W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych na finansowanie planowanego deficytu budżetu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Wersja strony w formacie XML

 

10/05/2014    S90    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 


Polska-Wałbrzych: Usługi udzielania kredytu

2014/S 090-157600

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wałbrzych
pl. Magistracki 1
Osoba do kontaktów: Marcin Olbryk
58-300 Wałbrzych
POLSKA
Tel.: +48 746655154
E-mail:
m.olbryk@um.walbrzych.pl
Faks: +48 746655155

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych na finansowanie planowanego deficytu budżetu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wałbrzych.

Kod NUTS PL517

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych na finansowanie planowanego deficytu budżetu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 30 426 789 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 45.220.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

1)Krótki opis

Przeznaczenie kredytu - kredyt przeznaczony będzie zgodnie z Uchwałą Nr LX/613/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2014 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w tym na zadania inwestycyjne:
a) Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska - Uczniowska - de Gaulle''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''a;
b) Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej Nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha;
- Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego (wzór dyspozycji stanowić będzie załącznik do umowy kredytowej).
Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych.
- Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 3 M notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów
3-miesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane powiększoną o marżę banku.
- Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczna liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni.
- Odsetki od kredytu płatne ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po dacie uruchomienia pierwszej transzy kredytu do grudnia 2031 r. z wyjątkiem ostatniej płatności odsetek, która nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. 15 grudnia 2031 r. Pierwszy okres obrachunkowy kończy się w następnym miesiącu po miesiącu w którym nastąpi uruchomienie kredytu.
- Zamawiający będzie informowany o wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3 M oraz o kwocie odsetek do spłaty w terminie do 20-go każdego miesiąca.
- Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2031 r.
- Karencja w spłacie kredytu do dnia 14 stycznia 2015 r.
- Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w 203 ratach miesięcznych w kwocie 221.666 zł oraz ostatniej 1 raty wyrównawczej płatnej w wysokości 221.802 zł, płatnych 15-go każdego miesiąca w pełnych złotych począwszy od stycznia 2015 r. do grudnia 2031 r.
- Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu).
- Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
- W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu czy / i skrócenie okresu kredytowania.
- W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- Za wydanie opinii / zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu, bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt, dodatkowych kont służących do obsługi kredytu, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
- Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie etapami wyliczona proporcjonalnie do uruchomionej transzy kredytu, w dniu uruchomienia transzy kredytu.
- Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
- W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy kredytowej.
- Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 14 511 015 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 49.597.814 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

1)Krótki opis

Przeznaczenie kredytu - kredyt przeznaczony będzie zgodnie z Uchwałą Nr LX/613/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 kwietnia 2014 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w tym na zadania inwestycyjne:
a) Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń;
b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3;
c) Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu;
d) Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastruktura drogową;
e) Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu;
f) Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata
2012-2014 wraz z termomodernizacja obiektu;
g) Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych;
h) Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową;
i) Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa";
j) Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej;
k) Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu;
l) Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej;
m) Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap;
n) Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I;
o) Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej.
- Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego (wzór dyspozycji stanowić będzie załącznik do umowy kredytowej).
Wypłata środków będzie dostosowana do bieżących potrzeb finansowych.
- Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 3 M oznaczającą notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów
3-miesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane powiększoną o marżę banku.
- Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni.
- Odsetki od kredytu płatne ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po dacie uruchomienia pierwszej transzy kredytu do grudnia 2031 r. z wyjątkiem ostatniej płatności odsetek, która nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. 15 grudnia 2031 r. Pierwszy okres obrachunkowy kończy się w następnym miesiącu po miesiącu w którym nastąpi uruchomienie kredytu.
- Zamawiający będzie informowany o wysokości stawki referencyjnej WIBOR 3 M oraz o kwocie odsetek do spłaty w terminie do 20-go każdego miesiąca.
- Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2031 r.
- Karencja w spłacie kredytu do dnia 14 stycznia 2015 r.
- Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w 203 ratach miesięcznych w kwocie 243.127 zł oraz ostatniej 1 raty wyrównawczej płatnej w wysokości 243.033 zł, płatnych 15-go każdego miesiąca w pełnych złotych począwszy od stycznia 2015 r. do grudnia 2031 r.
- Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu).
- Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.
- W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu czy / i skrócenie okresu kredytowania.
- W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- Za wydanie opinii / zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu, bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
- W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt, dodatkowych kont służących do obsługi kredytu, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.
- Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie etapami wyliczona proporcjonalnie do uruchomionej transzy kredytu, w dniu uruchomienia transzy kredytu.
- Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
- Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
- W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
- Skarbnik złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie umowy kredytowej.
- Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

3)Wielkość lub zakres

Szacunkowa wartość bez VAT: 15 915 774 PLN

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na jedną lub obie części zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 100 000,00 zł dla każdej z części zamówienia, najpóźniej do dnia 17.6.2014 r. do godz. 10.00.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 1.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy mogą złożyć to oświadczenie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z Wykonawców odrębnie) lub każdy z nich na odrębnym dokumencie.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp - Załącznik nr 3.
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 4.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Załącznik nr 5.
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego że nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, a w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich - Załącznik nr 6.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, a w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich - Załącznik nr 7.
g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, a w przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe oświadczenia dla każdego z nich - Załącznik nr 8.
h) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. O ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik nr 9.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 1, składa każdy z nich, z tym, że oświadczenie, o którym mowa w ppkt a) mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców).
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt b - g, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
4) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6) Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1396 j.t. z póź. zm.) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego (Załącznik nr 2).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BO.271-88/14

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.6.2014 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

17.6.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 17.6.2014 - 10:10

Miejscowość:

58-300 Wałbrzych, pl. Magistracki 1, pok. nr 27

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Dokumentację przetargową należy pobrać z adresu:

www.um.walbrzych.pl/zzp/kredytebi.zip

2. Wymagany termin realizacji zamówienia - wpłata kredytu na konto podstawowe Gminy:
- Zadanie 1 - do 31.12.2014 r.
- Zadanie 2 - do 31.12.2014 r.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

7.5.2014


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane