W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Uchwała nr XXVIII/249/08 z 12.09.2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

XML

Treść

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/249/08

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 12 września 2008 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

 

W Uchwale Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie :

"Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, zwany dalej "Ośrodkiem" został utworzony Uchwałą Nr XV/83/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 27 kwietnia 1990 roku i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728),

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami),

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami),

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami),

5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),

7) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z poźniejszymi zmianami),

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późniejszymi zmianami)",

9) niniejszego statutu.2. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Ośrodek:

1) ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

2) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,

4) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu o zasiegu lokalnym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,

5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom mającym zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,

7) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej."§ 2.

Pozostałe postanowienia statutu Ośrodka nie ulegają zmianie.§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane