Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

sierpień

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego w spr.wydania decyzji o zezwoleniu na realiz.inwestycji drogowej pn.:"Przebudowa dróg gminnych nr 116812D-ul. Broniewskiego oraz nr 116804-ul.Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul.Wyszyńskiego"dla odcinka nr 2 pn.:"Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobus. zlokaliz.na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul.Wyszyńskiego oraz ul.Sokołowskiego na dł.ok.350m wraz z rozbud. skrzyżowania tych ulic z ul.Wyszyńskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha orazmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha - terenu w rejonie ul. Małopolskiej

  Wałbrzych, dnia 16 sierpnia 2011 r. OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Wałbrzycha o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w zakresie połączenia kwater 1A i 1B, z jednoczesnym podniesieniem rzędnych docelowych składowania (część działki nr 10/57, obręb nr 31 Sobięcin, z granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać obejmującymi działkę nr 10/57, 10/56 i część działki nr 10/54, obręb nr 31 Sobięcin)

  Wałbrzych, dn. 12.08.2011 r. BGP.RPP.6733.10.5872.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. ogłoszenie wyniku przeprowadz. otwartego konkursu ofert na realiz. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku pn:"Realizacja środowiskowych programów profilaktyczno- edukacyjnych -wspieranie działań alternatywnych ukierunkowanych na tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zaspokajania potrzeb rozwojowych i spędzania wolnego czasu,prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sport.-rekreacyj. na ter.m-sta W-cha

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. ogłoszenia wyników przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku pod nazwą: Realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Wałbrzycha przeprowadzonych w formie wyjazdowej

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 2 pkt 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Prezydent Miasta Wałbrzycha informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania Decyzji Nr 7/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa baterii koksowniczej nr 6" (dz. nr 10/8, 10/9, 10/16, 10/17, 10/26, 10/28, 10/29, 10/32, 10/33, 10/34, 10/36, 10/37, 10/67, 12/24, 13/8, 13/13, obręb nr 31 Sobięcin)

  Wałbrzy ch, 09.08.2011r. BGP-ROiKŚ.6220.36. 5765 .2011.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa stacji telekomunikacyjnej Netia nr WALBB026 Wałbrzych PEC przy ul. Długiej 3b w Wałbrzychu"

  Wałbrzych, dn. 09.08.2011 r. BGP.RPP.6733.7.5768.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. przedłużenia do dnia 16 sierpnia 2011r. terminu składania uwag do oferty złożonej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Terenowy do dnia 16 sierpnia 2011r.

  OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje, że wydłuża do dnia 16.08.2011 r. termin składania uwag do oferty złożonej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Terenowy w Wałbrzychu dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. "Wałbrzyska Galeria Rzeźby...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku z wnioskiem firmy Ronal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 95 w Wałbrzychu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zakładu produkcji kół aluminiowych w Wałbrzychu"

  Wałbrzy ch, 03.08.2011r. BGP-ROiKŚ.6220.58.5652.2011.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek" (część działki nr 189, obr. nr 47 Podzamcze)

  Wałbrzych, dn. 03.08.2011 r. BGP.RPP.6733.8.5664.2011 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA W związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Prezydent Miasta Wałbrzycha...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha informujące, że w dniu 01.08.2011 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" dotycząca realizacji zadania publicznego pn. "Wałbrzyska Galeria Rzeźby Plenerowej"

  OGŁOSZENIE Zgodnie z dyspozycją art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536)   Prezydent Miasta Wałbrzycha   informuje, że w dniu 01.08.2011 roku do Urzędu...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania, wraz z przebudową, budynku produkcyjnego na obiekt służący tymczasowemu gromadzeniu odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" (działka nr 2/21, obręb nr 32 Gaj)

  Wałbrzy ch, 02.08.2011r. BGP-ROiKŚ.6220.16. 5621.2011.KPS OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 33 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie1 projektu PW Stara Kopalnia"

  Wałbrzych, 02.08.2011 r. BGP-ROiKŚ.6220.11. 5624 .2011.KPS   OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij