W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców pod nazwą: " Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej".

XML

Treść

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadania publicznego na terenie miasta Wałbrzycha i na rzecz jego mieszkańców pod nazwą:

" Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej".


Zadanie może być realizowane jako podzadanie dla następujących obszarów:


Podzadanie Nr 1 - Śródmieście, Gaj, Podgórze, Glinik Stary, Glinik Nowy, Nowe Miasto, Biały Kamień, Sobięcin, Konradów,

Podzadanie Nr 2 - Stary Zdrój, Piaskowa Góra, Poniatów, Rusinów, Kozice, Szczawienko, Podzamacze, Lubiechów, Książ.


Wysokość środków:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego (dział- 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - pozostała działalność) wyniosła:

w 2010 roku - 108.000,00 zł,

a w 2011 roku - planowany koszt realizacji zadania wyniesie 108.000,00 zł.


  Podana kwota na realizację zadania jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 r.


Termin realizacji zadania:

Zadanie przewidziane jest do realizacji w okresie od 02 .01.2011 r do 31.12. 2011 r.


Warunki realizacji zadania:

1. Zapewnienie bazy lokalowej wraz z zapleczem sanitarnym.

2. Posiadanie odpowiedniego wyposażenia lokalu w stosunku do liczby osób korzystających z posiłku.

3. Zapewnienie odpowiedniej ilości kadry przy realizacji zadania.

4. Aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio mających kontakt z żywnością.

5. Dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją zadań zbieżnych z przedmiotem składnej oferty.

6. Dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem - opinie, referencje, analiza prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach.

7. Prowadzenie dokumentacji służącej ocenie zasadności wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania.


Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja Gminy może być przeznaczona organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm) wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

 2. Obligatoryjny jest udział własny oferenta w wysokości 15% rzeczywistych całkowitych kosztów finansowych zadania. 1. Środki z dotacji mogą być przeznaczone w szczególności na:

a) koszty rzeczowe :

- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków oraz do zorganizowania uroczystych śniadań wielkanocnych i kolacji wigilijnych,

- zakup artykułów przemysłowych i sanitarnych,

- transport posiłków.

- koszty lokalowe (czynsz, media - gaz, energia, ciepła i zimna woda, ogrzewanie, wywóz śmieci) ,

- koszty administracyjne zadania np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych),

b) koszty osobowe - wynagrodzenia płatne wraz z pochodnymi w celu realizacji zadania.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.


Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6, 58 - 300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do 22 grudnia 2010 r. do godz. 1530 .


Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 1. Wzór oferty oraz warunki konkursu są dostępne w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych ul. Matejki 3 pok. nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.um.walbrzych.pl - w BIP - Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w zakładce NGO Organizacje pozarządowe.

 2. Oferty należy złożyć z adnotacją zawierającą nazwę konkursu oraz oznaczeniem numeru podzadania.

  4. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) .

 1. Do oferty należy dołączyć:

a) w przypadku:

- stowarzyszeń - aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub z innego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta i jego działalność w sferze zadań publicznych,

- kościelnych osób prawnych - schematyzm w części dotyczącej danego oferenta oraz dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń,

b) statut organizacji (potwierdzony przez oferenta "za zgodność z oryginałem"),

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok - potwierdzone przez oferenta "za zgodność z oryginałem",

d) oświadczenie oferenta o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Wałbrzych, ZUS i Urzędu Skarbowego,

UWAGA:

Oferta, która nie będzie posiadała wszystkich elementów wyżej wymienionych zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.


 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku należy złożyć czytelne podpisy oraz pieczątkę nagłówkową oferenta.

 2. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową według następujących kryteriów:

a) merytorycznej zawartości oferty - zgodność oferty z zadaniem, na które ogłaszany jest konkurs, termin i miejsce realizacji zadania (adres), liczba osób objętych posiłkami, oferowany zakres działań, charakter i zasięg oddziaływania, w tym dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz liczba osób objętych przedsięwzięciem, sposób naboru (rekrutacji) osób do korzystania z posiłków i charakterystyka ze względu na status materialny, stan zdrowia, sytuację rodzinną, wiek.

b) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów, celowość oszczędności oraz efektywność wykonania, udziału środków własnych, innych źródeł finansowania.


c) zakresu finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy- zakładani partnerzy i sponsorzy, ich wkład w realizację przedsięwzięcia,


d) potencjału organizacyjnego - posiadania zasobów kadrowych, rzeczowych, dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją zadań zbieżnych z przedmiotem składanej oferty, systemowość zawartych w ofercie rozwiązań,


e) dotychczasowej współpracy z lokalnym samorządem- ocena prawidłowości i terminowości rozliczenia zadań w ubiegłych latach.


8. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 14 dni po upływie terminu ich składania.


Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

Termin dokonania wyboru ofert:

Decyzję o wyborze ofert i o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia w terminie do 7 dni od daty zaopiniowania ofert przez komisję konkursową.


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i umowie:

 • Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,

- oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w terminie do 7 dni od daty dokonania wyboru ofert przez Prezydenta Miasta.


 • Oferent, którego oferta została przyjęta do realizacji podpisuje umowę z Gminą Wałbrzych.


 1. Przez podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

 • zaktualizowanego szczegółowego harmonogramu realizacji zadania publicznego podpisanego przez osoby upoważnione,

 • zaktualizowanego kosztorysu podpisanego przez osoby upoważnione,

 • oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru sadowego lub z innego rejestru, ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

4. Przekazanie dotacji odbywać będzie się w transzach.

5. Żadne koszty związane z realizacją zadania, powstałe przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji zadania, określonym w umowie nie będą pokrywane ze środków dotacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74/ 66 55 300 od godz. 730 do godz. 1530.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane