W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przewidzianych do realizacji w 2011 r.

XML

Treść

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4'' ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do realizacji w 2011 r.


  Zadanie Nr 1

  Rodzaj zadania:

  Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo - wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.


Wysokość środków:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania publicznego w 2010 r. - 403.200,00 zł, a w 2011 r. - 403.200,00 zł.

Podana kwota na realizację zadania jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 r.


Termin realizacji zadania:

Zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie od 03 .01.2011 r do 31.12. 2011 r.


Warunki realizacji zadania:

1. Zapewnienie bazy lokalowej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym a w przypadku świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych pomieszczenia powinny być dostosowane do ich potrzeb.

 1. Świadczenie usług przez cały rok we wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców poprzez:

a) stałą, systematyczną współpracę z rodziną dziecka,

b) rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

c) organizację czasu wolnego tj. rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych w tym wypoczynku w okresie ferii zimowych,

d) stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi z elementami socjoterapii,

e) pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.),

f) pomoc w nauce,

g) uczenie nawiązywania więzi uczuciowych, związków interpersonalnych oraz poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej.

h) kształtowanie u dzieci zachowań prozdrowotnych oraz uczenie samodzielności i odpowiedzialności za własne postępowanie,

i) współpracę ze szkołą, rodziną i innymi podmiotami, które mogą wspomagać prawidłowy rozwój dziecka.

 1. Objęcie opieką dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Wałbrzycha.

 1. Zapewnienie materiałów dydaktycznych i biurowych na realizację zadania.

5. Zapewnienie posiłku (słodkie pieczywo lub owoce i napój).

6. Od osób bezpośrednio pracujących z dziećmi wymagane jest wykształcenie wyższe o kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie resocjalizacja.

7. Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania przez wychowawców pracujących w świetlicach w tym: codzienne listy obecności, dziennik zajęć, w którym dokonywane są wpisy o tematyce prowadzonych zajęć w poszczególne dni, osobach, które prowadziły zajęcia oraz wszelkich kontaktach z rodzicami i wychowawcami dzieci.

8. Realizatorzy zadania zobowiązani są do ubezpieczenia kadry i uczestników zajęć w niezbędnym zakresie oraz do zapewnienia prawidłowych, higienicznych i bezpiecznych warunków podczas zajęć.


Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja Gminy może być przeznaczona organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

 2. Obligatoryjny jest udział własny oferenta w wysokości 15% rzeczywistych całkowitych kosztów finansowych zadania.

 1. Środki z dotacji mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) koszty osobowe - wynagrodzenia płatne wraz z pochodnymi w celu realizacji zadania (wskazane są wynagrodzenia w wysokości 20,00 zł brutto/osobę za godzinę pracy dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi)

b) koszty rzeczowe:

- zakup i uzupełnienie wyposażenia (uzasadnienie w opisie realizacji zadania),

- zakup żywności dla dzieci i młodzieży,

- koszty lokalowe (czynsz, media - gaz, energia, ciepła i zimna woda, ogrzewanie) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania,

- materiały edukacyjne niezbędne do realizacji opisanych zajęć,

- koszty administracyjne zadania (nie mogą przekraczać 8 % wnioskowanej/otrzymanej

dotacji np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych),

- koszty promocji i reklamy (np. druk plakatów, informatorów),

- ubezpieczenia uczestników i realizatorów w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, 58 - 300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do 20 grudnia 2010 r. do godz. 1530.


Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 1. Wzór oferty oraz warunki konkursu są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Matejki 3 pok. nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzych.pl - w BIP - Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.

 2. Oferty należy złożyć w kopercie z adnotacją zawierającą nazwę konkursu oraz oznaczeniem numeru zadania.

  4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) .

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) w przypadku:

- stowarzyszeń - złożenie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego lub z innego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta i jego działalność w sferze zadań publicznych,

- kościelnych osób prawnych - złożenie schematyzmu w części dotyczącej danego oferenta oraz dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń,

b) statut (potwierdzony przez oferenta "za zgodność z oryginałem"),

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok - potwierdzone przez oferenta "za zgodność z oryginałem",

d) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Wałbrzych, ZUS i Urzędu Skarbowego,

e) imienny wykaz osób realizujących zadanie z podaniem ich kwalifikacji i uprawnień wraz z załączonymi kserokopiami kwalifikacji i uprawnień,

f) w przypadku wskazania w pkt. V.1. oferty partnera do realizacji zadania, należy dołączyć umowę partnerską lub oświadczenia partnera.


UWAGA:

Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich elementów wyżej wymienionych zostanie odrzucona z powodów formalnych.


 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku należy złożyć czytelne podpisy oraz pieczątkę nagłówkową oferenta.

 2. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

a) merytorycznej zawartości oferty - zgodność oferty z zadaniem, na które ogłaszany jest konkurs, oferowany zakres działań, charakter i zasięg oddziaływania, w tym dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz liczba osób objętych przedsięwzięciem,

b) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów, celowość oszczędności oraz efektywność wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania.

c) zakresu finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy- zakładani partnerzy i sponsorzy, ich wkład w realizację przedsięwzięcia,

d) potencjału organizacyjnego - posiadania zasobów kadrowych, rzeczowych, dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją zadań zbieżnych z przedmiotem składanej oferty, systemowość zawartych w ofercie rozwiązań,

e) dotychczasowej współpracy z lokalnym samorządem- ocena prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach.

8. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni po upływie terminu ich składania.


Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.


Termin dokonania wyboru ofert:

Decyzję o wyborze ofert i o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia w terminie do 7 dni od daty zaopiniowania ofert przez komisję konkursową.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i umowie:

1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie do 7 dni od daty dokonania wyboru ofert przez Prezydenta Miasta.

 1. Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę z Gminą Wałbrzych.

 2. Przez podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

 • zaktualizowanego szczegółowego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione,

 • zaktualizowanego kosztorysu podpisanego przez osoby upoważnione,

 • oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru sadowego lub z innego rejestru, ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

4. Możliwe jest przekazanie dotacji w transzach, w zależności od specyfiki i harmonogramu realizacji zadania.

5. Żadne koszty związane z realizacją zadania, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74/ 66 55 300 od godz. 730 do godz. 1530.


  Zadanie Nr 2

  Rodzaj zadania:

  Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.


Wysokość środków:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2010 r. - 24.100,00 zł, a w 2011 r. - 24.100,00 zł.

Podana kwota na realizację zadania jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 r.


Termin realizacji zadania:

Zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie od 03 .01.2011 r do 31.12. 2011 r.


Warunki realizacji zadania:

1. Posiadanie strony internetowej.

2. Udzielanie informacji i poradnictwa na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków, możliwościach leczenia i interwencji.

3. Udzielanie informacji na temat współuzależnienia, problemach rodzinnych i możliwościach ich rozwiązywania.

4. Rozpoznawanie przemocy i możliwości szukania pomocy.

5. Udzielanie informacji o organizacjach pozarządowych, grupach samopomocowych oraz możliwościach pomocy przez poszczególne służby z terenu miasta Wałbrzycha.

6. Udzielanie informacji na temat HIV/AIDS.

7. Od osób bezpośrednio udzielających informacji i poradnictwa wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, terapia, wykształcenie w zawodzie: lekarz, pielęgniarka oraz doświadczenie we wspieraniu osób uzależnionych, współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.

8. Świadczenie usług 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie od 1700 do 2100, w tym: 3 godziny prowadzenia w chat rozmów z operatorem dyżurnym i jedną godzinę na odpowiedzi e-maile.

9. Prowadzenie dokumentacji służącej ocenie zasadności wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania.


Zasady przyznawania dotacji:

  Jak przy zadaniu nr 1 za wyjątkiem pkt. 3.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, 58 - 300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do 20 grudnia 2010 r. do godz. 1530.


Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Jak przy zadaniu nr 1.


Termin dokonania wyboru ofert:

Decyzję o wyborze ofert i o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia w terminie do 7 dni od daty zaopiniowania ofert przez komisję konkursową.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i umowie:

Jak przy zadaniu nr 1.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74/ 66 55 300 od godz. 730 do godz. 1530.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane