SKARBNIK MIASTA -Ewa Kłusek

 

1.Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie realizacji gospodarki finansowej Miasta.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu Miasta, wieloletniej prognozy finansowej, oraz sprawozdawczości finansowej z wykonania tych dokumentów,

2) prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz zapewnienie wykonywania kontroli zarządczej w tym zakresie w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta,

4) dokonywanie kontrasygnaty oświadczeń woli powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

5) nadzorowanie prawidłowości opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących wykonywania budżetu Miasta oraz przepisów wewnętrznych wydawanych przez Prezydenta dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości oraz monitoruje ich ich realizację,

6) udziela upoważnienia do dokonywania kontrasygnaty i powierzenia zastępstwa w zakresie realizacji zadań w czasie nieobecności Skarbnika,

7) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych otrzymanych z Unii Europejskiej i innych źródeł krajowych i zagranicznych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi procedurami,

8) nadzór nad organizacją i przebiegiem prac związanych z prowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości,

9) nadzór nad realizacją zadań w zakresie terminowego ustalania należności Miasta oraz ich wpływu do budżetu, a także dochodzenia i egzekucji zaległości w celu niedopuszczenia do przedawnienia tych należności,

10) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w podległych komórkach organizacyjnych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta,

3. Skarbnik wykonuje inne zadania powierzone przez Prezydenta w drodze zarządzeń bądź innych pełnomocnictw i upoważnień.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE NADZOROWANE PRZEZ SKARBNIKA MIASTA: 
a) GŁÓWNY KSIĘGOWY / ZASTĘPCA SKARBNIKA GK 
b) BIURO BUDŻETU BB 
c) BIURO DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH BDN 
d) BIURO KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ BKP 
e) BIURO WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH BWP 

f) BIURO WINDYKACJI BWI

g) BIURO FINANSOWE BF

h) BIURO ROZLICZEŃ PODATKU VAT, REJESTRU UMÓW - BRV

powyższe informacje pochodzą z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 368/2016 z 18.05.2016 r. z późn. zm.