W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Wałbrzycha dot. zaproszenia do negocjacji w sprawie zbycia udziałów ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu

Wersja strony w formacie XML
 

 

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia udziałów

ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu

będących własnością Gminy Wałbrzych


Prezydent Miasta Wałbrzycha, działając w imieniu Gminy Wałbrzych, z siedzibą w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, zwanej dalej "Zbywcą", na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1997 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 roku, Nr 45, poz. 236), w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (jt. Dz.U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), w zw. z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 664), w nawiązaniu do Uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych


zaprasza

do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów


Spółki pod firmą ALBA Dolny Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 16 w liczbie 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów spośród 200 będących własnością Gminy Wałbrzych, co stanowi 33,17% kapitału zakładowego, 33,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 99,5 % udziałów Gminy Wałbrzych w kapitale zakładowym ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu, zwanych dalej "Udziałami".


Wartość nominalna jednego udziału wynosi 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).


Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności gospodarowanie odpadami, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą, przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.


Zbycie Udziałów nastąpi w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, zgodnie z działem IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz zgodnie z procedurą określoną w rozdziale 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.


Przedstawiciele uprawnieni do reprezentowania podmiotów zainteresowanych złożeniem odpowiedzi na zaproszenie po przedstawieniu stosownych dokumentów, z których będzie wynikać prawo do reprezentowania podmiotu oraz po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, otrzymają Memorandum Informacyjne Spółki zawierające informacje o jej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej oraz o strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji. Memorandum Informacyjne Spółki udostępnione będzie od dnia publikacji niniejszego zaproszenia do negocjacji do dnia 16 września 2011 roku pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Funduszy Europejskich, Strategii i Analiz, ul. Matejki 3, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 23.

Przedmiotem negocjacji będzie w szczególności:

  • cena sprzedaży Udziałów i termin jej zapłaty.


Zapłata ceny sprzedaży Udziałów powinna nastąpić wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy Zbywcy.


Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób zgodny z warunkami określonymi w Memorandum Informacyjnym Spółki i złożona do dnia 26 września 2011 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

"Odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu udziałów Spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Nie otwierać" oraz dane umożliwiające identyfikację potencjalnego nabywcy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych w sali obsługi klienta.

W terminie do dnia 6 października 2011 r. Zbywca poinformuje na piśmie podmioty, które złożyły odpowiedz na zaproszenie do negocjacji o rozpatrzeniu tych odpowiedzi.


Zbywca zastrzega sobie prawo:

  1. wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje,

  2. odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,

  3. do przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym zawierającym informacje o sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej spółki,

  4. do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przed upływem terminu złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,

  5. do przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji,

  6. zmiany procedury i harmonogramu negocjacji,

Zbywca nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem Udziałów w związku z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane