W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w przedmiocie: „Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usługi asysty technicznej i serwisu urządzeń drukujących wraz z dostawą oprogramowania systemowego dla Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy Wałbrzych”

XML

Treść

Wałbrzych, 07 kwietnia 2020 r.OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru
wykonawcy przedsięwzięcia w przedmiocie:


Dostawa urządzeń drukujących oraz świadczenie usługi asysty technicznej i serwisu urządzeń drukujących wraz z dostawą oprogramowania systemowego dla Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy WałbrzychI. Nazwa instytucji i adres:

Gmina Wałbrzych

pl. Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

(zwana dalej Zapraszającym),


II. Osoba wyznaczone do kontaktów:

Agnieszka Woźnicka, tel. 74 64 44 826

e-mail: a.woznicka@um.walbrzych.pl,


III. Określenie przedmiotu dialogu technicznego:

Niniejsze ogłoszenie zawiera zaproszenie do udziału w dialogu technicznym, poprzedzającym wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


IV. Zasady dotyczące prowadzonego dialogu technicznego:

 1. Podstawa prawna.

  Niniejsza procedura prowadzona jest w formie dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. - tekst jednolity z 2019 r., poz. 1843).


 2. Zasady prowadzenia dialogu technicznego.

  Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie
  uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący potencjalnych podmiotów
  w nim uczestniczących.
  Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego
  do dnia
  30 kwietnia 2020 r.

  Przystąpienie Uczestnika/Podmiotu do dialogu technicznego jest równoznaczne
  z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich na potrzeby przygotowania
  i realizacji przedsięwzięcia. Jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystnie
  z opracowań tych utworów, jak również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika dialogu technicznego, że wykorzystanie utworu prze Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

  Podmioty przystępujące do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę
  na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających
  z procedur udzielania zamówień publicznych. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem dialogu technicznego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

  Termin spotkania może zostać przesunięty jedynie po wyrażeniu zgody przez obie strony, z zastrzeżeniem że wyznaczenie nowego terminu nie spowoduje znaczącego wydłużenia procedury związanej z przeprowadzeniem dialogu.

  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz odpowiedzi
  na pytania mogą być przekazywane pomiędzy Zapraszającym a uczestnikami dialogu
  z zachowaniem formy pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim w formie pisemnej i ustnej.
  Do dokumentów przedstawianych w językach obcych powinno być załączone tłumaczenie na język polski.

  Zapraszający przeprowadza weryfikację pod względem formalnym złożonych wniosków. Zapraszający zaprosi wybranych uczestników dialogu i przekaże informacje na temat terminu i miejsca spotkania. Zapraszający informuje, że nie jest zobowiązany do zaproszenia do dialogu tych uczestników, których wnioski zostały złożone po terminie składania wniosków.

  O zakończeniu dialogu technicznego Zapraszający niezwłocznie poinformuje uczestniczące w nim podmioty.

  Od decyzji Zapraszającego w toku dialogu, nie przysługują uczestnikom dialogu żadne środki odwoławcze.

  Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem
  i udziałem w dialogu technicznym.


V. Tematyka dialogu technicznego.


Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez Zapraszającego informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę urządzeń drukujących oraz świadczenie usługi asysty technicznej i serwisu urządzeń drukujących wraz z dostawą oprogramowania systemowego dla Urzędu Miejskiego i jednostek Gminy Wałbrzych.

Urządzenia drukujące, oprogramowanie wraz z asystą techniczną i serwisem będzie wdrożone w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz w jednostkach budżetowych Gminy Wałbrzych.

Grupą docelową, do której skierowana będzie dostawa są pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek budżetowych Gminy Wałbrzych.

Zakładane działania w ramach realizacji zadania :

 1. Dostawa i wdrożenie urządzeń drukujących oraz akcesoriów.

 2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania systemem druku.

 3. Usługa materiałowo-serwisowa urządzeń drukujących w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania umowy.


W ramach zadania zakłada się:

 • wykorzystanie części istniejących urządzeń użytkowanych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz w jego jednostkach na podstawie przeprowadzonego audytu urządzeń drukujących,

 • wykorzystanie infrastruktury : sprzętu i oprogramowania zainstalowanego i funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu oraz w jego jednostkach.Zapraszający oczekuje w trakcie dialogu technicznego uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych techniczne, technologicznie
oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb Zapraszającego,
które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz umowy.


VI. Wskazanie miejsca i terminu składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego.


Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłaszanie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Zapraszający przyjmuje zgłoszenia dokonane w następujących formach:

 1. elektronicznej na adres: a.woznicka@um.walbrzych.pl

 2. pocztą na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Informatyki, ul. Rynek 23,
  58-300 Wałbrzych


Termin składania wniosków:

Wniosek dotyczący uczestnictwa w dialogu technicznym należy złożyć do 20 kwietnia 2020r. do godz. 12:00. Zapraszający przyjmuje powyższy termin jako termin, w którym zgłoszenie musi dotrzeć do Zapraszającego.


VII. Informacje dotyczące prowadzonego dialogu.


Dialog techniczny prowadzony będzie w formie wideokonferencji z uwagi na panującą epidemię i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Dialog techniczny prowadzony będzie oddzielenie z każdym z podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu, w terminach określonych przez Zapraszającego.

O proponowanym terminie spotkania każdy zainteresowany poinformowany będzie w formie elektronicznej lub faksem – na adres wskazany we wniosku. Na spotkanie należy przygotować pisemny konspekt opisujący projekt (zawierający podstawowe parametry techniczno-użytkowe) będący przedmiotem dialogu.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.Sporządziła: A. Woźnicka

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane