W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek doskonalenia zawodowego – Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”, na terenie dz. nr ewid. 591/1 obr. 27 Śródmieście, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 29

XML

Treść

Wałbrzych, dnia 04.01.2017 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BO.271-2/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek doskonalenia zawodowego – Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”, na terenie dz. nr ewid. 591/1 obr. 27 Śródmieście, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 29


I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod CPV: 71 22 00 00 – 6 Usługi projektowania architektonicznego

Przedmiotem postępowania jest wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Ośrodek doskonalenia zawodowego – Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości”, na terenie dz. nr ewid. 591/1 obr. 27 Śródmieście, zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 29. Przedmiotowy obszar jest wpisany do rejestru zabytków (chroniony układ urbanistyczny w rejestrze nr 712/683/WŁ z dnia 08.12.1977 r.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac polega na remoncie budynku przy ul. Młynarskiej 29 i jego adaptacji na cele ośrodka oraz zagospodarowaniu terenu na cele parkingu.


Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 został podzielony na sześć głównych etapów.

1. Etap I obejmuje wykonanie:

a) Kosztorysu planowanych wydatków w ramach projektu – 5 egz.,

2. Etap II obejmuje wykonanie:

a) Projektu budowlanego dla wszystkich koniecznych branż – 5 egz.,

b) Projektu aranżacji wnętrz i wyposażenia obiektu – 3egz.,

3. Etap III obejmuje wykonanie:

a) Projektu zagospodarowania terenu przy ul. Młynarskiej na funkcję parkingu,

4. Etap IV obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia do zgłoszonych robót budowlanych.

5. Etap Vobejmuje wykonanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej:

a) Wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich koniecznych branż – po 3 egz.,

b) Przygotowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – po 3 egz.,

c) Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego wielobranżowego – 2 egz.,

d) Przygotowanie przedmiaru robót-3 egz.,

6. Etap VI obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizowania inwestycji – przyjmując 5 wizyt.


Wszystkie obowiązki wykonawcy wskazane są w załączonym projekcie umowy.


III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Etap I:30 dni od podpisania umowy.

2. Etap II i III:60 dni od podpisania umowy.

3. Etap IV:do 30 dni od dnia zgłoszenia lub 65 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

4. Etap V: do dnia 21 kwietnia 2017 r.

5. Etap VI:w trakcie realizacji zadania.


IV MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.01.2016 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres a.mlodecka@um.walbrzych.pl


V CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia i poszczególnych jego etapów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).

 Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

 Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2016 r. poz. 710).


VI KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


VII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

 nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,

 nazwę zadania,

 wartość oferty,

 datę sporządzenia oferty,

 podpis Wykonawcy.


Brak powyższych informacji lub dokumentów spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.


VIII OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Anna Młodecka - tel /74/ 66 55 154 fax/ 74/66 55 153

e-mail: a.mlodecka@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pani Joanna Paska - tel. /074/ 64 88 514


IX ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy


Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Marek Pałosz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane