W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Kontakt

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych
tel. 74 665 51 00 fax 74 665 51 18

Spis telefonów : do pobrania

email: um@um.walbrzych.pl

NIP: 8861005204 REGON: 000579595
TERYT Gminy: 0265011

E-PUAP link do Platformy : e-puap
Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka

Strona archiwalna BIP

Przewóz młodzieży szkolnej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu

Wersja strony w formacie XML

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.um.walbrzych.pl/zzp/przewozy21.zip


Wałbrzych: Przewóz młodzieży szkolnej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 44138 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz młodzieży szkolnej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi, polegającej na dowozie dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą środkami transportu (którymi Wykonawca dysponuje) obsługiwanymi przez kierowców, którymi dysponuje Wykonawca, do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu (ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych): a) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 66 uczniów z dzielnicy Lubiechów i Szczawienko, b) miejsca przystankowe: ul. Wilcza i pętla (3 przystanki), Zamek Książ - stadnina koni i pętla (2 przystanki), ul. Wrocławska - Palmiarnia, ul. Wrocławska - Dom Dziecka RODZINKA, ul. Uczniowska - Cersanit, aleja Generała Charlesa de Gaullea - salon FORD, parking przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 21 w Wałbrzychu, c) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, od ..................... 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., d) dowóz wszystkich uczniów do szkoły jednym kursem na godz. 7:50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:40 i ok. 14:30-14:40), liczba uczniów odwożonych w danej godzinie jest zmienna, uzależniona od realizowanych zajęć w szkole e) usługa wykonywana przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu, f) Wykonawca zapewnia opiekuna/opiekunów na czas trwania przewozów (1 opiekun na jeden środek transportu, kierowca nie może być jednocześnie opiekunem), g) wymagania wobec opiekunów: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie minimum podstawowe, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, h) obowiązki opiekunów: dbanie o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozów oraz w trakcie wchodzenia i wychodzenia z pojazdu; sprawdzanie listy obecności uczniów; niezwłoczne informowanie służb medycznych oraz Zamawiającego o wszelkich sytuacjach, stwarzających zagrożenie dla uczniów. 1. Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni pojazd odpowiedni do liczby przewożonych uczniów i opiekunów, wraz z kierowcą i opiekunem, zapewniając miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych osób. 2. Pojazd, o którym mowa w ust. 1, nie może stwarzać zagrożenia dla przewożonych nim osób oraz dla innych uczestników ruchu drogowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania używanego do przewozu pojazdu w stanie technicznym, pozwalającym na bezpieczną jazdę oraz utrzymania porządku i czystości w pojeździe. 4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzenia, iż pojazd jest w złym stanie technicznym, Wykonawca wymieni pojazd na zastępczy, spełniający wszystkie warunki dla pojazdu zgłoszonego, dokona oględzin pojazdu i koniecznych napraw. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp i p. poż. 6. Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób. 7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie pojazdu oraz przewożonych osób na czas przewozu z tytułu szkód, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem zamówienia. 8. Pojazd musi posiadać tablice, umieszczone w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu, informujące o przewozie uczniów. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracowników, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązuje się do stałej kontroli stanu trzeźwości kierowców przewożących uczniów oraz opiekunów uczniów. 10. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w wykonaniu przewozu pisemnie, telefonicznie lub faksem. 11. W przypadku przeszkody w przewozie uniemożliwiającej jego wykonanie zgłoszonym pojazdem, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu zastępczego spełniającego wszystkie warunki dla pojazdu zgłoszonego i poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie, jak i o zmianie kierowcy. 12. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem oraz na koszt własny, wszelkich niezbędnych zezwoleń na parkowanie pojazdów przewożących uczniów w wyznaczonych miejscach. 13. Zamawiający dopuszcza incydentalne zmiany godzin przywozów i odwozów uczniów, wynikające z organizacji roku szkolnego. O każdych incydentalnych zmianach w organizacji transportu dla uczniów Zamawiający poinformuje Wykonawcę na min. 7 dni przed planowaną zmianą. 14. W terminie 3 dni od podpisania niniejszej umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób upoważnionych do kontaktów ws. organizacji przewozów dla uczniów. 15. W terminie 3 dni od podpisania umowy, Wykonawca przekaże pisemnie Zamawiającemu informację, jakim pojazdem/pojazdami będzie wykonywał umowę, wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu i kserokopiami aktualnych badań technicznych pojazdu. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonych do SIWZ projektach umowy..

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 1 500,00 zł, najpóźniej do 08.03.2016r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego, nr konta: 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w Banku PKO BP, przelewem z zaznaczeniem: wadium przetargowe: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych, w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,58-300 Wałbrzych, ul. Pl. Magistracki 1, pok. Nr 1b

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie aktualnego zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek spełnią wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali / wykonują co najmniej 1 usługę o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dowodów ich należytego wykonania. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się usługę, polegającą na przewozie dzieci / młodzieży szkolnej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy lub zadania. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana wg formuły spełnia/ nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70

 • 2 - Pasy bezpieczeństwa - 5

 • 3 - Wiek pojazdu - 25

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, b) osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego, c) zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją, d) osób spełniających warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz że zaproponowane osoby będą spełniały warunki udziału opisane w SIWZ, e) dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca, f) umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów, g) zmiany postanowień umowy mogących mieć wpływ na niezakończenie lub utrata finansowania zadania, h) w zakresie: wyznaczenia nowych miejsc przystankowych na wskazanych w projekcie umowy dzielnicach, wyznaczenia nowych godzin przyjazdów i odjazdów uczniów oraz zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie o 10 osób liczby przewożonych uczniów, gdy zaistnieje taka potrzeba.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/przewozy21.zip Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, pok. Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane