Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 40.000.000 zł, w tym na: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39.906.397,00 zł oraz 93.603,00 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Polska-Wałbrzych: Usługi udzielania kredytu

2016/S 227-413551

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wałbrzych
pl. Magistracki 1
Wałbrzych
58-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Wałbrzychu
Tel.: +48 746655154
E-mail:
m.palosz@um.walbrzych.pl
Faks: +48 746655155
Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.walbrzych.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.um.walbrzych.pl/zzp/kredytdter2016.zip

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 40 000 000 PLN, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 39 906 397 PLN oraz 93 603 00 na wyprzedzające finansowanie zadań.

Numer referencyjny: BO.271-136/2016

II.1.2)Główny kod CPV

66113000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 40 000 000 PLN, w tym na: finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 39 906 397 PLN oraz 93 603 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 11 748 066.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w kwocie 40 000 000 PLN na następujących zasadach:

1.2 Uruchomienie kredytu będzie następować, w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Zamawiającego (wzór dyspozycji stanowić będzie załącznik do umowy kredytowej).

1.3 Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1 M oznaczającą notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1 – miesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego (miesięcznego) okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane powiększoną o marżę banku.

1.4 Bank będzie obliczał odsetki wyłącznie od wypłaconych transz kredytu zgodnie z faktyczną liczbą dni wykorzystania kredytu, naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczna liczbą dni miesiąca kalendarzowego przy założeniu że rok ma 365 dni.

1.5 Odsetki od kredytu płatne ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po dacie uruchomienia pierwszej transzy kredytu do listopada 2031 r., ostatnia płatności odsetek, nastąpi w dniu spłaty ostatniej raty kapitałowej tj. 25.12.2031 r. Pierwszy okres obrachunkowy kończy się w następnym miesiącu po miesiącu w którym nastąpi uruchomienie kredytu.

1.6 Zamawiający będzie informowany o wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1 M oraz o kwocie odsetek do spłaty.

1.7 Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 25.12.2031 r.

1.8 Karencja w spłacie kredytu do dnia 24.1.2018 roku.

1.9 Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w 167 ratach miesięcznych w kwocie 238 096 PLN oraz ostatniej 1 raty wyrównawczej płatnej w wysokości 237 968 PLN, płatnych 25- go każdego miesiąca w pełnych złotych począwszy od stycznia 2018r. do grudnia 2031r.

1.10 Za dzień spłaty raty kredytu przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy bądź rachunek techniczny (jeżeli spłata kredytu dokonana zostanie przed terminem określonym w harmonogramie, to dzień ten jest dniem spłaty kredytu).

1.11 Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.

1.12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek opłat i prowizji.

1.13) Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania złożonych dyspozycji uruchomienia transzy kredytu na jeden dzień roboczy przed terminem uruchomienia transzy, wskazanym w tej dyspozycji.

1.14 W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.

1.15 W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia, czy niewykorzystanie pełnej kwoty kredytu powodować będzie zmniejszenie wysokości ustalonych rat kredytu czy/i skrócenie okresu kredytowania.

1.16 W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.

1.17 Za wydanie opinii/zaświadczenia o terminowości spłaty kredytu, bank nie będzie pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.

1.18 W przypadku konieczności otwarcia w banku udzielającym kredyt, dodatkowych kont służących do obsługi kredytu, bank nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji z tego tytułu.

1.19 Ewentualna prowizja od udzielonego kredytu płatna będzie etapami wyliczona proporcjonalnie do uruchomionej transzy kredytu, w dniu uruchomienia transzy kredytu.

1.20) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

1.21 Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego

1.22 W ramach zamówienia zostanie podpisana jedna umowa kredytowa w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 11 748 066.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) najpóźniej 20.12.2016 r. do godz. 10.00

Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Wałbrzych w wysokości: 40 000 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1396 j.t. z późn. zm. ) lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

Z analizy wykonania dochodów Gminy Wałbrzych zaplanowanych na 2016r. wg stanu na 31.10.2016 r. wynika, iż wykonanie dochodów majątkowych jest na zbyt niskim poziomie do dochodów planowanych. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo nie wykonania dochodów ze sprzedaży majątku w planowanych wysokościach. Ponadto w związku z przeciągającą się procedurą akceptacji wniosków o dofinansowanie w tym środków z ZIT AW wysoce prawdopodobne jest niezrealizowanie pozostałych zaplanowanych dochodów majątkowych, w tym dotacji na zadania inwestycyjne. W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej dnia 17 listopada wprowadzono do planu przychody z tytułu kredytu długoterminowego. Aby w pełni zabezpieczyć wykonanie budżetu Gminy niezbędnym jest zaciągniecie kredytu w 2016r. w terminie umożliwiającym zrealizowanie zaplanowanych wydatków budżetowych, których zapłata związana jest otrzymaniem dochodów majątkowych.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/12/2016

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 20/12/2016

Czas lokalny: 10:05

Miejsce:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. nr 13.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. SIWZ wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/kredytdter2016.zip

2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych, na podstawie określonych poniżej warunków:

Terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zamówienia

Zmiana terminów spłaty.

Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego.

Innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron.

Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.

3. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa odpowiednie dokumenty wymienione w paragrafie 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokładny opis dokumentów zawarty jest w SIWZ)

W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przekłada wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/11/2016

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij