Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Protokół z sesji RMW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Protokół Nr IV/10

sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VI kadencji

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2010 roku

na wniosek Prezydenta Miasta • załącznik nr 1


W dniu 28 grudnia 2010 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 12:00, a zakończyła o godz. 15:00. Udział w obradach wzięło 25 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada mogła podejmować uchwały.


 • lista obecności załącznik nr 2


Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia obrad sesji dokonała Pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha, witając serdecznie:

 • Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha,

 • Pana Piotra Kuczkowskiego Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pana Marka Małeckiego, Pana Mirosława Bartolika

 • Panią Marię Majewską radcę prawnego UM,

 • Panią Magdalenę Kocur Sekretarza Miasta Wałbrzycha

 • Panią Agnieszkę Sobkowską Skarbnika Gminy Wałbrzych,

 • wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.


Ad.2. Ślubowanie Radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pan Giovanni Roman/.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska


 • Na podstawie artykułu 23a ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.

  Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty radni wypowiadają słowo "ślubuję" lub "ślubuję tak mi dopomóż Bóg".

  Zapraszam Pana Giovanniego Roman do stołu prezydialnego.

  Proszę wszystkich o powstanie. Odczytam rotę ślubowania.


"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"


Pan G. Roman

 • Ślubuję tak mi dopomóż Bóg.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Dziękuję bardzo.

  Gratuluję i stwierdzam, że Pan Giovanni Roman objął mandat radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha.


Ad.4. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Wraz z zawiadomieniem o sesji otrzymaliście Państwo porządek obrad. Przypominam, że na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a: "Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady", z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Czy ktoś z Państwa chciałby złożyć wniosek do porządku obrad ?

  Nie widzę.

  Stwierdzam, że Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła porządek obrad bez zmian.


 1. Otwarcie obrad.

 2. Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha /Pan Giovanni Roman/.

 3. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku.

 6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nie wygaśnięcia niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2010.

 7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/70/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

 8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój zadania w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego.

 9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.

 10. Informacja o podmiotach w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

 11. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiące październik oraz listopad 2010 roku.

 12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.

 15. Oświadczenia.

 16. Zamknięcie obrad.


Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Pani A. Kołacz-Leszczyńska

 • Zgodnie z art. 190 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy ordynacja wybiorcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

  W dniu 17 grudnia br. do Rady Miejskiej Wałbrzycha wpłynęło oświadczenie Radnego Dariusza Lendy o zrzeczeniu się mandatu radnego uzyskanego w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku.

 • załącznik nr 3

  Wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, przystępujemy do głosowania nad uchwałą.

GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 18 głosach "za" oraz 4 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr IV/16/10

 • załącznik nr 4


Ad.5. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Katarzyna Jarocka Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 5


W dyskusji udział wzięli: radny J. Krzyżowski, radna A. Rosiak oraz radna D. Marosz. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska


 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawką.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 9 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr IV/17/10

 • załącznik nr 6


Ad.6. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nie wygaśnięcia niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha z upływem roku budżetowego 2010.


 • projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Pani Katarzyna Jarocka Skarbnik Miasta Wałbrzycha.

 • załącznik nr 7


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur oraz radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miasta oraz Pani Katarzyna Jarocka Skarbnik Miasta Wałbrzycha.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą wraz z autopoprawką.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 13 głosach "za" oraz 9 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr IV/18/10

 • załącznik nr 8


Ad.7. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/70/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" Sp. z o.o. w Wałbrzychu.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Marek Zastępca Prezydenta Miasta WałbrzychaW dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radna D. Marosz, radny J. Krzyżowski, radny A. Torbus, radny M. Lubiński, radny R. Nowak oraz radna A. Rosiak. Wyjaśnień udzielił Pan Marek Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg
i Komunikacji oraz Pan Dariusz Kołdon Wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Wałbrzychu.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 22 radnych

przy 18 głosach "za", 1 "przeciw" oraz 3 "wstrzymujących się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr IV/19/10

 • załącznik nr 9


Ad.8. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie przejęcia od Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój zadania w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Marek Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha


W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, wyjaśnień udzielił Pan Marek Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Pan Andrzej Piękny Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji.


Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 19 radnych

przy 18 głosach "za" oraz 1 "wstrzymującym się"

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła

  Uchwałę Nr IV/20/10

 • załącznik nr 10


Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały Nr LII/399/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.


 • projekt uchwały przedstawił Pan Mariusz Gawlik Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

W dyskusji udział wzięli: radny P. Szpur, radna D. Marosz, radny A. Torbus oraz radna
R. Wierzbicka. Wyjaśnień udzielił Pan Mariusz Gawlik Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • Jeżeli nie ma więcej głosów w dyskusji przystępujemy do głosowania nad uchwałą.


GŁOSOWANIE

w głosowaniu udział wzięło 21 radnych

Rada Miejska Wałbrzycha podjęła jednogłośnie

  Uchwałę Nr IV/21/10

 • załącznik nr 11


Ad.10. Informacja o podmiotach w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.


 • załącznik nr 12


Informację przedstawiła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydział Infrastruktury Miasta


W dyskusji udział wzięli: radny R. Nowak, radny J. Krzyżowski oraz radna R. Wierzbicka. Wyjaśnień udzieliła Pani Jolanta Lompart Naczelnik Wydział Infrastruktury Miasta.


 • przyjęto do wiadomości.Ad.11. Informacja z realizacji zarządzeń i dyspozycji Prezydenta Miasta za miesiące październik oraz listopad 2010 roku.

 • załącznik nr 13 i 14


 • przyjęto do wiadomości.


Ad.12. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Interpelacje, wnioski oraz zapytania złożyli następujący radni: P. Szpur, J. Krzyżowski,
M. Lubiński /w zbiorach BORM 0057/.


Ad. 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pan M. Małecki


 • odpowiedzi zostaną udzielone w ustawowym terminie na piśmie.


Ad.14. Wolne wnioski.

- nie złożono

 

Ad.15. Oświadczenia.

Pan Piotr Kwiatkowski złożył oświadczenie, w którym zażądał przeprosin od Pana Mirosława Lubińskiego za obraźliwe i wulgarne określenie, które padło na poprzedniej sesji pod jego adresem.

Pan Mirosław Lubiński odmówił przeprosin.


Pani Przewodnicząca odczytała list gratulacyjny dla radnych, którego nadawcą jest Pani Zofia Dembna Prezes Federacji Konsumentów w Wałbrzychu.

 • załącznik nr 15


Ad.16. Zamknięcie obrad.

Pani A. Kołacz - Leszczyńska

 • wobec wyczerpania porządku obrad zamykam IV sesję Rady Miejskiej Wałbrzycha.

 

/ dyskusja zapis elektroniczny w formie załącznika do protokołu /

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Wałbrzycha

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

 

Potokołowała

Marta Niewiadomska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij