W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, Kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia- kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wałbrzych: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, Kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia- kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.
Numer ogłoszenia: 155506 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, Kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia- kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.Opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Kierownika budowy, oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Kompleks zlokalizowany jest przy ul. Wysockiego 29, działka Nr 218 Obręb nr 18 Biały Kamień, zgodnie z pozwoleniem na budowę, Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie. 2.2.Projekt jest współfinansowany z rezerwy celowej budżetu państwa na podstawie umowy nr 1 z dnia 31.01.2014 r. 2.3.Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, Kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego należy pełnić według standardów FIDIC. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999). 2.4.Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 2.4.1.Weryfikację opracowywanych na odrębne zlecenie Zamawiającego dokumentacji projektowych budowlanych oraz wykonawczych dla poszczególnych obiektów zadania w tym: a) sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności formalnej, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, b) analiza zgodności dokumentacji projektowej z założeniami Programu Funkcjonalno Użytkowego będącymi w posiadaniu Zamawiającego, decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami stanowiącymi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych oraz z wymaganiami Zamawiającego określonymi w postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór autora dokumentacji projektowej, c) ocena zaprezentowanych rozwiązań merytorycznych, funkcjonalnych i technicznych, w kontekście uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, zgodności z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przyjętym budżetem inwestycji. d) sprawdzenie przedmiaru robót pod względem: kompletności opracowania, a w szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w projektach wykonawczych zostały ujęte w przedmiarze robót, poprawności formalnej, czy przedmiar robót spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych w części dotyczącej poprawnego i kompletnego opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. e) sprawdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod względem: kompletności opracowania, czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiaru robót są zgodne z jednostkami wskazanymi w STWiORB, czy wszystkie materiały budowlane oraz technologie opisane w projektach wykonawczych zostały uwzględnione w STWiORB, poprawności formalnej, czy STWiORB spełniają wymogi rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. f) nadzór nad projektami w trakcie realizacji robót budowlanych polegający na kontroli prawidłowości nadzoru autorskiego, analizie potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowych, zatwierdzanie projektowych rozwiązań zamiennych i dodatkowych itp. g) wykonanie pisemnej informacji stanowiącej podsumowanie wszystkich wykonanych prac sprawdzających oraz wnioski dla Zamawiającego obejmujące: ocenę poprawności formalnej, kompletności, przyjętych rozwiązań merytorycznych sporządzonej dokumentacji, wskazanie ewentualnych zagrożeń, jakie mogą powstać przy realizacji projektów i czy będzie można te ewentualne zagrożenia usunąć w trybie nadzoru autorskiego, inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla projektu również finansowe. 2.4.2. doradztwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców robót budowlanych, ewentualnych prac projektowych, ewentualnych robót dodatkowych i/lub uzupełniających oraz wszelkich prac towarzyszących realizacji inwestycji, do zawarcia umowy z wybranymi wykonawcami włącznie, w szczególności: 2.4.2.1 świadczenie usług doradczych w trakcie trwania postępowań o zamówienie publiczne, t.j.: - udział w spotkaniach dla wykonawców i wizjach lokalnych terenów budów,- przedstawianie Zamawiającemu, w miarę zgłaszanych potrzeb, propozycji wyjaśnień udzielanych w przypadku wątpliwości uczestników postępowania oraz przygotowywanie ewentualnych uzupełnień do dokumentów przetargowych, - doradztwo w czynnościach oceny ofert i wyboru wykonawców robót budowlanych, ewentualnych prac projektowych oraz wszelkich prac towarzyszących realizacji inwestycji, - przedstawianie Zamawiającemu propozycji rozstrzygnięć środków odwoławczych, 2.4.2.2. czynności przygotowania oraz doradztwa w przeprowadzeniu postępowania świadczył będzie Inżynier poprzez zaproponowane przez siebie osoby, które w zależności od decyzji Zamawiające go mogą występować w postępowaniu w roli ekspertów lub innej przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych. Czynności doradcze w przeprowadzeniu postępowania będą świadczone bez zbędnej zwłoki w terminach umożliwiających Zmawiającemu zachowanie terminów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, z zapewnieniem Zamawiającemu co najmniej jednego dnia roboczego do dokonania czynności. 2.4.3.Nadzór Kierownika budowy oraz inwestorski nad robotami budowlanymi,prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych branżach oraz przez inne osoby niezbędne dla specyfiki realizowanych inwestycji,w tym w szczególności: a) uzgodnienie z wykonawcami robót budowlanych harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji robót i planów płatności, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, wraz z oceną poprawności ich sporządzenia i możliwości realizacji; harmonogram ma być sporządzany w formie np. Wykresu Gantta, z zaznaczeniem następników i poprzedników, harmonogram ma być dostarczany Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej do edycji, b) weryfikacja i przejęcie od wykonawców robót budowlanych opisu procedur prowadzenia robót, stosowanych metod weryfikacji poprawności ich wykonania oraz raportowania postępów i zagrożeń w ich realizacji, c) weryfikacja polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budów przedkładanych przez wykonawców robót i porównanie ich z warunkami ustalonymi w umowach zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami robót, d) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń, e) przygotowanie dokumentów do dokonania przez Zamawiającego zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, projektantów sprawujących nadzór nad zgodnością realizacji budów z projektami, wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego inspektora pracy i innych organów i instytucji, których obowiązek powiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wynika z odrębnych przepisów i/lub uzgodnień dokumentacji projektowych, f) protokolarne przekazanie wykonawcom robót terenów budów wraz z przejęciem, sprawdzeniem i przekazaniem wykonawcom robót punktów głównych geodezyjnych oraz współudział w przejmowaniu przez wykonawców od poszczególnych właścicieli terenów na okres czasowy oraz przy zwracaniu tych terenów właścicielom po zakończeniu robót, g) sprawdzenie przed rozpoczęciem robót, czy spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenach budów) i czy prace budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, h) wyegzekwowanie od wykonawców robót zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowach, i) zapewnienie aby były przestrzegane przez wykonawców robót przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów stałych, j) wyegzekwowanie od wykonawców robót przestrzegania warunków narzuconych przez gestorów sieci w uzgodnieniach do projektów budowlanych k) bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy w ustawie Prawo budowlane, w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, obejmujący co najmniej: - kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwoleń na budowę (lub dokumentu równoważnego), przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertami przetargowymi wykonawców robót oraz umowami o roboty budowlane, - sprawdzanie, przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawców materiałów i urządzeń w zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do wyrobów budowlanych oraz ustawy z dnia 30sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 roku 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami) - w odniesieniu do innych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, a także (zgodnie z zaistniałymi potrzebami) dokonywanie testów jakości tych materiałów i urządzeń przez specjalistyczne instytuty, - zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawców robót, - kontrolowanie źródeł pozyskiwania materiałów oraz kontrolowanie uprawnień i świadectw potwierdzających umiejętności personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn, - zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcom robót i niezbędnych korekt tych rysunków, - zatwierdzanie, z pisemnym uzasadnieniem, ewentualnych korekt, zaproponowanych przez wykonawców robót do projektów organizacji ruchu na czas budowy, - kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującymi harmonogramami, - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikami budów oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywanych robót; w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inżynier działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego, a przekazywanie wykonawcom robót zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Inżyniera, - kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budów i dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dziennikach budów zapisów kierowników budów o gotowości obiektów lub ich części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenów budów, - dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę robót oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, - organizowanie i prowadzenie, minimum raz w tygodniu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, rad budowy, sporządzanie protokołów z tych rad dla zainteresowanych stron, egzekwowanie ustaleń oraz prowadzenie w tym zakresie niezbędnej korespondencji - przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień mających wpływ na realizację zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie całej korespondencji na jednolitych drukach z umieszczonymi oznaczeniami graficznymi i tekstem, wymaganymi przez Instytucje współfinansujące zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, - analizowanie zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub uzupełniających, w tym zaproponowanych przez wykonawców robót wraz z weryfikacją ich wartości oraz opracowaniem stosownych wniosków i przedstawieniem ich Zamawiającemu, przy czym decyzja o wykonaniu tych robót należy każdorazowo do Zamawiającego, - sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzanie ich wykonania wpisem do dziennika budowy, a także kontrolowanie wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym, - uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawców robót budowlanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, - weryfikację rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawców robót, - weryfikację robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, - sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawców robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowych inwestycji oraz zorganizowanie i prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych (odbioru częściowego i końcowego), - wytrzymałość na ściskanie betonów cementowych (po 7 i 28 dniach). l) wypełnianie obowiązków określonych dla Inżyniera i inspektorów nadzoru w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami robót, m) przygotowywanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów n) prowadzenie czynności związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla poszczególnych budów,w szczególności: - weryfikacja przygotowanych przez wykonawców robót dokumentów wymaganych do złożenia we właściwym organie nadzoru budowlanego zawiadomień o zakończeniu budowy i/lub wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, - nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawców robót w trakcie postępowania o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, - nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, - uczestniczenie w kontrolach dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje opiniujące oraz wyegzekwowanie od wykonawców robót uzupełniania dokumentów, jeżeli w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, o) przygotowanie dokumentów do dokonania przez Zamawiającego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych do wojewódzkiego konserwatora zabytków i innych organów i instytucji, których obowiązek powiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wynika z odrębnych przepisów i/lub uzgodnień dokumentacji projektowych, p) podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, takich jak: - zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o ewentualnych wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, - ocena wszelkich roszczeń wysuwanych do Zamawiającego przez uczestników procesu inwestycyjnego, r) wykonywanie czynności niezbędnych dla zapewnienia prawidłowości procesu inwestycyjnego w stosunku do innych niż wykonawcy robót jego uczestników (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawców robót z podwykonawcami celem monitorowania interesów Zamawiającego wraz z rekomendowaniem Zamawiającemu udzielenia bądź odmowy udzielenia zgody w trybie art. 647(1) kodeksu cywilnego, s) odbiór inwestycji i przekazanie zrealizowanych obiektów użytkownikom. 2.4.4. Nadzór finansowy i prowadzenie rozliczeń środków Zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego, a w szczególności: - kontrola realizacji budżetu zadań wraz z ewidencją kosztów oraz kompletowanie dokumentów dotyczących płatności dla wykonawców, przekazanie ich w terminie do zapłaty Zamawiającemu oraz bieżące rozliczanie zadań odpowiednio do zakresu działania Inżyniera, - przygotowanie świadectw wykonania i przejęcia - przygotowanie tabel elementów rozliczeniowych stanowiących podstawę rozliczania robót oraz podstawę przejęcia inwestycji na majątek, - sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym faktur wykonawców robót, dostawców i innych kontrahentów oraz załączanych dokumentów, stanowiących podstawę do zapłacenia przez Zamawiającego faktur za roboty, usługi i dostawy oraz opisywanie faktur wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, - kontrola nad płatnościami wykonawców w stosunku do podwykonawców wraz z odbieraniem dokumentów potwierdzających płatności wykonawców w stosunku do podwykonawców, - rekomendowanie Zamawiającemu płatności dla wykonawców robót, - sporządzanie wniosków o naliczenie ewentualnych kar umownych - prowadzenie ewidencji nakładów, osobno dla każdego zadania inwestycyjnego, - rozliczenie zadań inwestycyjnych w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, dostaw i usług po ich zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, - kontrola wniesienia przez wykonawców i rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania umów, egzekwowanie od wykonawców terminowości i prawidłowości wnoszonego zabezpieczenia oraz nadzór nad zwrotem zabezpieczenia po wykonaniu robót, - przygotowanie harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych w terminach i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. - skompletowanie dokumentacji i przygotowanie rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych) zrealizowanych zadań wraz ze sporządzeniem dowodów OT w terminie 30 dni od dnia odbioru robót. - realizowanie poszczególnych obiektów zadania inwestycyjnego zgodnie z warunkami umów zawartych przez Zamawiającego z instytucjami współfinansującymi zadania oraz ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji umów o dofinansowanie. - przygotowywanie, wg wzorów i w terminach przekazanych przez Zamawiającego, niezbędnych danych koniecznych do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentów wymaganych umowami o dofinansowanie (w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym), w terminach umożliwiających Zamawiającemu właściwe sporządzenie tych dokumentów, - prowadzenie, w związku z wymogami instytucji współfinansujących, odrębnej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji każdego zadania inwestycyjnego, - uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące zadanie oraz przygotowywanie dokumentów wymaganych podczas kontroli przez te instytucje, 2.4.5. Pełnienie doradztwa prawnego w trakcie realizacji robót. 2.4.6. Obsługę okresów rękojmi za wady, wynikających z umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcami robót poszczególnych zadań inwestycyjnych, a w szczególności: - organizowanie i uczestniczenie w przeglądach technicznych w okresach rękojmi za wady, co najmniej raz w roku oraz na każde żądanie Zamawiającego, - nadzór nad usuwaniem przez wykonawców wad stwierdzonych podczas przeglądów technicznych w okresach rękojmi za wady, - potwierdzanie, na piśmie, faktu usunięcia wad przez danego wykonawcę oraz organizowanie i uczestniczenie w odbiorach usunięcia tych wad, - zorganizowanie i przeprowadzenie odbiorów na koniec okresów rękojmi za wady, co najmniej 14 dni przed ich zakończeniem, w celu umożliwienia zwolnienia Wykonawcom zabezpieczenia należytego wykonania umów, - w przypadku nieusunięcia przez któregokolwiek wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, obowiązkiem Inżyniera jest przygotowanie wszelkich koniecznych dokumentów umożliwiających zlecenie innemu wykonawcy usunięcia tych wad oraz nadzorowanie wykonania tych robót i ich odbiór, - powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron o terminach przeglądów/odbiorów, sporządzanie stosownych protokołów z przeglądów/odbiorów, przekazywanie protokołów po podpisaniu stronom, egzekwowanie ustaleń wynikających z protokołów oraz prowadzenie w tym zakresie niezbędnej korespondencji. 2.4.7. Inżynier winien uzyskać odrębne zatwierdzenie przez Zamawiającego dla wprowadzenia wszelkich zmian związanych z działaniami wynikającymi z następujących klauzul: Warunków Kontraktu z wykonawcami robót: 4.1. klauzula 2.1[Prawo dostępu do Terenu Budowy], 4.2. klauzula 3.2[Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera], 4.3. klauzula 4.4[Podwykonawcy], 4.4. klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy], 4.5. klauzula 8.4[Przedłużenie Czasu na Ukończenie], 4.6. klauzula 8.8[Zawieszenie Robót], 4.7. klauzula 8.11[Przedłużone zawieszenie], 4.8. klauzula 10.3[Zakłócenie Prób Końcowych], 4.9. klauzula 12.2[Metody obmiaru], 4.10. klauzula 13[Zmiany i korekty], 4.11. klauzula 17.4[Następstwa ryzyka Zamawiającego], 4.12. klauzula 19.4[Następstwa Siły Wyższej]. 2.5.Przewidywany zakres robót budowlanych: 2.5.1.Rewitalizacja budynku sztygarówki. 2.5.2.Wykonanie ścieżki dydaktycznej. 2.6.Roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową Nizio Design International z Warszawy. 2.7.Zamawiający oświadcza, iż wszystkie obiekty wpisane zostały do rejestru zabytków. 2.8.Podstawą realizacji przedmiotu umowy są informacje i wytyczne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających w przypadku przedłużenia okresu realizacji prac budowlanych związanych z realizacją projektu pn: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia- kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia o ponad 6 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.63.13.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) najpóźniej do 16.05.2014r. do godz. 10.00 Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. na rach. 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Wykonanie robót budowlanych na Zadaniu inwestycyjnym pn. Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu, Kierownika budowy oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia- kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: Dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (lub podobnej funkcji) dla zadania zrealizowanego według Warunków Kontraktowych FIDIC (lub równoważnych warunków kontraktowych tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) dla inwestycji w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i/lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min 10.000 m 3, w tym przynajmniej jedna z usług realizowana na obiekcie użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych (zakończonych) głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z dowodami, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 3). Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane osoby: a) Kierownik Zespołu Inżyniera posiadający łącznie: -wykształcenie wyższe techniczne, -doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera, Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej (wystawione Świadectwo Przejęcia) inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 mln brutto PLN, realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym). b) Inżynier Rezydent posiadający łącznie - wykształcenie wyższe techniczne, - doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Rezydenta itp. przy realizacji co najmniej jednej zakończonej (wystawione Świadectwo Przejęcia) inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN brutto, realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym). c) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, posiadający łącznie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, - doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu przebudowy co najmniej 3 inwestycji, o wartości minimum 10 mln PLN brutto łącznie, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min 10.000 m3 w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. c) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót przy budowie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót. -doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu przebudowy co najmniej 3 (trzech) inwestycji, o wartości minimum 10 mln PLN brutto łącznie, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min 10.000 m 3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. d) Inspektor nadzoru robót instalacyjnych w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.), - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, - doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu przebudowy co najmniej 3 (trzech) inwestycji, o wartości minimum 10 mln PLN brutto łącznie, w zakresie której było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego o kubaturze min 10.000 m3, w tym przynajmniej jedna z inwestycji realizowana na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. e) Specjalista ds. rozliczeń posiadający łącznie: - minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ds. rozliczeń na inwestycjach realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), w tym rozliczenie co najmniej 2 (dwóch) zakończonych inwestycji o wartości min. 10 mln zł każda (poświadczone wystawionym Świadectwem Przejęcia lub dokumentem równoważnym), realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych i szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. f) Inżynier konsultant specjalności drogowej posiadający łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); - minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót drogowych na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót, -doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (na stanowiskach: inspektor nadzoru, kierownik budowy lub kierownik robót) polegających na nadzorowaniu budowy /przebudowy co najmniej 2 (dwóch) inwestycji drogowych, o wartości minimum 2 mln PLN brutto łącznie, w zakresie której była budowa /przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej lub nawierzchni z kostki kamiennej łączonej z innym materiałem, o łącznej powierzchni tej nawierzchni kostkowej minimum 1000 m2. g) Inżynier konsultant specjalności górniczej posiadający łącznie: -minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu podziemnych robót górniczych -uprawnienia górnicze podziemne węglowe do nadzoru nad robotami górniczym, h) Konsultant o specjalności konserwatora sztuki. -wykształcenie wyższe -odbytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004r.) i) Koordynator ds. BHP. j) Kierownik Budowy. -posiada wykształcenie wyższe techniczne; uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); -posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej 1 (jednej) zakończonej (wystawione Świadectwo Przejęcia) inwestycji, o wartości nie mniejszej niż 10 mln brutto PLN, realizowanych według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych warunków kontraktowych (tj. ogólnych szczególnych warunków kontraktowych wg prawa lokalnego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Zespołu Inżyniera z funkcją Inżyniera Rezydenta. Innego łączenia funkcji nie dopuszcza się. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie posiadanie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 4 b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ uprawnienia budowlane załącznik nr 4 Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać- na dzień składania ofert w niniejszym postępowaniu - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie spełnianie tego warunku. Należy przedłożyć: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia (załącznik nr 5). Ocena spełnienia tego warunku będzie oceniana wg formuły spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: a) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, c) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, d) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/izsztygar.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, Referat Zamówień Publicznych, pok.27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Powiadom znajomego