Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

27/08/2016    S165    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Wałbrzych: Elektryczność

2016/S 165-296884

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Wałbrzych pl. Magistracki 1 Wałbrzych 58-300 Polska Osoba do kontaktów: Marek Pałosz Tel.: +48 746655154 E-mail: m.palosz@um.walbrzych.pl Faks: +48 746655155 Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: www.um.walbrzych.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.walbrzych.pl/tenders/23

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018.

II.1.2)Główny kod CPV

09310000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Wałbrzych, jej jednostek organizacyjnych i spółek na lata 2017-2018.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2018 wynosi 21 041 758 kWh w tym:

w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2017 – 10 235 373 kWh,

w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 10 806 385 kWh,

Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – załącznik nr 2 do SIWZ.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z 10.4.1997 – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 18.8.2011 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013, poz. 1200)

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.

Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do Umowy, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do Umowy.

Uzyskania w razie potrzeby od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji na warunkach dotychczas obowiązującej umowy, w szczególności ustalić treść i przedłożyć Odbiorcy końcowemu do akceptacji i parafowania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę Sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego Zamawiającemu.

Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Klienta wniosku o zawarcie UD.

Reprezentowania Zamawiającego przed Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji dla nowego przyłączenia (brak dotychczasowej umowy) w tym podpisania i złożenia w imieniu Klienta wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci.

Wystąpienia do OSD z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, danych adresowych Płatnika, grupy taryfowej dla punktów poboru energii elektrycznej określonych w załączniku nr 1 do Umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów zamieszczonych w załączniku nr 1 do Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o 30 % zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii elektrycznej oraz zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe w załączniku nr 1 do SIWZ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 75 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

Nr konta bankowego: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP

Z dopiskiem: ,,ENERGIA DLA GMINY WAŁBRZYCH”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z 10.4.1997 – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.). Wykonawca do oferty dołącza: aktualną koncesję do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z 10.4.1997 – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1059 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca do oferty dołącza: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000,000,00 (jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy załączyć dowód opłacenia polisy.

Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę: 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że ma:

a.opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem,

b.oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej 1.000.000,00 PLN ( jeden milion złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca do oferty dołącza: dowody określające, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spośród głównych dostaw wykonał należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na rzecz trzech różnych odbiorców, których wartość roczna każdej z nich nie była niższa niż 3.000 MWh.

Zamawiający w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zakończone), lecz także wykonywane.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 05/10/2016

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 05/10/2016

Czas lokalny: 10:10

Miejsce:

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. 27.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.um.walbrzych.pl/zzp/dostawaenergii2016.zip

2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych w przypadkach i na zasadach określonych w projekcie umowy.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie w właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wydania decyzji właściwego organu.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 12,14 i 21 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca składa odpowiednie dokumenty wymienione w paragrafie 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dokładny opis dokumentów zawarty jest w przedmiotowej SIWZ).

W celu wstępnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przekłada wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” – którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

— na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełnienia „JEDZ” pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf,

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza Warszawa Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/08/2016


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij