Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr XXVIII/08

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha V kadencji

odbytej w dniu 12 września 2008 rokuW dniu 12 września 2008 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 9:00, a zakończyła o godz. 13:05 . Udział w obradach wzięło 23 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


Radni nieobecni:


 1. S.Pawełek - uspr.

 2. R.Nowak - uspr.

 • lista obecności załącznik nr 1

Ad.1. Otwarcie obrad.


Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Mirosława Bartolika oraz Pana Piotra Sosińskiego Zastępców Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad.

W dniu 9 września br. wpłynął do mnie wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 20087 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013.

Proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 6a porządku obrad.

Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

przy 20 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów
/został przyjęty/


Czy są inne wnioski ?


Pan P.Szpur

 • proszę o zmian porządku obrad i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami przed projektem uchwały w sprawie zmian do budżetu miasta.

Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • proponuję umieszczenie projektu uchwały w pkt. 4a porządku obrad.

  Na podstawie art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym poddaję wniosek pod głosowanie.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

wniosek uzyskał bezwzględną większość głosów jednogłośnie
/został przyjęty/


Czy są inne wnioski ?

Nie widzę.

Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad o następującej treści:


1.Otwarcie obrad.

2.Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołów z XXVI oraz XXVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

4.Polityka regionalna samorządu województwa w subregionie wałbrzyskim - dr Jerzy Tutaj Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami.

5.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

6.Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie emisji obligacji komunalnych.

6a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 20087 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013.


 1. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr VIII / 62 / 99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71, ze zmianami w Akcie Założycielskim dokonanymi Uchwałą Nr LI / 86 / 2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2002 roku oraz Uchwałą nr IV / 40 / 07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 1.

 3. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z wnioskami o nadanie urzędowych nazw częściom miasta nie ujętym w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce".

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.


 1. Sprawozdanie z dnia 30 czerwca 2008 roku z pracy Komisji Doraźnej powołanej do dokonania oceny funkcjonowania i aktualizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczących Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, zasad sprzedaży i wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 2. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

 3. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha za I półrocze 2008 roku.

 4. Informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za II kwartał 2008 roku.

 5. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc czerwiec oraz lipiec 2008 roku.

 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 8. Wolne wnioski.

 9. Oświadczenia.

 10. Zamknięcie obrad.


Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXVI oraz XXVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • przypominam, że Biurze Obsługi Rady Miejskiej wyłożono do wglądu protokoły z XXVI oraz XXVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.

  Zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu Miasta Wałbrzycha każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. Do dnia wczorajszego nikt z radnych nie wniósł uwag do wyłożonych do wglądu protokołów

  Czy w dniu dzisiejszym ktoś z Państwa ma uwagi ?

  Nie widzę.

  Wobec powyższego uważam, że Rada Miejska przyjmuje protokoły z XXVI oraz XXVII sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Polityka regionalna samorządu województwa w subregionie wałbrzyskim - dr Jerzy Tutaj Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • witam serdecznie dr Jerzego Tutaja Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i proszę o zaprezentowanie tematu.


Dr Jerzego Tutaja Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przedstawił politykę regionalną samorządu województwa w subregionie wałbrzyskim.


W dyskusji udział wzięli: radny J.Zaremba, radny J.Krzyżowski, radna D.Marosz, radny T.Pluta. Wyjaśnień udzielił Pan J.Tutaj oraz Prezydent Miasta Pan P.Kruczkowski.Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji serdecznie dziękujemy za przybliżenie tematu.


Ad. 4a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ze zmianami.


 • projekt uchwały przedstawiła Pani K.Bartoszyńska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska


 • Komisja Rodziny i Spraw Społecznych oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/249/08


 • załącznik nr 2Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmian w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2008 rok.

 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 3


W dyskusji udział wzięli: radny M.Nykiel, radna R.Wierzbicka, radna D.Marosz. Wyjaśnień udzielił Pan M.Małecki, Pan M.Bartolik Zastępcy Prezydenta oraz Pan W.Sójka Naczelnik Wydziału Rozwoju.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki Miejskiej, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, Komisja Edukacji i Kultury, Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały bez autopoprawki. Komisja Sportu, Turystyki i Promocji przyjęła projekt uchwały do wiadomości. Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 20 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/250/08


 • załącznik nr 4

Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 • projekt uchwały wraz z prognozą długu Miasta Wałbrzycha przedstawiła Pani Agnieszka Sobkowska Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


 • załącznik nr 5


W dyskusji udział wzięli: radny D.Lenda oraz radny M.Nykiel. Wyjaśnień udzieliła Pani A.Sobkowska Skarbnik Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 18 radnych

przy 17 glosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/251/08


 • załącznik nr 6

Ad. 6a. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 20087 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Wałbrzycha na lata 2007 - 2013.

 • proszę Pana Wiesława Sójkę Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta o zaprezentowanie projektu uchwały.


W dyskusji udział wzięli: radny P.Szpur, radny A.Torbus, radny J.Krzyżowski, radna R.Wierzbicka. Wyjaśnień udzielił Pan M.Bartolik oraz Pan M.Małecki Zastępcy Prezydenta Miasta.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.

 

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/252/08


 • załącznik nr 7Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały nr VIII / 62 / 99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu, przy ulicy Grodzkiej 71, ze zmianami w Akcie Założycielskim dokonanymi Uchwałą Nr LI / 86 / 2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 maja 2002 roku oraz Uchwałą nr IV / 40 / 07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 stycznia 2007 roku.

 • projekt u chwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pani A.Kołacz - Leszczyńska

 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 12 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/253/08


 • załącznik nr 8


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego w Wałbrzychu, przy ul. Hirszfelda 1.

 • projekt u chwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pan S.Ewangielu

 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/254/08


 • załącznik nr 9


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 im. Olimpijczyków Polskich w Wałbrzychu, przy ul. Grodzkiej 71.

 • projekt u chwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pan S.Ewangielu

 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 16 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/255/08


 • załącznik nr 10


Ad.10. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany w akcie założycielskim Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37im. Stanisława Staszica w Wałbrzychu, przy ul. Dunikowskiego 39.

 • projekt u chwały przedstawiła Pani Alina Piątkowska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.


Pan S.Ewangielu

 • Komisja Edukacji i Kultury oraz Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/256/08


 • załącznik nr 11


Ad.11. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z wnioskami o nadanie urzędowych nazw częściom miasta nie ujętym w "Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce".

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


Pan S.Ewangielu

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/257/08


 • załącznik nr 12

Ad.12. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/77/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji.

 • projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Nowocień Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


Pan S.Ewangielu

 • jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

przy 16 głosach "za", 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/258/08


 • załącznik nr 13

Ad.13. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha.Pan S.Ewangielu

 • Komisja Bezpieczeństwa, Statutowo-Regulaminowa i Etyki Rady Miejskiej Wałbrzycha, w uznaniu zasług prof. dr hab. n. med. Sławomira Suchockiego oraz za doprowadzenie do osiągnięcia przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego wysokiego poziomu w zakresie udzielanych świadczeń medycznych i rozwój znaczącej pozycji wałbrzyskiego szpitala na Dolnym Śląsku, wnioskuje do Rady Miejskiej Wałbrzycha o nadanie prof. dr hab. n. med. Sławomirowi Suchockiemu tytułu "Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha".

  Pozytywną opinię wydała również Komisja Rodziny i Spraw Społecznych.

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/259/08


 • załącznik nr 14

Ad.14. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.


Pan S.Ewangielu

 • na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 14 i 39 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/65/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha, Rada Miejska Wałbrzycha zarządza wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha.

  W porozumieniu z Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha termin wyborów uzupełniających ustala się na dzień 14 listopada 2008 roku.

  Proszę zatem o wpisanie w projekcie uchwały oraz w uzasadnieniu daty wyborów uzupełniających "14 listopada 2008 roku".

  Jeżeli nie ma głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 17 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha jednogłośnie podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/260/08


 • załącznik nr 15

Ad.15. Sprawozdanie z dnia 30 czerwca 2008 roku z pracy Komisji Doraźnej powołanej do dokonania oceny funkcjonowania i aktualizacji uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha dotyczących Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, zasad sprzedaży i wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych.

 • sprawozdanie z pracy Komisji przedstawił radny Tomasz Pluta Przewodniczący Komisji Doraźnej.


 • załącznik nr 16

W dyskusji udział wzięli: radny P.Szpur oraz radny S.Rakowski. Wyjaśnień udzielił Przewodniczący Komisji radny T.Pluta.


 • sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.


Ad.16. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.


Pan S.Ewangielu

 • zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami), wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów.

  W myśl art. 190 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

  W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu należy umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.


Przewodniczący Komisji Doraźnej radny T.Pluta przedstawił oświadczenie skierowane do Rady Miejskiej Wałbrzycha.


 • załącznik nr 17


W dyskusji udział wziął radny A.Torbus. Wyjaśnień udzielił radca prawny Pan W.Dymarczyk.


Pan S.Ewangielu

 • jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 12 radnych

przy 5 głosach "za", 7 "wstrzymującym się", 7 "nie brało udziału w glosowaniu"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

Uchwałę Nr XXVIII/261/08


 • załącznik nr 18


Ad.17. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej Wałbrzycha za I półrocze 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 19

Ad.18. Informacja z realizacji Uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha za II kwartał 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

załącznik nr 20


Ad.19. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiąc czerwiec oraz lipiec 2008 roku.


 • przyjęto do wiadomości.

 • załącznik nr 21


Ad.20. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.


Interpelacje oraz zapytania złożyli następujący radni: J.Krzyżowski, J.Zaremba, P.Szpur. K.Olanin, M.Nykiel /w zbiorach BORM 0057/.


Ad.21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.


Pan P.Kruczkowski

 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.22. Wolne wnioski.

 • nie złożono.


Ad.23. Oświadczenia.

 • nie złożono.


Ad.24 Zamknięcie obrad.

Pan S.Ewangielu

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXVIII sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.


/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz - Leszczyńska


Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Stefanos Ewangielu


Protokołowała

Dagmara Betlejewska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij