Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  Spis telefonów
email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU

PL. MAGISTRACKI 1, 58-300 WAŁBRZYCH

TEL. 074/66 55 100, FAX 074/66 55 118

www.um.walbrzych.pl

www.bip.um.walbrzych.plKARTA INFORMACYJNA

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU UTRATY


Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (DzU z 2010 r., Nr 167 poz.1131 ze zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistychy z dnia 20 listopada 2014 r. (Dz. U z 2014 r., poz.1709)

  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,ich utraty,uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz.212)

  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2014 r., poz.1628 ze zm.)

  6. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U z 2012 r., poz.161)


Wymagane dokumenty

  1. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (w wersji elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmiej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB)

  2. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy. W przypadku osób, które nabyły polskie obywatelstwo - posiadany dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wzory dokumentów do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego(załącznik Nr 2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,ich utraty,uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz.212)

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (załącznik Nr 5 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych,ich utraty,uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz.U z 2015 r., poz.212)

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Miejsce składania dokumentów

ul. Kopernika 2

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony

Opłaty

Zwolnione z opłaty

Tryb odwoławczy

Realizacja usługi następuje po akceptacji strony/wnioskodawcy

Informacje dodatkowe

W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt , osobiście w organie dowolnej gminy na terenie kraju, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publiczej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przekazują dowód osobisty, wystawcy tego dokumentu, celem unieważnienia.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podniotów realizujących zadania publiczne.Realizowane będą tylko te wnioski, które zostaną przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap lub podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w imieniu osoby nie posiadającej zdolności prawnej bądź posiadającej ograniczoną zdolnośc prawną składa rodzic,opiekun prawny lub kurator.

Złożenie w organie gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga jej obecności przy skaładaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. Stosownie do powyższego jeśli złożenie powyższego wniosku okaże sie nieuzasadnione - odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych bądź rejestrze PESEL, organ gminy, może w celu wyjaśnienia niezgodności, żadać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa,orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych,dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnej lub posiadającej ograniczone zdolności do czynności prawnej wymaga obecności tej osoby.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij