W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: "Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha na podstawie analogowych map zasadniczych w celu implementacji wynikowych opracowań do systemu numerycznego EWID"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/wektormap.zip


Wałbrzych: Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha na podstawie analogowych map zasadniczych w celu implementacji wynikowych opracowań do systemu numerycznego EWID
Numer ogłoszenia: 153582 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha na podstawie analogowych map zasadniczych w celu implementacji wynikowych opracowań do systemu numerycznego EWID.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla części miasta Wałbrzycha na podstawie analogowych map zasadniczych oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu numerycznego EWID. Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielone jest na 4 podzadania: 1) Część I - obejmuje obręb 47 Podzamcze i część Piaskowej Góry (ulice Długa, Dunikowskiego, Duracza, Topolowa, Kusocińskiego, Wyszyńskiego) - razem 58 arkuszy; 2) Część II - obejmuje teren obrębu nr 27 Śródmieście oraz ulic Moniuszki, Mieroszowskiej i Sikorskiego - razem 77 arkuszy; 3) Część III - obejmuje obwodnicę dzielnic Biały Kamień - Konradów oraz ulice Kątową, Wysockiego, Antka Kochanka, Andersa, II Armii i 1 Maja - razem 84 arkusze; 4) Część IV - obejmuje teren ulic Wrocławskiej, Armii Krajowej, Rodziny Burczykowskich, Pocztowej, 11 Listopada i Strzegomskiej - razem 70 arkuszy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ oraz Załącznik nr 8 zakres wektoryzacji (mapa przeglądowa). Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie występuje.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje i doświadczenie. Wykonawca musi udokumentować posiadanie odpowiedniego doświadczenia polegającego na wykonaniu co najmniej 1 usługi odpowiadających swoim zakresem i rodzajem przedmiotowi zamówienia: Poprzez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, zamawiający będzie rozumiał wykonanie wektoryzacji analogowych map zasadniczych na terenie zabudowanym (tereny miejskie) na powierzchni min. 500 ha, które zostały przyjęte do Państwowego Zasobu GiK. Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 wykonaną/zakończoną usługą obejmującą przedstawiony zakres. Przez jedną usługę Zamawiający będzie rozumiał usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W celu udokumentowania wymaganego doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania oraz dokument potwierdzający że dana usługa została należycie wykonana. - Załącznik nr 2. Do oferty należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane należycie. Dowodami takimi są: a) Poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie posiadanie osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe z zakresu 1, o których mowaw art. 43 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.). W celu udokumentowania wymaganych kwalifikacji osób, opisanych powyżej, Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności i/lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wcześniej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. Ponadto dla w/w osób Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia, że dana osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe z zakresu 1, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) - Załącznik nr 3.W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób skierowanych do wykonania Zamówienia, jednakże pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego, a osoby te spełniają wymogi określone w SIWZ w zakresie kwalifikacji zawodowych. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, 2) Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, 3) Osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, 4) Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa doprzewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 5) Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/wektormap.zip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla obrębu 47 Podzamcze i część Piaskowej Góry (ulice Długa, Dunikowskiego, Duracza, Topolowa, Kusocińskiego, Wyszyńskiego).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje obręb 47 Podzamcze i część Piaskowej Góry (ulice Długa, Dunikowskiego, Duracza, Topolowa, Kusocińskiego, Wyszyńskiego) - razem 58 arkuszy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla obrębu nr 27 Śródmieście oraz ulic Moniuszki, Mieroszowskiej i Sikorskiego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje teren obrębu nr 27 Śródmieście oraz ulic Moniuszki, Mieroszowskiej i Sikorskiego - razem 77 arkuszy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla obejmuje obwodnicę dzielnic Biały Kamień - Konradów oraz ulice Kątową, Wysockiego, Antka Kochanka, Andersa, II Armii i 1 Maja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje obwodnicę dzielnic Biały Kamień - Konradów oraz ulice Kątową, Wysockiego, Antka Kochanka, Andersa, II Armii i 1 Maja - razem 84 arkusze.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Numeryczne opracowanie mapy zasadniczej dla terenu ulic Wrocławskiej, Armii Krajowej, Rodziny Burczykowskich, Pocztowej, 11 Listopada i Strzegomskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje teren ulic Wrocławskiej, Armii Krajowej, Rodziny Burczykowskich, Pocztowej, 11 Listopada i Strzegomskiej - razem 70 arkuszy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 17.11.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane