Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Protokół Nr XLII/09

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 30 września 2009 roku


W dniu 30 września 2009 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 14:00. Udział w obradach wzięło 24 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.

 • lista obecności załącznik nr 1


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:


 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.


Pani Agnieszka Kołacz - Leszczyńska, w związku z odejściem Pani Marii Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, podziękowała za długoletnią pracę zawodową, prawdziwe powołanie oraz udaną współpracę.


Pan Jerzy Krzyżowski podziękował wszystkim za udział w akcji zbierania żywności.


Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

Wpłynęły do mnie pismo w sprawie wycofania rekomendacji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do reprezentowania Gminy Wałbrzych w Zgromadzeniu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

- załącznik nr 2


W związku z powyższym podjęłam kroki i przygotowałam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Natomiast okazało się iż jest to wyłącznie informacja o wycofaniu rekomendacji przez klub i ta uchwała nie powinna się znaleźć
w dzisiejszym porządku obrad. I w związku z tym proszę o wycofanie tego projektu uchwały.


Pan M. Nykiel

 • Wnioskuję o 15 minut przerwy.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 19 głosach "za", 2 "przeciw" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


PO PRZERWIE


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przed przerwą postawiłam wniosek o zdjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 11 głosach "za" oraz 13 "przeciw"

wniosek nie uzyskał bezwzględną większość głosów
/nie został przyjęty/


Pani A. Rosiak

- Wnioskuję o przeniesienie punktu 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do punktu 3a.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 15 głosach "za" oraz 8 "przeciw"

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów

/został przyjęty/


Pani A.Kołacz-Leszczyńska

 • Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad wraz ze zgłoszonymi wnioskami.


Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha, odbytej w dniu 30 czerwca 2009 roku.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokół z XLI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonego do wglądu protokołu.

Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

Nie widzę.

Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokół XLI sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.3a.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.


Pani A. Rosiak

 • Składam wniosek o 10 minut przerwy.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 23 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 10 "przeciw"

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła

zgłoszony wniosek


PO PRZERWIE


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Proszę Radnych o zgłaszanie kandydatur na przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji


Pani A. Rosiak

 • Składam wniosek o następującą zmianę w uchwale:

Przepis § 1 pkt 4 uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji otrzymuje brzmienie: Pan Sławomir Rakowski

 • oraz :

Przepis § 1 pkt 6 uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Wałbrzycha do Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji otrzymuje brzmienie: Pan Paweł Szpur.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawką.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 24 radnych

przy 20 głosach "za", 3 "przeciw" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLII/380/09


 • załącznik nr 3


Ad.4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

- załącznik nr 4


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Zgodnie z art. 198 ust.1.ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 w terminie do dnia 31 sierpnia. W dniu 31 sierpnia br. na moje ręce wpłynęła powyższa informacja Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Informacja została przedłożona radnym. W dniu 29 września br. wpłynęła do mnie uchwała nr III-145/2009 z dnia 29 września br. składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. Opinia została Państwu przedłożona.

- załącznik nr 5


 • Komisja Gospodarki Miejskiej oraz komisja Budżetu i Finansów przyjęły do wiadomości informację z wykonania budżetu miasta Wałbrzych za I półrocze 2009 roku. Pozostałe komisje zaopiniowały pozytywnie informację z wykonania budżetu miasta Wałbrzych za I półrocze 2009 roku.


W dyskusji udział wziął radny D. Lenda. Wyjaśnień udzieliła Pani A. Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przyjmujemy informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku do wiadomości.


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 6


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisja Gospodarki Miejskiej przyjęła projekt uchwały do wiadomości.


W dyskusji udział wzięli: radny M. Nykiel, radny P. Szpur oraz radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Mirosław Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta, Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji oraz Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 13 głosach "za", 6 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLII/381/09


 • załącznik nr 7


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie utworzenia wraz z innymi podmiotami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu"Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu.

 • projekt uchwały przedstawił Pan M. Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

- Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki, komisja Gospodarki Miejskiej oraz komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radny D. Lenda, radny M. Nykiel, radna A. Rosiak, radny M. Lubiński, radny D. Gustab oraz radny J. Krzyżowski. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Małecki Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 16 głosach "za", 5 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLII/382/09


 • załącznik nr 8


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo - Regulaminowa i Etyki oraz komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLII/383/09


 • załącznik nr 9


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas VII Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego organizowanego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury na terenie Rynku w dniach od 4 grudnia 2009 r. do 24 grudnia 2009 r.

 • projekt uchwały przedstawił Pan Artur Wylandowski - Kierownik Biura Promocji Miasta.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

Uchwałę Nr XLII/384/09


 • załącznik nr 10

Ad. 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha wniesionej przez mieszkankę Wałbrzycha.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani R. Wierzbicka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Wobec wniosku Komisji Rewizyjnej o bezzasadności skargi w § 1 wpisujemy "Rada Miejska Wałbrzycha uznaje za bezzasadna skargę na działalność Prezydenta Miasta Wałbrzycha ..."


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 15 głosach "za", 6 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XLII/385/09


 • załącznik nr 11


Ad.10. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha za I półrocze 2009 roku.

 • załącznik nr 12


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Na podstawie § 29 Statutu Miasta Wałbrzycha komisje przedkładają Radzie do wiadomości sprawozdania ze swojej działalności. Materiały te przedkłada się raz na pół roku. Otrzymaliście Państwo sprawozdania z działalności komisji.

Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeżeli nie, przyjmujemy do wiadomości sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2009 roku.


Ad.11. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc sierpień 2009 roku.

 • załącznik nr 13


W dyskusji udział wzięła radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzieliła Pani Ewa Frąckowiak Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego Wałbrzycha.

 • przyjęto do wiadomości.

Ad.12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P. Szpur, S. Ewangielu, M. Nykiel, D. Gustab,A. Rosiak, A. Płocharczyk, Z. Dobrowolski i J. Krzyżowski /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.16. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.17. Oświadczenia.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska przekazała informację dotyczącą zaproszenia do Toyota Motor Manufacturing Poland.

Oświadczenia złożyli radny M. Nykiel oraz D. Gustab.

- załącznik nr 14 i 15


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radny M. Nykiel, radny M. Lubiński oraz radny D. Gustab. Wyjaśnień udzielił Pan P. Sosiński Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan M. Bartolik Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pan A. Wylandowski Kierownik Biura Promocji.


Ad.18. Zamknięcie obrad.


Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XLII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu/


Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska

Protokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij