Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania  

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Zapytanie ofertowe pn. Wybór wykonawców opracowania kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)- założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzycha” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wałbrzych, dnia 29.03.2016 r.


Zamawiający:

GMINA WAŁBRZYCH

58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1

NIP: 886-25-84-003


Znak sprawy: BO.271-32/2016


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wykonania zadania pn.:


Wybór wykonawców opracowania kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)- założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzycha” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz.I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.)


II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego – założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych) oraz przygotowania niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz.

Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na wykonanie prac dla zadania Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane.

Wykonawca wskaże w opracowanym PFU szczegółowy zakres ITS Wałbrzych możliwy do wdrożenia mając na uwadze oczekiwania Zamawiającego, specyfikę miasta oraz analizę kosztową proponowanych podsystemów.

Wykonawca w opracowanym PFU powinien rozważyć opracowanie ITS Wałbrzych zarówno w istniejącym układzie drogowym jak również w planowanym do realizacji (informacje o planowanych inwestycjach drogowych zostaną przekazane niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą).

W związku z tym dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 Poz. 2164).

Program Funkcjonalno-Użytkowy musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129).


Zakres przedmiotu zamówienia:

   1. W ramach zamówienia należy wykonać:

    1. Opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych) z uwzględnieniem zakresu opisanego w lit. C –Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

    2. Opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla potrzeb ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie prac projektowych dla przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych) zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 Poz. 2164), Rozporządzeniem Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013 poz. 1129);

    3. Ustalenie wartości zamówienia opracowania dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) oraz szacunkowych kosztów budowy, wdrożenia i utrzymania systemu ITS Wałbrzych;

    4. Dokonanie niezbędnych uzgodnień, analiz, opinii, ekspertyz, uzyskanie warunków technicznych, w zakresie niezbędnym do opracowania założeń technicznych i funkcjonalnych (w tym między innymi z Zarządem Dróg , Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zakładem Energetycznym, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Służbami medycznymi, itp.);

    5. Świadczenie usług doradczych i eksperckich dla Zamawiającego w okresie realizacji zadania inwestycyjnego ITS Wałbrzych;

    6. Przeniesienie na Zamawiającego w całości autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji;

    7. Udział w postępowaniu przetargowym dla zadania w formie zaprojektuj i wybuduj Inteligentny System Transportu w Wałbrzychu” (ITS Wałbrzych), w zakresie udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania, w tym między innymi:

     1. wsparcie merytoryczne w przypadku pojawienia się problematycznych zapytań oraz ewentualnych protestów po ogłoszeniu postępowania. Wsparcie ma polegać na udzielaniu Zamawiającemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporządzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów;

     2. przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego oraz wsparcia w zakresie wniesionych odwołań w ramach prowadzonego postępowania.

    8. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia na organizowanych spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego nie mniej niż raz na dwa tygodnie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


   1. System ITS Wałbrzych powinien spełniać co najmniej poniższe cele:

    1. zwiększenie atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego przez udzielanie priorytetu przejazdu tym środkom poprzez skrócenie czasu przejazdu i podwyższenie punktualności odjazdów;

    2. zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich;

    3. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;

    4. obniżenie kosztów transportu samochodowego przez upłynnienie ruchu;

    5. ochronę środowiska – zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie hałasu, itp.

   2. Zakres prac obejmuje w szczególności:

    1. Inwentaryzację i ocenę stanu istniejącego na obszarze administracyjnym Gminy Wałbrzych w zakresie:

     1. infrastruktury drogowej,

     2. sieci drogowej z uwzględnieniem infrastruktury mającej wpływ na płynność ruchu,

     3. infrastruktury oświetlenia ulicznego,

     4. ochrony środowiska (m.in. następujące wskaźniki czystości powietrza: PM10, PM2.5, CO, CO2, poziom hałasu),

     5. transportu miejskiej komunikacji zbiorowej,

     6. bezpieczeństwa publicznego,

     7. bezpieczeństwo ruchu drogowego,

     8. infrastruktury telekomunikacyjnej.

Inwentaryzacja i ocena winny polegać na sprawdzeniu aktualności i kompletności posiadanych zasobów infrastruktury w Wałbrzychu oraz przydatności pod kątem zastosowania podsystemów ITS. Wykonawca będzie miał prawo dostępu do istniejących zasobów informacyjnych dotyczących infrastruktury w posiadaniu UM Wałbrzych i jednostek powiązanych.

    1. Opracowanie założeń technicznych i funkcjonalnych dla systemu ITS Wałbrzych, w którego zakres wchodzi:

 1. Centrum Monitoringu, Sterowania i Zarządzania Ruchem (CMSR).

Centrum będzie realizować funkcje monitorowania i zarządzania dla wszystkich podsystemów ITS Wałbrzych. W ramach adaptacji pomieszczenia planuje się wykonanie następujących prac adaptacyjno-budowlanych: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien i drzwi, wygładzenie ścian. CMSR posiadać powinno pełne wyposażenie sprzętowe i socjalne z nastawieniem na ergonomię i komfort obsługi, co ułatwia i czyni bardziej efektywną pracę służb w mieście. Szczegółowy zakres wyposażenia zostanie ustalony z Zamawiającym. Zarządzanie ruchem drogowym.

System informatyczny podsystemu sterowania ruchem powinien zapewniać redundancję pracy poprzez równoległą pracę na dwóch serwerach (podstawowym i zapasowym) i w przypadku awarii serwera podstawowego automatycznie wykonać przełączenie na serwer zapasowy z podtrzymaniem wszystkich funkcjonalności w odniesieniu do prowadzenia ruchu. Praca systemu powinna być oparta o zegar centralny zgodny z zegarem GPS. Powinna być zapewniona zgodność pracy zegara centralnego z zegarem bądź zegarami urządzeń wideomonitoringu. Należy przez to w szczególności rozumieć możliwość bezpośredniego porównywania zapisów wideomonitoringu z raportami odnoszącymi się do danych – w każdej sekundzie – o stanie grup i detektorów sygnalizacji.

     1. Zarządzanie transportem zbiorowym.

System powinien umożliwiać komunikowanie się, z co najmniej 100 pojazdami komunikacji zbiorowej. Każdy wyznaczony przez Zamawiającego pojazd powinien być wyposażony w urządzenia umożliwiające geolokalizację na podstawie GPS, jak również winien być wyposażony w komputer pokładowy umożliwiający wprowadzenie danych o charakterystycznych przekrojach dróg, rozkładu jazdy, trasy przejazdu, danych identyfikujących brygadę. Komputer pokładowy powinien mieć możliwość zbierania danych na temat realizacji kursu, prędkości chwilowej pojazdu, otwarcia, zamknięcia drzwi czy napełnieniu pojazdu. Aktualizacja i wprowadzanie danych do komputerów pokładowych powinno odbywać się bezobsługowo. Wprowadzaniu danych powinna służyć aplikacja zintegrowana ze środowiskiem będącym w posiadaniu przez Zamawiającego.

     1. Usługi informacyjne dla podróżnych.

Podsystem informacji dla podróżnych powinien być jednym z elementów systemu dynamicznego zarządzania ruchem. Jego zadaniem będzie dostarczenie informacji pomocnych przy planowaniu podróży przed jej rozpoczęciem oraz informacji niezbędnych w czasie podróży. Dotyczą one: wyboru tras, długości odcinków, szacowanego czasu podróży, dostępnych środków transportu i innych informacji pomagających w podejmowaniu decyzji w trakcie podróżowania. Głównymi zadaniami podsystemu informacji dla podróżnych powinny być:

       • informowanie użytkowników o warunkach ruchu, w tym o zalecanych trasach przejazdu;

       • informowanie użytkowników o zdarzeniach drogowych, remontach i innych utrudnieniach ruchu;

       • informowanie użytkowników o aktualnym rozkładzie jazdy oraz bieżących opóźnieniach w jego realizacji;

       • informowanie użytkowników o warunkach atmosferycznych i ostrzeżeniach meteorologicznych;

       • informowanie użytkowników o dostępności miejsc parkingowych.

     1. Bezpieczeństwo publiczne.

      • Internetowy portal „Bezpieczny Wałbrzych” elektroniczna platforma umożliwiająca publikację i prezentację w jednym miejscu informacji związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz zagrożeniami i sposobami zapobiegania ich skutkom lub przeciwdziałaniu. Będzie to samodzielne narzędzie obsługiwane przez operatora (np. dyżurnego miasta) wspierającego pracę służb i aplikacja do wizualizacji zdarzeń w systemie ITS. Portal ten powinien zawierać m.in.:

       • informacje o utrudnieniach w ruchu oraz robotach prowadzonych na drogach na terenie miasta,

       • informacje o zdarzeniach na terenie miasta (pożary, wypadki drogowe),

       • mapę bezpieczeństwa obrazującą intensywność zdarzeń na terenie miasta,

       • informacje o imprezach i związanymi z nimi utrudnieniami,

       • telefony wszystkich służb,

       • zasady udzielania pierwszej pomocy,

       • ważne komunikaty np. o stanie środowiska,

       • informacje o zagrożeniach sanitarnych i epidemiologicznych, sygnały alarmowe itp.,

       • inne bieżące informacje i komunikaty.

      • Nieodpłatna aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca:

       • szybkie przekazywanie informacji ze strony urzędu i służb wprost na telefony komórkowe mieszkańców, w tym również powiadamianie alarmowe o anomaliach pogodowych;

       • przekazywanie informacji zwrotnej od mieszkańców do urzędów i służb.

Celem tej aplikacji będzie obustronna wymiana informacji, w tym zgłaszanie sytuacji alarmowych i awaryjnych.

      • Monitoring wizyjny jako podstawowy element nadzoru i bezpieczeństwa.

Projektowany monitoring powinien spełniać następujące funkcje:

       • prewencyjna, tj obecność kamer powinna skutecznie odstraszać przestępców. Kamery te powinny być montowane w wytypowanych miejscach , np. parkingi, skwery, place zabaw, okolice lokali gastronomicznych, tzn. tam gdzie istnieje zagrożenie przestępczością,

       • bezpośredni nadzór, tzn. obiekt jest pod obserwacją w czasie rzeczywistym, co w przypadku dewastacji czy zagrożenia pozwala na natychmiastowe podjęcie działań,

       • dowodową, tj. nagrania z kamer powinny umożliwiać wykorzystanie ich przez odpowiednie służby. Istotna jest tutaj jakość/czytelność nagrania, a więc istotny jest dobór kamer odpowiedniej klasy i ich należyte ustawienie.

      • Monitoring wizyjny jako podstawowy element nadzoru i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wideo nadzór jest systemem obserwacji przy pomocy kamer o odpowiednich parametrach terenu objętego nadzorem, w tym także pojazdów, wraz z przesyłaniem obrazu do CMSR i możliwością jego analizy przez operatora Systemu ITS. System nadzoru wizyjnego powinien umożliwiać obserwację wielu miejsc jednocześnie bez względu na porę dnia oraz panujące warunki atmosferyczne. Pozwoli to na znacznie większą aktywność i efektywność działania poprzez kierowanie sił i środków tam gdzie są aktualne potrzeby. Ważną rolą monitoringu wizyjnego jest wspomaganie systemu sterowania ruchem. Przewidziane zadania monitoringu ruchu drogowego z zakresu nadzoru wizyjnego, to przede wszystkim monitoring obszaru skrzyżowań przy zastosowaniu kamer CCTV. Na obszarach tych realizowane będzie także automatyczne pozyskiwanie danych dotyczących cech pojazdów dzięki kamerom ARCP. Celem jest rejestracja danych o pojazdach wjeżdżających do strefy, opuszczających ją oraz określenie przybliżonej trasy przejazdu poszczególnych pojazdów, które to dane są nieodzowne do zaprojektowania innych opisanych poniżej systemów. W ramach wideo nadzoru wyróżnia się następujące funkcje:

       • obserwacji obszarów skrzyżowań oraz wlotów i wylotów;

       • automatycznej rejestracji zdarzeń;

       • rejestracji pojazdów zarówno dla potrzeb oceny jakości sterowania jak i dla potrzeb analiz ruchu prowadzonych przez system i operatora.

       • Na skrzyżowaniach objętych automatyczną rejestracją zdarzeń, wymagane jest zapewnienie jednej obrotowej lub kilku kamer, które dla umożliwienia operatorowi oglądu skutków zdarzenia będą zdalnie sterowane przez operatora.

      • Oświetlenie miasta.

       • Parametry techniczne systemu sterowania:

Projektowany system sterowania oświetleniem powinien zapewniać realizacje poniższych funkcji:

        • zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez siec internetową z poziomu przeglądarki internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do interfejsu użytkownika powinien być możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do Internetu i przeglądarkę internetowa,

        • graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu,

        • redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

        • załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy,

        • możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego połączenia),

        • możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

        • automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

        • redukcje ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw lub całej instalacji,

        • zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów (sb-nd),

        • zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inna charakterystykę,

        • zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

        • pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego punktu świetlnego,

        • dostęp do historycznych parametrów pracy systemu,

        • pomiar czasu pracy sterowników,

        • pomiar czasu pracy źródeł światła,

        • ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła,

        • uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego strumienia świetlnego w czasie,

        • możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy źródła),

        • sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

        • generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów,

        • dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.),

        • wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie,

        • tworzenie kont użytkowników z różnorodnymi poziomami dostępu z możliwością zmiany w dowolnym momencie.

Projektowany system sterowania oświetleniem powinien składać się z jednostki centralnej oraz sterowników lokalnych, montowanych w oprawie, sterujących statecznikiem elektronicznym. Uszkodzenie pojedynczego punktu świetlnego nie może mieć wpływu na prace reszty systemu. System powinien opierać się na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z międzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4). Poszczególne elementy systemu powinny tworzyć sieć typu MESH. Siec ta powinna cechować się autodiagnostyka – automatycznie wybierać optymalne ścieżki połączeń i samo przekierowywać się w przypadku awarii któregokolwiek z elementów. System sterowania oświetleniem powinien być w stanie pracować zarówno w trybie autonomicznym (załączać oświetlenie wieczorem i wyłączać nad ranem) jak i również w obecności zewnętrznym urządzeń sterujących np. zegarów astronomicznych.

      • Zarządzanie danymi i telekomunikacja.

Podsystem przetwarzania i przechowywania danych powinien zapewniać niezbędną moc obliczeniową oraz przestrzeń na dane poszczególnych systemów dziedzinowych i systemów wspomagających pracę ITS Wałbrzych. Wraz z podsystemem łączności zintegrowanej, powinien tworzyć infrastrukturę informatyczną centrum danych skupiającą zadania obsługi i zarządzania systemami komputerowymi ITS. Infrastruktura Informatyczna systemu ITS może zostać zlokalizowana w jednym budynku z pozostałymi elementami Systemu Monitorowania i Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi Miasta Wałbrzych lub zostać wdrożona w dedykowanych do tego celu budynkach/pomieszczeniach lub będących własnością miasta.


III WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   1. Posiadania wiedzy i doświadczenia

W celu wykazania potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

     1. 2 zamówienia polegające na opracowaniu założeń technicznych i funkcjonalnych systemu centralnego sterowania i monitorowania ruchu drogowego (zawierające m.in. elementy sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach, organizację przejazdu transportu zbiorowego – autobusy i/lub tramwaje, system video detekcji) dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,

     2. 2 zamówienia, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym PFU, zgodnej z obowiązującymi przepisami PZP dla postępowania przetargowego obejmującego przedsięwzięcie budowlano - informatyczne, obejmujące co najmniej następujące zakresy: prace elektryczne, teletechniczne, informatyczne, ogólnobudowlane o wartości przedsięwzięcia powyżej 1 mln zł brutto.

   1. Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.:

     1. Projektant inżynierii ruchu - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne;

       • 3 lata doświadczenia w projektowaniu adaptacyjnych, zcentralizowanych systemów sterowania ruchem, w tym minimum jednym projekcie polegającym na optymalizacji sterowania ruchem z uwzględnieniem priorytetu dla transportu zbiorowego.

     2. Projektant systemu nadzoru wizyjnego - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne;

       • posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu systemów monitoringu wizyjnego;

       • opracował przynajmniej jeden projekt systemu nadzoru wizyjnego składającego się z minimum 100 kamer.

     3. Analityk architektury IT - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie informatyki;

       • posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w analizie, tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych;

       • brał udział w charakterze głównego analityka/projektanta w projektowaniu systemu sterowania i monitorowania ruchu.

     4. Specjalista ds. automatyki - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne;

       • doświadczenie w projektowaniu systemu sterowników sygnalizacji ruchu drogowego w co najmniej dwóch projektach z zastosowaniem scentralizowanych algorytmów sterowania ruchem ulicznym i programowania sterowników sygnalizacji ruchu drogowego.

     5. Inżynier projektant infrastruktury sieciowej - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności elektronika/ telekomunikacja/ inżynieria systemów bezpieczeństwa;

       • znajomość współczesnych technik transmisji przewodowej i bezprzewodowej potwierdzona uzyskaniem certyfikatu ze szkolenia w tym zakresie;

       • znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieci IT - potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem z odbycia kursu lub szkolenia w tym zakresie;

       • znajomość architektury sieci IT - działania przełączników sieciowych, organizacja i topologia ruchu, znajomość sieci mikrofalowych pod kątem budowania linków IP, potwierdzona certyfikatem, zaświadczeniem z odbycia kursu lub szkolenia w tym zakresie;

       • projektował infrastrukturę sieciową w przynajmniej dwóch projektach teleinformatycznych.

     6. Specjalista ds. elektrycznych - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne;

       • posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych liczone od daty nadania uprawnień;

       • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

       • zaprojektował instalację elektryczną dla co najmniej jednego systemu sterowania i monitorowania ruchu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

     7. Specjalista ds. telekomunikacji - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne;

       • posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych liczone od nadania uprawnień;

       • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

       • zaprojektował co najmniej 2 instalacje teletechniczne dla projektów w sektorze transportu.

     8. specjalista ds. infrastruktury drogowej - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe techniczne;

       • posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu infrastruktury drogowej liczone od nadania uprawnień bez ograniczeń;

       • posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.

     9. Specjalista ds. stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza - spełniający minimalne wymagania:

       • wykształcenie wyższe o specjalności związanej z inżynierią ochrony środowiska;

       • posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu systemów pomiaru zanieczyszczeń;

       • zaprojektował co najmniej dwa systemy pomiarowe zanieczyszczeń powietrza dla projektów w sektorze transportu.


3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które mogą być

konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty

dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4. Opracowaną dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np.

na nośniku DVD) w 2 egzemplarzach. W wersji elektronicznej pliki powinny posiadać następujące formaty:

  • rysunki wektorowe w formacie .dwg, .dxf, oraz dodatkowo wyeksportowane do formatu .pdf;

  • rysunki i kopie pism skanowane w formacie .jpg oraz .pdf;

  • tabele w formatach .xls;

  • opisy techniczne w formacie .doc oraz .pdf.


Zamawiający nie dopuszcza powierzenia części lub całości robót podwykonawcom.


VI TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:


Do dnia podpisania umowy podpisania umowy czyli do dnia 30 czerwca 2016 roku.


V MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2015 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, pok. 27 – Referat Zamówień Publicznych lub za pomocą faksu na nr 74 66 55 155, bądź poczty elektronicznej na adres m.pawlak@um.walbrzych.pl


Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.


VI CENA OFERTOWA:

Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia poda cenę netto, brutto oraz stawkę podatku VAT za całość zamówienia i poszczególnych jego etapów zgodnie z Załącznikiem nr 1 (formularz oferty).

– Ceny ofertowe należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

– Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


VII KRYTERIUM OCENY OFERT:

Oferty w niniejszym zapytaniu ofertowym oceniane będą na podstawie kryterium: cena - 100%


Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przewyższać kwotę jaką Zamawiający ma na sfinansowanie danego zadania.


Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.


VIII KOMPLETNA OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony Załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

– nazwę i adres oferenta, NIP, REGON,

– nazwę zadania,

– wartość oferty,

– datę sporządzenia oferty,

– podpis Wykonawcy.

2. Wypełniony załącznik Nr 3 (wykaz osób)


Do oferty należy dołączyć dokument/dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania Wykonawcy i umocowanie do podpisania oferty (np. KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień, w szczególności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wynikających z prawa międzynarodowego.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie i złożenie oferty.


Brak powyższych informacji spowoduje odrzucenie oferty z powodów formalnych, bez możliwości jej uzupełnienia.


IX OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:

W sprawach formalno-prawnych:

Pani Maja Staszak-Pawlak - tel/fax.: /74/ 66 55 154

e-mail: m.pawlak@um.walbrzych.pl


W sprawach przedmiotu zamówienia:

Pan Marcin Zgórski - tel. /074/ 66 55 324


X ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3- wykaz osób

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych


Marek Pałosz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij