W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Wersja strony w formacie XML

 

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA


działając na podstawie art. 13 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493),


OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział - 851, rozdział - 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi) przewidzianych do zlecenia w okresie od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r. na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców, pod nazwą:


I. Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w środowiskowych świetlicach opiekuńczo - wychowawczych z uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych wraz z zorganizowaniem wypoczynku w okresie zimowym dla dzieci.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2009 r. - 375.000,00 zł, a w 2010 r. - 403.200,00 zł.


II. Realizacja usług za pośrednictwem internetowego punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz w zakresie HIV/AIDS.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2009 r. - 23.000,00 zł, a w 2010 r. - 24.100,00 zł.


III. Realizacja programów wspierających działalność ruchów samopomocowych i środowisk trzeźwościowych.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2009 r. - 80.000,00 zł, a w 2010 r. - 30.000,00 zł.


1. Zadania mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późn.zm.).

4. Oferty należy składać osobiście, lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6, 58-300 Wałbrzych (nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną) w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r. do godz. 15.00.

5. Wzór oferty oraz warunki konkursów są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu - www.um.walbrzych.pl - BIP - Ogłoszenia i Obwieszczenia oraz w zakładce Nasze Miasto - Organizacje pozarządowe - Aktualności.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Oferta winna być oznaczona numerem zadania lub jego nazwą.

8. Dotacja gminy może być przeznaczona wyłącznie na wspieranie realizowanego zadania.

9. Oferta niekompletna i nieprawidłowo wypełniona albo złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

10. Oferty zostaną rozpatrzone komisyjnie w terminie nie przekraczającym 7 dni od upływu terminu ich składania.

11.Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę kryteria w warunkach konkursu określone dla każdego zadania oddzielnie a uwzględniające zapisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) udostępnione w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pod w/w adresem lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wskazanej w pkt 5 ogłoszenia.

12.Podana w ogłoszeniu kwota na realizację zadań publicznych jest kwotą prognozowaną i jej ostateczna wysokość zostanie określona w uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok.

13.Decyzje o udzieleniu wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wałbrzycha w formie zarządzenia po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego oferty.

14. Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy i jej rozliczenie według zasad określonych w umowie.

15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 21 dni od daty rozpatrzenia ofert, poprzez podanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

16. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 3, tel. 74 /66 55 301 lub 302 od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane