Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Stworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

02/02/2018    S23    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Pakiety oprogramowania dla punktów sprzedaży

2018/S 023-047929

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Wałbrzych 58-300 Polska Osoba do kontaktów: Marek Pałosz Tel.: +48 746655154 E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl Faks: +48 746655155 Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.walbrzych.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.walbrzych.pl/tenders/23

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Stworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET)

Numer referencyjny: BO.271-12/2018

II.1.2)Główny kod CPV

48110000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET) dla zadania „Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji Nowa E-POKA” w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1 E-usługi publiczne, 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48820000

48620000

30236000

30213300

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET) dla zadania „Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji Nowa E-POKA” w ramach projektu „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, 2.1 E-usługi publiczne, 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/ebilet.zip 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, modelu, rodzaju oferowanego wyposażenia lub karty katalogowej produktu. Ze złożonych dokumentów powinno jasno wynikać, iż zaproponowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostawy / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 459 260.16 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.04-02-0027/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 13 000,00 PLN (trzynaście tysięcy złotych).

Najpóźniej do dnia 14.3.2018 r. do godz. 10:00.

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego, nr konta: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe i nazwa zadania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

— że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty złożone w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

— potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— wykonał/zakończył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wdrożeniu systemu dystrybucji biletów obejmujące dostawę sprzętu i oprogramowania na kwotę minimum 200 000 PLN lub dwóch dostaw w powyższym zakresie na kwotę minimum 100 000 zł.

Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokumenty złożone w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

— wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. (załącznik nr 3).

DOWODAMI, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, jest to oświadczenie wykonawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/03/2018

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1,

58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w Części IV SIWZ, pkt 6.2 oraz 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/ebilet.zip 

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/01/2018


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij