W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/pojemnikinasmieci2014.zip 


Wałbrzych: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych
Numer ogłoszenia: 154214 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązuje się do dostawy n/w pojemników do segregacji odpadów : 1) 212 sztuk pojemników o pojemności całkowitej 1100 l w tym: a - 106 sztuk na tworzywa sztuczne w kolorze żółtym, b - 106 sztuk na papier w kolorze niebieskim, 2) 106 sztuk pojemników na szkło w kolorze zielonym, o pojemności do 1500 l. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pojemniki powinny spełniać następujące wymagania techniczne: Wymagania dotyczące pojemników o pojemności całkowitej 1100 l: 1) materiał - pojemniki powinny być wykonane z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości oraz charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV, na niskie temperatury i chemikalia, 2) kolor - kolor pojemników nie może znikać ani ulegać zmianom pod wpływem działania czynników atmosferycznych, termicznych i promieniowania UV, 3) otwory wrzutowe - otwory powinny być dostosowane do rodzaju odpadów, 4) wymagania dodatkowe - pojemniki powinny być wyposażone w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą jazdy, przystosowane do rozładunku przez standardowe śmieciarki mechaniczne oraz odpowiadać normom EU i posiadać stosowne atesty dotyczące ochrony przed hałasem, 5) normy - pojemniki muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 840, muszą posiadać atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny) oraz znak jakości, - znak zgodności z normą EN- 840, CE oraz znak jakości wytłoczone na pojemniku. 6) oznakowanie - każdy z pojemników powinien posiadać wtopiony lub naklejony napis na czołowej ściance informujący o rodzaju zbieranych selektywnie odpadów (papier - pojemnik niebieski, tworzywa sztuczne/metal - pojemnik żółty). Wzory naklejek - w załączniku do SIWZ Wymagania dotyczące pojemników typu dzwon, o pojemności do 1500l.: 1) materiał - pojemniki powinny być wykonane z trudnopalnych laminatów poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym oraz charakteryzować się odpornością mechaniczną, odpornością na promienie UV, na niskie temperatury. Zastosowane tworzywo nie powinno zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, 2) kolor - kolor pojemników nie może znikać ani ulegać zmianom pod wpływem działania czynników atmosferycznych, termicznych i promieniowania UV, 3) podstawa - okrągła, 4) otwory wrzutowe - otwory powinny być wielkością i kształtem dostosowane do zbieranego surowca, oraz zabezpieczone fartuchem gumowym uniemożliwiającym dostosowanie się wody deszczowej oraz śniegu do wnętrza, 5) konstrukcja - jednolita, bez złączeń, w górnej części pojemnika posiadającą zamontowane ocynkowane zaczepy połączone ze stabilnymi prętami służącymi do podnoszenia pojemnika i otwierania dwuklapowego płaskiego dna wzmocnionego konstrukcja stalową, wszystkie elementy metalowe winny być zabezpieczone powłoką cynku. Pojemniki powinny być przystosowane do rozładunku przy pomocy dźwigu bocznego, tzw. HDS, 6) normy - normy - pojemniki muszą być wykonane zgodnie z normą EN 13071, muszą posiadać atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny) oraz deklaracje zgodności WE wraz z oznaczeniem gwarantowanego poziomu mocy akustycznej dla pojemników na szkło, 7) oznakowanie - każdy z pojemników powinien posiadać wtopiony lub naklejony napis na czołowej ściance informujący o rodzaju zbieranych selektywnie odpadów. Wzór naklejki - w załączniku do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 6 000,00 zł. najpóźniej do 16.05.2014r. do godz. 10.00 Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. na rach. 92 1030 1289 0000 0000 9000 0152 przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Dostawa pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Gminy Wałbrzych. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,58-300 Wałbrzych, ul. Pl. Magistracki 1, pok. Nr 1b. Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę prze cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazać się wykonaniem/ zakończeniem - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co najmniej jednej dostawy o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za dostawę podobną do przedmiotu zamówienia uważa się dostarczenie co najmniej 50 pojemników typu dzwon oraz 50 pojemników o pojemności całkowitej 1100 l (łącznie). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 PLN. Do przeliczenia wszystkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,. b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego oraz kanałów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, c) wystąpienie siły wyższej, d) zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych (w szczególności terminu realizacji zamówienia), gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją, e) dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca, f) umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, g) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utratę finansowania zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/pojemnikinasmieci2014.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane