Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko” (budynek przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu dz. nr 65/7, 65/8, 65/9 obręb 3 Szczawienko).

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wałbrzych, dnia 28.03.2017 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003

Znak sprawy: BO.271-46/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:

wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko”(budynek przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu dz. nr 65/7, 65/8, 65/9 obręb 3 Szczawienko).


I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 71 22 00 00 – 6 Usługi projektowania architektonicznego


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko”(budynek przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu dz. nr 65/7, 65/8, 65/9 obręb 3 Szczawienko).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


 1. rezygnacja z pomieszczeń piwnicznych,

 2. przeniesienie pomieszczenia serwerowni i rozdzielni elektrycznej na pierwsze piętro,

 3. zastosowanie zmiany stolarki okiennej wewnętrznej spowodowanej rezygnacją ze wzmocnień fundamentów i poszerzeniem filarów w holu Dworca,

 4. przeprojektowanie kotłowni,

 5. przeprojektowanie tras instalacji sanitarnych i elektrycznych,

 6. określenie poziomów wszystkich kondygnacji spowodowanych zasypaniem piwnic,

 7. zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu w segmencie D,

 8. zaprojektowanie iluminacji zewnętrznej całego budynku Dworca Szczawienko.


Dokumentację należy opracować w oparciu o załączony formularz projektu zadania: https://www.dropbox.com/sh/ooy6qe8tsdp3002/AACU2aKvDjpkQD2VRycDK3SBa?dl=0


Zamówienie podzielone zostało na trzyetapy.


Etap I obejmuje wykonanie:

a) Projektu budowlanego zawierającego rozwiązania szczegółowe, pozwalające na realizację rzeczową zadania na

jego podstawie– 6 egz.,

b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz.,

c) Kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.,

d) Przedmiaru robót – 1 egz.,

e) Formy elektronicznej, płyta CD – 1 szt.;

Etap II obejmuje uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę do decyzji nr I-K-239/16 z dnia 10 listopada 2016 r.

Etap III obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizowania inwestycji.


III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


 1. Etap I: 30 dni od dnia podpisania umowy

 2. Etap II: 65 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

 3. Etap III: w trakcie realizacji zadania


IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres m.pawlak@um.walbrzych.pl


V CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę ryczałtową netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).

Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016r. poz. 710).


VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

– nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,

– nazwę zadania,

– wartość oferty,

– datę sporządzenia oferty,

– podpis Wykonawcy.


Brak powyższych informacji lub dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.


VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Maja Staszak-Pawlak - tel/fax.: /74/ 66 55 154

e-mail: m.pawlak@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pani Natalia Michalak- tel. /074/ 66 55 230

e-mail: n.michalak@um.walbrzych.pl


IX ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy


Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Marek Pałosz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij