZ.
Dostawa energii elektr odbywać się będzie na warunkach określonych przepis. ustawy Prawo energetyczneoraz zg. z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczeg ze standardami jakości obsługiodbiorców określ w Rozporz. Min. Energii z dnia 29.12.2017 w sprawie szczeg zasad kształtowania i kalkulacjitaryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektr.
Usługi dystrybuc. będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwymOperatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD).
Wymagania stawiane Wykonawcy:
Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Zał nr2 do Umowy sprzedażyenergii elektr, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcypełnomocnictwa do: Powiadomienia właściwego OSD o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznejoraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektr; Rozwiązania dotychczas obowiązującychumów sprzedaży energii elektr i świadczenia usług dystrybucji (u. kompleksowych) bądź u. sprzedaży
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 12
energii elektr w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektr i usługidystrybucji bądź sprzedawcy energii elektr dla wszystkich punktów poboru energii zawartych w Zał nr1 doSIWZ; Uzyskania w razie potrzeby od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia,terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektri świadczenia usług dystrybucji, bądź umowy sprzedaży energii elektr; Reprezentowania Zamawiającegoprzed właściwym OSD podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia wimieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej; Reprezentowania Zamawiającego przedOSD w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia(brak dotychczasowej umowy); Wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe,grupy taryfowej, mocy umownej dla punktów poboru energii elektr określonych w Zał nr 1 do Umowy podczasrealizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego; Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach zdotychczasowym Sprzedawcą energii elektr lub OSD w sprawach zw. z procesem zmiany Sprzedawcy, dotyczypunktów zamieszczonych w Zał nr1 do Umowy; Zamawiający dla wszystkich punktów poboru energii elektrzawartych w Zał nr1 do SIWZ ma zawarte umowy kompleksowe lub sprzedażowe. Dokładna informacja ozawartych umowach została zawarta w Zał nr1 do SIWZ; W Zał nr1 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry(gr. taryfowa), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwaniaumowy energii elektr.;
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wys. 80 000,00 zł (sł: osiemdziesiąt tys. zł. 00/100)
Wykonawcy zobow. są wnieść wadium przed upł. terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone wjednej lub kilku następ. formach:
Pieniądzu,
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
Gwarancjach bankowych,
Gwarancjach ubezpieczeniowych,
Poręczeniach udziel. przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniuPolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na pon. wskazany rach. bank. Zamawiającego:
Bank PKO BP: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984
Z dopis.:
Dostawa energii elektr. dla Gminy Wałbrzych oraz jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2019-2020
Zamawiający zg. z art.24aa uPzp informuje że najpierw dokona oceny ofert, a nast. zbada, czy Wykonawcaktórego oferta została oceniona jako najkorzystn., nie podlega wyklucz. oraz sełnia war. udziału wpostępowaniu.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 12
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W toku realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększeniałącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % względem ilości określonej w pkt 1.1 SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektr. z zastosowaniem prawa opcji, o którymmowa w art.34 ust 5 uPzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektr. na warunkachzawartej umowy do 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania zprawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektr. oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawęenergii elektr. do ppe wymienionych w Zał nr1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, zktórego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystaniaprzez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiemuruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania zprawa opcji w określonym przez niego zakresie.
W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadachokreślonych w art.22a uPzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają wszczególności:
Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieniapublicznego,
Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
Czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniudotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą – oświadczenie wg wzoru stanowiącego Zał. nr 8 do SIWZ.
. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowanyprzez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie owpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkęcertyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumentystanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeńwymienionych w pkt 4.2., 4.3. SIWZ
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.5 uPzp,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jegorzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwemskarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpującewyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środkówtechnicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwomlub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszegonie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnymwyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okresobowiązywania tego zakazu.
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 12
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wybrał jako kryterium oceny ofert cenę zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy Pzp
Umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2020 r., jednakże sprzedaż energiielektrycznej będzie realizowana nie wcześniej niż od dnia wskazanego w Zał nr 1 do SIWZ dla każdego ppeoddzielnie po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b uPzp,dotyczących:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnychprzepisów.
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, napodstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art.32 ustawy zdnia 10.4.1997 – Prawo energetyczne.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnikado reprezentowania w postępowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających sięo zamówienie. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie, została wybrana,Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującejwspółpracę tych Wykonawców,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych,żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 1 uPzp, natomiastwarunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b uPzp, muszą spełniać łącznie, zzastrzeżeniem warunku opisanego w ppkt III.1.1., który to winno spełniać co najmniej dwóch z Wykonawcówwspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art.22 ust.1b uPzp,dotyczących:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca:
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna:
1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100),
b. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej:
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100),
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownychsytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 12
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzebyrealizacji zamówienia, Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmiotyzdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przezWykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotupodstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1 uPzp. – Dział 9 pkt. 9.19 i 9.20SIWZ.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarniez podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającegopowstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o których mowa w ppkt3.1.2 i 3.1.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lubzachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminieokreślonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się doosobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, októrych mowa w ppkt 3.1.3. SIWZ
Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniana stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie oprzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23uPzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 5 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1b uPzp,Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożeniaw wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
Aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 10.IV.1997 r. – Prawoenergetyczne.
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz,których dostawy zostały wykonane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ oraz załączeniemdowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawybyły wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczeniewykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przezZamawiającego:
1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset złotych 00/100)
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 12
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert na kwotę:
1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lubekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposóbpotwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowelub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunkówudziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którychmowa w art.24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5 pkt 1 uPzp - Dział 9 pkt 9.19 i 9.20. SIWZ.
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicamiRzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b uPzp,dotyczących:
Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecztrzech różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż: 2 000 MWh,
Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nietylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane. W takim przypadku część zamówienia jużfaktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku (2 000 MWh)
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału wpostępowaniu wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego Zał nr4 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniuwykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępnianarzędzie umożliwiającego Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystaniestandardowego formularza JEDZ (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia/linki-i-zalaczniki/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd.
Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożeniaprzez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriówkwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowychwarunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się dowypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępnepotwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Warunki oraz sposób złożenia dokumentu JEDZ zostały opisane w SIWZ w Dziale 5.
W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty:
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 12
a) Wykonawcy: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZskłada każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, wjakim Wykonawca wykazuje ich spełnianie),
b) Podmioty trzecie: JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celuwykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;
JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;
Dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak isytuacji gdy takim podwykonawcą będzie,
c) Podwykonawcy: dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierzapowierzyć wykonanie części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w post dot. braku podstaw do wykl z postępowania o udzieleniezam Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 oraz ust.5 pkt 1 uPzp, Zamawiający będzieżądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzyst, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni,terminie aktualnych na dzień złożenia dok:
Aktualny odpis z właśc rejestru lub z centr ewid i infor o dział gosp, jeżeli odr przepisy wymagają wpisu dorejestru lub ewid, w celu wykazania braku podstaw do wykl na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 uPzp.
Oświadczenie wyk o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decadministracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp społ lub zdrow albo wprzypadku wydania takiego wyroku lub dec – dokumentów potw dokonanie płatności tych należn wraz z ewentodsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego poroz w spr spłat tych należ wg wz stanowiącego Zał nr 6 doSIWZ.
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tyt środka zapobieg zakazu ubiegania się o zampubliczne – wg wz stanowiącego Zał nr 6 do SIWZ.
Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 uPzpwystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upł terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dok, októrych mowa w pkt 4.3 SIWZ.: składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiegorejestru, inny równoważny dokument wydany przez wł organ sądowy lub admin kraju, w którym Wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dok, w zakr określ w art.24 ust.1pkt 13,14,21 uPzp.
Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.4.1. oraz 4.4.2. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postęp.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam lub miejsce zama ma osoba, którejdokument dotyczy, nie wydaje się dokum, o których mowa w pkt 4.4. SIWZ, zastępując je dokumentami zawierodpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskaz osoby albo osób uprawn do jego reprez, lub oświadczenieosoby, której dok miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnymlub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejscezamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócićsię do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 12
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczącychtego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejscezamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 4.3.4.składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.4.1., w zakr określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takichdokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszemlub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczegowłaściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty o których mowa Dokumenty, o którychmowa w ppkt 4.4.1. oraz 4.4.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający podpisze 52 umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wykaz umów zawarty jest w punkcie 1.11SIWZ.
Projekt umowy jest załącznikiem do dokumentacji niniejszego zamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Gmina Wałbrzych
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 12
pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
pok. 13
POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach związanych z postępowaniemprzetargowym: Rene Machura, e-mail: r.machura@um.walbrzych.pl
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie za pośrednictwem operatorapocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwemposłańca lub użyciu środków komunikacji elektronicznej z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiającyniezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień na piśmiena zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieścitaką informację na własnej stronie internetowej: http://bip.um.walbrzych.pl/ pod warunkiem, że wniosek owyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowawyznaczonego terminu składania ofert.
Informacje nt. wadium cd.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 7.2 ppkt 7.2.2-7.2.5 SIWZzobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancjiprzed upływem terminy składania ofert i złożyć (łącznie z ofertą, tzn. w tym samym opakowaniu) w siedzibieZamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lubporęczenie zawierały w swojej treści odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadiumprzez Wykonawcę, określone w art.46 ust.4a i ust.5 uPzp. Z treści złożonych poręczeń lub gwarancji musijednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadiumnieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). Gwarancja lubporęczenie powinny zawierać termin obowiązywania, który nie może być krótszy niż termin związania ofertąoraz miejsce i termin jej zwrotu.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lubunieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zzastrzeżeniem pkt 7.12.1 SIWZ.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłoczniepo zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminuskładania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawiepkt 7.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięciu odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 12
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowyrachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunkubankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a uPzp, z przyczyn leżących pojego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 uPzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienieomyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 uPzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonejprzez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznegona warunkach określonych w ofercie,
Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronieWykonawcy.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby OdwoławczejPostępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodniez Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósłlub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Pełna informacjao odwołaniach zawarta jest w SIWZ Dziale 19.
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe Zamawiającego/:Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych;
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Małgorzata Rybińska kontakt: m.rybinska@um.walbrzych.pl ,telefon/ tel. 74 66 55 359;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. na „Dostawa energii elektrycznej dla GminyWałbrzych oraz jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2019-2020”
Nr postępowania: BO.271-86/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Dz.U./S S173
08/09/2018
392077-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12 / 12
08/09/2018S173
https://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12 / 12
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawozamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lubpodmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzporaz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lubprawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień PublicznychPostępu 17aWarszawa02-676Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2018

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane