Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2015/2016 z możliwością przedłużenia do 2017 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2015/2016 z możliwością przedłużenia do 2017 roku

zamawiający Gmina Wałbrzych

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Treść

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/pojazdy2015.zip


Wałbrzych: Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2015/2016 z możliwością przedłużenia do 2017 roku
Numer ogłoszenia: 217368 - 2015; data zamieszczenia: 24.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie floty pojazdów Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych na rok 2015/2016 z możliwością przedłużenia do 2017 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową pojazdów ubezpieczonych podmiotów, tj. Gminy Wałbrzych, Miasta Wałbrzych na prawach powiatu oraz jednostek podległych jako ubezpieczonych w zakresie odpowiedzialności cywilnej tych podmiotów jako posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń (autocasco), a także następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanych pojazdów oraz ubezpieczenia assistance jako ubezpieczenia towarzyszącego. Ochrona ubezpieczeniowa mienia dotyczy zarówno mienia własnego jak i mienia osób trzecich użytkowanego na postawie umów cywilnoprawnych oraz innych tytułów powodujących, że ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia ciąży na ubezpieczonym. Ochrona ubezpieczeniowa realizowana będzie na rzecz ubezpieczonych podmiotów w drodze następujących umów (rodzajów) ubezpieczenia: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych - OC wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta - ZK b) ubezpieczenia pojazdów od uszkodzeń (autocasco) i kradzieży c) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów d) ubezpieczenia assistance jako ubezpieczenia towarzyszącego e) oraz inne ubezpieczenia dodatkowe i uzupełniające..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie co najmniej pokrywającym się z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 75

 • 2 - Warunki ubezpieczenia - 25

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umownych: 1.1. Termin realizacji umowy - wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia; 1.2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 1.3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. 1.4. Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umownych związane z: 2.1. utrzymaniem założonego poziomu oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w okresie realizacji umowy, jeśli potrzeba zmiany, uściślenia lub korekty warunków ubezpieczenia wynika z weryfikacji lub zmian w czasie stanu lub wartości przedmiotu ubezpieczenia, zmian organizacyjnych u zamawiającego, zmian charakteru lub poziomu ryzyka, 2.2. dostosowaniem zapisów szczególnych, klauzul dodatkowych oraz zapisów o charakterze technicznym do wzorców umownych stosowanych przez wykonawcę (OWU) oraz treści poszczególnych polis, pod warunkiem, że zmiany te nie będą prowadziły do ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisanego w SIWZ, 2.3. dostosowaniem limitów ochrony ubezpieczeniowej do wartości mienia lub ryzyka, którego dotyczą, w tym także doubezpieczeń mienia, w przypadkach konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/pojazdy2015.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych Referat Zamówień Publicznych pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij